Hopp til hovedinnhold


Vil forsvare ambulansetjenesten i Meråker og Tydal

Værnesregionen er bekymret for ambulansetjenestene i Meråker og Tydal, ifølge Nea Radio.

Tidligere: Ingen planer om å redusere ambulansen

– Vi ser helt klart at en endring i akuttmedisinsk beredskap og transporttjeneste i Tydal eller Meråker vil få ringvirkning for alle de andre kommunene i Værnesregionen og dermed også for det andre helseforetaket, heter det i en uttalelse til helse Midt-Norge.

Regionrådet i Værnesregionen diskuterte spørsmålet om regional ambulanseberedskap i forrige uke. Regionrådet er bekymret for en mulig endring i akuttmedisinsk beredskap og transporttjeneste i Tydal eller Meråker.

Her er uttalelsen regionrådet har sendt Helse Midt-Norge RHF.

Allmennlegetjenesten og legevakten er kommunenes viktigste bidrag i samarbeidet om «den akuttmedisinske kjede». Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal kommuner har etablert et samarbeid omfelles legevakt siden 2009.

Dette har utviklet seg til et solid faglig tilbud med godt omdømme, og har gitt en akseptabel vaktbelastning for allmennlegene.

Legevaktdistriktet er stort i areal, og en tilgjengelig ambulansetjeneste og godt samarbeid med helseforetakene er viktige forutsetninger for beredskapen. Helseforetakene har ansvaret for ambulansetjenesten, St. Olavs hospital i Sør-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag i nordfylket.

Kommunene og helseforetakene inngikk i 2012 forpliktende avtale om et godt og helhetlig tilbud for pasientene i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 6 om samhandling mellom forvaltningsnivåene.

Helse Midt-Norge bestemte at avtalene skulle gjøres med det enkelte helseforetak.

Alle kommunene som samarbeider om Værnesregionen legevakt, har gjort avtale med både St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Begge avtalene bygger på prinsippet om at hvis en av partene vil endre sitt tilbud, skal dette drøftes slik at en eventuell endring kan forberedes i fellesskap, og det helhetlige tilbudet forblir forsvarlig.

Enkeltvis har to av kommunene våre opplevd at beredskapsnivået i den lokale ambulansetjenesten vurderes i helseforetakene uten at kommunal risikovurdering etterspørres.

Dette gjelder innhold i en ensidig utarbeidet ROS-analyse Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) 2016 og to direkte utspill fra St. Olavs hospital HF i 2015 og 2016. Dagens ambulansestasjoner i Meråker og Tydal ble vurdert av sine respektive foretak å være i lite klinisk aktivitet i forhold til å opprettholde tjenestens kompetansekrav.

For Værnesregionen er det utfordrende at enkeltkommuner blir behandlet separat i denne sammenheng. Både analysearbeid og tidligere forslag til tiltak har vist at helseforetakene har handlet isolert fra hverandre med hver sin agenda, og ikke nødvendigvis i tråd med inngått samarbeidsavtale.

Les mer om saken hos Nea Radio