Hopp til hovedinnhold


Foredrag på Ambulanseforum 2018 i PDF - samt litt bilder

Årets fagkonferanse ønsket å ta pulsen på det siste som rører seg innen prehospital akuttmedisin. Det er mye, men det var tydelig radialis på årets konferanse. 

Åpningsforedrag

Er hjertestans et problem i Norge? (PDF)
Ingvild Tjelmeland, leder av Norsk hjertestansregister, Nakos
Lytt! Fem F-er i pasientkontakt! (PDF)
Edvin Schei, professor i allmennmedisin og Trond Viggo Torgersen, lege og tv-personlighet

Møt eksperten

Mobbing og seksuell trakassering – hvordan skal det håndteres? (PDF)
Claus Jervell, fagdirektør Likestillings- og diskrimineringsombudet
EKG-tolkning i prehospitalt miljø (PDF)
Carl Robert Christiansen, paramedic OUS, høgskolelektor OsloMet - storbyunivsersitetet

Akuttmedisinske nyheter

Hvordan håndterer vi hjerneslag i prehospital tjeneste – hva er mulighetene for fremtiden? (PDF)
Maren Ranhoff Hov, PhD, LIS-lege nevrologi Oslo universitetssykehus, seniorforsker SNLA
Ultralyd ved hjerteinfarkt i ambulansen (PDF)
Tom Helge Vik Tollefsrud, opplæringsleder Sørlandet sykehus HF
Intranasal nalokson - NINA-1-studien (PDF)
Arne Skulberg, anestesilege og forsker Oslo universitetssykehus Ida Tylleskär, lege og PhD-stipendiat ved NTNU

Traumenytt

Nasjonalt traumeregister – data inn fra hele behandlingskjeden (PDF)
Elisabeth Jeppesen, leder av Nasjonalt traumeregister
Undertriage av traumer og nye traumekriterier (PDF)
Marianne Dahlhaug, traumekoordinator og sykepleier St. Olavs Hospital

Åpning onsdag

Rett fra levra om seksuell trakassering – hvordan forebygge og håndtere konkrete saker? (PDF)
Claus Jervell, fagdirektør Likestillings- og diskrimineringsombudet
Fremtidens ambulansedroner - frakter pasienter i lufta (PDF)
Mohammad Derawi, professor i smartteknologi ved Institutt for elektroniske systemer, NTNU Gjøvik

Operative nyheter

Redningshåndboka er her – samhandling når ulykken skjer (PDF)
Jon Halvorsen, prosjektkoordinator Håndbok for redningstjenesten og organisasjonssjef i Norsk Folkehjelp
Hvilke kompetansekrav skal stilles til innsatsleder helse? Hvordan skal det organiseres? Skal RHF-ene stille felles kompetansekrav til innsatsledere? (PDF)
Tore Paulsen, fagrådgiver ambulansetjenesten Helse Møre og Romsdal
Helsevakt Røros - Mobil integrert helsetjeneste (PDF)
Bernt Kristiansen, seksjonssjef ambulansetjenesten, St. Olavs Hospital
Mobil integrert helsetjeneste - community paramedic (PDF)
Per Christian Juvkam, medisinsk fagsjef Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge

Pasientsikkerhet og kommunikasjon

Pasientsikkerhetsstudie: Oppmøteprosjektet St. Olavs Hospital (PDF)
Karin Bakkelund, fagrådgiver og koordinator Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten Midt-Norge
Prehospitale tjenester og pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 (PDF)
Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder I trygge hender 24/7, pasientsikkerhetprogrammet, Helsedirektoratet

Akuttmedisinsk nytt

Innsikt i prehospital behandling – data om hele pasientforløp i Helse Midt-Norge (PDF)
Eivinn Skjærseth, luftambulanse- og anestesilege St. Olavs Hospital
Erfaringer med antibiotikabehandling i UNNs ambulansetjeneste (PDF)
Ståle Bratland, seksjonsleder Universitets- sykehuset Nord-Norge
Hjertestarterregisteret - hvordan fungerer det?
Siw Lilly Osmundsen, leder for Hjertestarter- registeret, Nakos
Hjertestansregisteret – hvordan ligger ambulansetjenestene an? (PDF)
Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestans- register, Nakos

Akuttmedisinsk forskning

Kommer ikke på grunn av forskningspublisering: 
Hva er best: IGel versus larynxtube ved hjertestans
Maja Lønvik, medisinstudent NTNU
Den geriatriske pasienten og screening (PDF)
Michael Nemopuceno, Gaute Ravndal, og Joachim Studsrud, bacheloroppgave OsloMet - storbyuniversitetet
Hvordan bør ambulansepersonell måle temperatur ved mistanke om hypotermi? (PDF)
Fredrik Bertheussen og Mathias V. Vestly, bacheloroppgave OsloMet - storbyuniversitetet
Smertelindring av barn prehospitalt (PDF)
Maria Møgster, Sigrid Beate Jakobsen og Maiken Angell-Hansen, bacheloroppgave OsloMet - storbyuniversitetet