Hopp til hovedinnhold


Forslag til nasjonal kjernejournal

Helsedirektoratet foreslår at nasjonal kjernejournal i første fase inneholder kritisk pasientinformasjon, legemiddelbruk og kontakt med spesialisthelsetjenesten. Helsepersonells tilgang til slik informasjon reduserer risiko.

Helsedirektoratet foreslår at nasjonal kjernejournal i første fase inneholder kritisk pasientinformasjon, legemiddelbruk og kontakt med spesialisthelsetjenesten. Helsepersonells tilgang til slik informasjon reduserer risiko.

Les også: Vil ha nasjonal kjernejournal fra 2013

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å videreføre arbeidet med å realisere nasjonal kjernejournal.

Høsten 2010 gjennomførte direktoratet et forprosjekt for nasjonal kjernejournal. Nå sendes en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet som foreslår hva en kjernejournal kan være og hvordan arbeidet kan utvikles over tid for at kjernejournalen kan bli mer omfangsrik og nyttig.

Stort aktørbilde

Fire referansegrupper bestående av brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, leverandører og helsetjenesten har gitt sine innspill til arbeidet. Forprosjektet har jobbet for å inkludere så mange innspill som mulig i rapporten som nå er oversendt departementet.

Elektronisk samhandling i helsesektoren preges i dag av et fragmentert aktørbilde og stor ulikhet i hvordan informasjon om pasienter struktureres, behandles og deles. Dette fører til at informasjon om pasienten ofte ikke er tilgjengelig for helsepersonell når det er behov for det.

Redusere risiko

Kjernejournal skal sammenstille vesentlige helseopplysninger om pasientene og gjøre disse tilgjengelig for helsepersonell med tjenestelig behov på tvers av foretaksgrenser og forvaltningsnivå, samt for pasienten selv.

Opplysninger i kjernejournalen skal sette helsepersonell bedre i stand til å gi riktig behandling. Tilgang til livsviktig og kritisk informasjon om pasienten kan redusere risiko for uønskede hendelser i diagnostikk og behandling, som forlenget lidelse, forringet behandlingsresultat, skade eller dødsfall. Opplysningene vil også gi bedre grunnlag for å beslutte mest effektive omsorgsnivå, f.eks. unngå unødvendige innleggelser.

Starte i 2011

Forslaget er å starte arbeidet med å realisere kjernejournal i 2011 med sikte på å innføre nasjonal kjernejournal i løpet av noen år.

Hovedinnhold i rapporten:

 • En kjernejournal skal utvikles slik at første versjon er klar til pilotering og geografisk begrenset innføring i 2013.
 • Innholdet i kjernejournal vil i første versjon være oversikt over legemidler pasienten har fått utlevert fra apotek, kritisk informasjon om pasienten og pasientens kontakter med spesialisthelsetjenesten.
 • Brukerne av kjernejournal i første versjon vil være aktørene i den akuttmedisinske kjeden, samt fastleger. Brukerne skal selv kunne gjøre oppslag i kjernejournalen. På lengre sikt foreslår Helsedirektoratet at helsepersonell med tjenestelig behov også skal bruke den. På grunn av omfanget av innholdet i og brukergruppene av kjernejournal, vil god håndtering av personvern bli avgjørende. Helsedirektoratet foreslår samtykkebasert oppslag i kjernejournal, og at alle kan reservere seg mot at deres helseopplysninger deles i en kjernejournal. Vi forslår at det etableres system for loggføring av hvem som har sett journalen.
 • I tillegg foreslås det at pasienten må samtykke til at helsepersonell kan se og bruke opplysninger fra kjernejournal. Hvis pasienten er bevisstløs eller av andre årsaker ikke kan gi samtykke kan helsepersonell likevel slå opp om det er behov for informasjon fra kjernejournal.
 • Elementer i forslagene til versjoner av kjernejournal på mellomlang og lang sikt er ikke ferdig utredet, og Helsedirektoratet vil derfor vurdere forslagene til fremtidig innhold videre.
 • Kjernejournalprosjektet videreføres i Helsedirektoratet i divisjon for eHelse og IT.
 • I 2011 vil Helsedirektoratet fokusere på å:
 1. Videreføre arbeidet med referansegruppene
 2. Lage detaljerte beskrivelser av relevante arbeidsprosesser
 3. Avklare grensesnitt og avhengigheter mellom kjernejournal, eResept og spesialisthelsetjenestens arbeid med å etablere en medikasjonstjeneste
 4. Standardisere kritisk informasjon
 5. Avklare integrasjonsløsning, herunder vurderinger knyttet til etablering av en ”tjenestebuss”
 6. Avklare sikkerhetsløsning
 7. Utrede juridiske forhold i samarbeid med Helse- og Omsorgsdepartementet
 8. Gjennomføre nødvendige anskaffelsesaktiviteter som legger til rette for oppstart av et utviklingsprosjekt i 2012

Les mer om saken på Helsedirektoratets nettside