Hopp til hovedinnhold


For feit for faget?

Nordlandssykehuset HF har sagt opp tre ambulansearbeidere som ikke har passert kondisjonskravene på de fysiske testene.

Nordlandssykehuset HF har sagt opp tre ambulansearbeidere som ikke har passert kondisjonskravene på de fysiske testene.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 1 2010

Ønsker du å abonnere? Trykk her!

Ambulanseforum får en e-post fra en X XX, med en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynets besøk på Stokmarknes og Ørnes ambulansestasjoner og møte med administrasjonen i slutten av oktober 2009. Rapporten konkluderer blant annet med at Nordlandssykehuset har manglende organisering av helse; miljø og sikkerhetsarbeidet, at det er uklare ledelseslinjer i organisasjonen, og det gis 11 pålegg som må rettes opp innen midten av januar 2010.

Les også: Får sparken fordi han er for feit

Ambulansearbeider sparket etter fysiske tester

Urovekkende tilstander

Mangler i arbeidsmiljøet til Nordlandssykehuset

Kontinuerlig oppsigelsestrussel
Ved Ørnes ambulansestasjon blir man også pålagt å gjennomføre en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet, på bakgrunn av at enkelte arbeidstakere føler seg trakassert.

”Virksomheten har innført en ordning med årlig fysisk test for alle arbeidstakere i ambulansetjenesten. Det er krav om at arbeidstakerne består denne testen, og arbeidstakere kan bli sagt opp dersom man ikke består testen. Arbeidsgiver opplyser at det er tilbud om gratis trening i arbeidstida og tilbud om veiledning til å komme i form. Arbeidstakere opplever kravet som en kontinuerlig trussel om oppsigelse, og som et stort psykisk stress og trakasserende for enkelte arbeidstaker,” står det i Arbeidstilsynets rapport.

Det eneste som står i e-posten er en kort kommentar om at Arbeidstilsynets rapport er utrolig tynn, og at det er for lite kritikk både mot lokal og sentral ledelse. – Virkeligheten er verre!

Frykt og vantrivsel
De tre oppsagte ambulansearbeiderne har gått til søksmål mot Nordlandssykehuset, men første runde i rettsapparatet gikk ikke i deres favør.

Jonne Kalstad, sjef for prehospital klinikk bekrefter at tre ble oppsagt i desember 2009.

- Vi innførte fysiske krav i 2006, og har gitt tre timers betalt treningstid i uken og gratis trening i treningsstudio. Våren 2008 begynte vi med testene som er todelt med en praktisk/styrketest med bæring av båre og resuscitering, og en kondisjonstest. Disse tre har ikke bestått kondisjonstesten gjentatte ganger.

To av dem har nå fått tilbud, men takket nei til annet arbeid ved prehospital klinikk uten av Kalstad vil fortelle hva arbeidet består av.

Det er harde virkemidler å si opp folk?
- Ja, men kondisjonen trenger ikke å være på topp. Gåtesten måler kondisjonen med en poengskala hvor 100 er gjennomsnittlig kondisjon for landets befolkning med samme kjønn og alder, mens her består man med en poengskår på 75. Det er ikke spesielt høyt, og på grensen til det som heter godt under gjennomsnittet.

- Det er ikke høye krav og de fleste har ikke problemer med å klare det. Og med tre års tilrettelegging burde det ikke være umulig å klare det. Oppsigelse er et sterkt virkemiddel, men vi har brukt lang tid for å komme dit.

Blir dette standard praksis framover?

- Folk som ikke består de fysiske testene må få tilbakemelding på at de ikke tilfredsstiller kravene, og de må få tid til å nå kondisjonsnivået på et nivå vi er bekvem med. Sånn er det med alle typer krav som ikke innfris, på et eller annet tidspunkt må det medføre konsekvenser for tilsettingsforholdet.

Skjønner du at dette kan føre til frykt og vantrivsel hos de ansatte?
- Selvfølgelig gjør vi det, og ambulansetjenesten har mange krav.

Mye annet som ikke er på plass
Flere har antydet at gåtesten både er kjønns- og vektdiskrimenerende.

- Fagmiljøet som utfører denne testen er av den oppfatning at testen er god og relevant for ambulansetjenesten. Testen (UKK-test) måler indirekte kroppens oksygenopptak.

For at det ikke skal være tvil om testens riktighet er de oppsagte også tilbudt direkte oksygensopptaksmåling, som vil gi et fasitsvar. Dette har de takket nei til.

Hadde den vært bedre enn kravene vi har satt så ville de få fortsette. De er altså ikke oppsagt bare på bakgrunn av UKK-testen. Vi har gjort det vi kan for at det ikke skal være tvil om det resultatet som foreligger.

Mens en del andre helseforetak har innført krav til nyansatte har altså Nordlandssykehuset valgt å gå mer radikalt til verks.

- Da vi overtok tjenesten i offentlig regi og innførte fysiske krav, ville vi at det skulle gjelde for alle. Det handler ikke bare om å ha god kompetanse i tjenesten, men også  evnen til å utføre kompetansen.

Hva med arbeidstilsynets rapport som konkluderer med at det er mange punkter i arbeidsmiljøloven som ikke er på plass?
- Vi er glad for Arbeidstilsynets besøk. Ambulansetjenesten er en stor og desentralisert tjeneste, og det som går igjen i tilsynsrapporten handler om kommunikasjon og informasjon, og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Nå foretar vi en psykososial kartlegging, og vi kommer til å gjøre det vi kan for å lukke alle påleggene. Det er svært alvorlig og vi har fokus på det.

Ambulanseforum følger saken videre.