Hopp til hovedinnhold


Farlige eldrefall feilvurderes

Akutte fallskader hos eldre tas ikke nok på alvor. Dødeligheten øker med 57 prosent for eldre mennesker som faller to ganger eller mer i løpet av et år, skriver Forskning.no.
Nyere forskning viser hvor alvorlig det kan være å ta for lett på fallskader hos eldre.
I en undersøkelse gjort ved amerikanske Stanford University, viser det seg at alvorlige fallskader hos eldre pasienter ofte blir undervurdert. En større andel av de eldre pasientene i undersøkelsen ble sendt til institusjoner uten spesialisert ekspertise innen skadebehandling.
Dødelighetsrisikoen for disse pasientene var høyere enn for de som ble sendt til akuttmottak.
– Når gamle blir akutt syke, får de ofte nedsatt funksjon, de greier ikke å gjøre hverdagslige ting lenger. Da er det lett å tro at de bare trenger mer pleie, og behovet for å finne årsaken til problemet kan bli forsømt, forteller Torgeir Bruun Wyller, professor ved Geriatrisk avdeling på UiO.
Må tas på alvor
Wyller tror denne undersøkelsen reflekterer et mer generelt fenomen, nemlig at alvorlighetsgraden av sykdom og skade hos gamle har lett for å bli undervurdert.
En av årsakene til dette kan være at nye symptomer er vanskelig å oppdage hos eldre pasienter som allerede har andre sykdommer.
Astrid Bergland, professor ved HiOA, er en del av forskningsgruppa Aldring, helse og velferd.  Sammen med andre forskere ved HiOA, publiserte hun i 2009 en studie som undersøkte dødeligheten blant norske eldre som faller.
Studiet viste at dødeligheten øker med 57 prosent for eldre mennesker som faller to ganger eller mer i løpet av et år, til forskjell fra de som ikke faller.
Manglende kompetanse
I oppsummeringen av undersøkelsen gjort ved Stanford, hevder forskerne at det er klare fordommer i helsesystemet som ligger til grunn for undervurderingen av eldre.
Bergland tror disse fordommene kan komme av manglende kompetanse.
I regi av Helsetilsynet, ble en undersøkelse av fallskader utført i Midt-Norge. Den viste at ca. én av tre mennesker over 65 år faller i løpet av ett år. Ett av ti fall fører til skader som krever behandling. Hoftebrudd er en av de vanligste skadene hos fallpasientene.
Les mer om saken hos Forskning.no