Hopp til hovedinnhold


Foreslår å forlenge overgangsordningen for kompetanse i ambulansebil til 2022

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at helseforetakene får ytterligere tre år og syv måneder på å områ seg etter ny Akuttmedisinforskrift som trådte i kraft 1. mai 2015

Den nye forskriften krever at begge på en ambulanse

  • skal ha førerkort for kjøretøyklassen og utrykningssertifikat.
  • autorisasjon eller lisens som helsepersonell.
  • nødvendig ambulansefaglig kompetanse.

Disse kravene ble spesielt vanskelig å oppfylle med ambulansevikarer og ambulanselærlinger i helseforetakene, og særlig i forbindelse med ferieavvikling.
HOD skriver i et høringsnotat at før overgangsordningen er slutt så «vil Helse- og omsorgsdepartementet vurdere å sende på høring forslag om at siste års lærlinger gis lisens som ambulansearbeider det siste lærlingeåret eller at det gis unntak fra kravet om lisens eller autorisasjon det siste lærlingeåret.»
HOD begrunner de nye bestemmelsene i Akuttmedisinforskriften med at den med minst erfaring nå blir satt til å behandle de dårligste pasientene så lenge de ikke har sertifikat for kjøretøyet eller utrykningssertifikat.
Det kan utgjøre et pasientsikkerhetsproblem.
I den gamle Akuttforskriften var det bare krav til at én på en ambulanse skulle ha helsefaglig utdanning.
Inntil videre må altså den ene ha autorisasjon eller lisens som ambulanseabeider. Den andre må ha relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse. Samt at en må ha utrykningssertifikat og sertifikat for kjøretøyklassen.
Opprinnelig skulle de skjerpede kravene tre i kraft 1. mai 2018. Nå foreslås dette altså å utsettes til 1. mai 2022.
Denne orienteringen kom ut i dag hos Helse- og omsorgsdepartementet
Her er høringsnotatet