Hopp til hovedinnhold


Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven

Pasientene skal være trygge på at helseopplysninger kan utveksles på en effektiv og sikker måte i helsetjenesten, samtidig som personlig integritet og konfidensialitet ivaretas. Derfor foreslår regjeringen å fjerne hindringer for god kommunikasjon av pasientopplysninger, i dagens regelverk.

Pasientene skal være trygge på at helseopplysninger kan utveksles på en effektiv og sikker måte i helsetjenesten, samtidig som personlig integritet og konfidensialitet ivaretas. Derfor foreslår regjeringen å fjerne hindringer for god kommunikasjon av pasientopplysninger, i dagens regelverk.

Les hele pressemeldingen på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider

– Alle pasienter har rett til gode og trygge tjenester, uansett hvor i helsetjenesten de får behandling og oppfølging. Det betyr at helsepersonell som trenger det, må ha tilgang på de pasientopplysningene som er nødvendig for å yte gode tjenester, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Felles pasientopplysninger skal være tilgjengelig hos fastlegen, i helseinstitusjoner og når pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten.

– Bedre flyt i kommunikasjonen, betyr selvsagt at vi må sikre på at pasientopplysninger ikke kommer på avveie. Dette har vært viktig i lovarbeidet, sier Hanssen. Endringene ivaretar at tilgjengelighet til helseopplysninger på tvers av juridiske enheter, ikke vil være tillatt, med mindre informasjonssikkerheten er tilfredsstillende og taushetsplikten overholdes.

I helseregisterloven foreslås disse endringene:
• Hjemmel til å fastsette forskrift om tilgang til helseopplysninger på tvers av juridiske enheter i helsetjenesten.
• Hjemmel for i forskrift å kunne etablere behandlingsrettede helseregistre på tvers av juridiske enheter i helsetjenesten.
• Hjemmel for i forskrift å kunne tillate etablering av felles pasientjournal for helsepersonell i for eksempel legesentre, tannlegesentre, distriktsmedisinske sentra og liknende.

Helspersonelloven: Det foreslås en presisering av helsepersonelloven § 45 om utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger.

Lovforslaget gir ikke helsepersonell tilgang til flere helseopplysninger enn de har etter dagens regelverk. Det er måten man får tilgang til opplysningene på som endres. Det foreslås ikke endringer i reglene om taushetsplikt.

Forslaget om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven er tatt inn i Ot.prp. nr. 51 (2008-2009).