Hopp til hovedinnhold


Departementet jobber med rapport om prehospitale tjenester

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har nedsatt en arbeidsgruppe til å se på de prehospitale tjenestene. Utdanning, oppfølging av forskriftens krav om bemanning, tilstedevakt og organisering av legevakttjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen er temaer.

200px-bjarne_haakon_hanssen_2005-10-17Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har nedsatt en arbeidsgruppe til å se på de prehospitale tjenestene. Utdanning, oppfølging av forskriftens krav om bemanning, tilstedevakt og organisering av legevakttjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen er temaer.

I stortingets spørretime denne uka stilte Laila Dåvøy (KrF) helseministeren om han vil evaluere om forskriftens krav om minimumsbemanning blir fulgt slik at forskriften har bidratt til bedre akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Les hele spørsmålet og hele svaret i Stortingets spørretime her (spørsmål fire)

Egen arbeidsgruppe med rapport i slutten av februar
Bjarne Håkon Hanssen svarte at arbeidet med å styrke ambulansetjenesten er et prioritert område, og at de har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gå gjennom de prehospitale tjenestene og foreslå endringer der det er aktuelt. De skal komme med rapporten i løpet av denne måneden.

-       Det har skjedd mye innen medisinsk teknologi og behandling siden de prehospitale tjenestene ble gjennomgått for ti år siden. Regjeringen ønsker derfor å få råd om hvordan vi best kan videreutvikle hele det prehospitale feltet.

Vil vurdere utdanning og bemanning
- Gruppen skal blant annet vurdere om grunnutdanningen til ambulansearbeidere gir tilstrekkelig kompetanse, og foreslå eventuelle endringer. Den skal vurdere om utdanningen har god nok kapasitet, også med hensyn til antall læreplasser, kandidatenes alder og innholdet i tjenesten. Den skal også vurdere behovet for en eventuell videreutdanning for ambulansepersonell og foreslå innhold i en slik videreutdanning. Målet er å sikre krav til kompetanse i tråd med den medisinske og teknologiske utviklingen.

Arbeidsgruppen skal gi en oversikt over i hvilken grad forskriftens krav til ambulansepersonellets kompetanse er oppnådd for landet som helhet og for den enkelte helseregion. Foreløpige tall viser at om lag 292 av de fulltidsansatte og om lag 60 av de deltidsansatte arbeider på unntak fra forskriftens krav til kompetanse. De fleste av disse jobber i de tre nordligste fylkene og på Nord-Vestlandet.

Tilstedevakt
Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sier videre at ambulansene som hovedregel skal være bemannet med tilstedevakt. Arbeidsgruppen skal kartlegge i hvilken grad forskriftens krav om tilstedevakt er oppfylt, og vurdere bruken av unntaksbestemmelsene i forskriften. Foreløpige tall fra Helsedirektoratet tyder på at i underkant av 20 pst. av 412 ambulanser med døgnbemanning mangler tilstedevakt hele døgnet.

Regjeringen avventer nå rapporten fra arbeidsgruppen og vil følge den opp på egnet vis.

Helse Finnmark
Laila Dåvøy (KrF) presiserte deretter at hennes anliggende har vært en del bekymringsmeldinger de siste månedene og ukene om at bemanningen ikke er god nok, og at forskriftens krav om tilstedevakt faktisk brytes.

- Jeg kan også nevne at vi for bare få uker siden kunne lese at Helse Finnmark vil kutte ti stillinger i ambulansetjenesten, på tross av at de jobber 30 årsverk i overtid. Den tillitsvalgte der uttalte at man heller bør oppbemanne, slik at man kommer på et lovlig nivå. De sier altså at forskriften brytes. Da er det selvfølgelig viktig at statsråden, når han får denne innstillingen, sørger for at vi får likeverdighet.

Dåvøy nevnte også at regionalt AMK-forum er misfornøyd med definisjonen man har på ambulanse i St.meld. nr. 22 for 2007–2008, om samfunnssikkerhet, samvirke og samordning, fordi man var mer opptatt av at dette var et redskap til å forflytte mennesker, enn av at man faktisk skulle ha kompetanse til å redde liv og sette i gang livreddende behandling i ambulanser. Derfor er kompetanse veldig viktig.

Vil halvering av legevakttilbudet stille høyere krav til kompetanse for ambulansetjenesten?
- Jeg har lyst til å stille statsråden et lite spørsmål til, sa Dåvøy. - Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har nylig kommet med en uttalelse om at man kanskje kunne halvere legevakttilbudet her i landet. Ser statsråden at hvis så skulle skje, blir det enda viktigere med kompetanse også i ambulansebilene?

- For dårlige legevaktsleger
- Det jeg kan si til det siste temaet representanten Dåvøy tar opp, er at vi har vært veldig opptatt av å få fram disse anbefalingene fra Kompetansesenteret for legevaktmedisin, nettopp fordi det er en så viktig del av samhandlingsreformen, som vi nå er i ferd med å fullføre, svarte Hanssen.

- Legevakt er en veldig viktig bit av den kommunehelsetjenesten vi nå beskriver for framtiden, og fastlegens nye rolle. Halvparten av fastlegene kjører ikke legevakt. Det fører til at vi veldig ofte bruker for dårlige leger – rett og slett – i legevaktarbeidet. Jeg tror at noe av årsaken til at man ikke får fastleger til å kjøre, er at vaktbelastningen er for stor, og den er for dårlig organisert. Så dette er en veldig viktig bit av det vi nå jobber intenst med i beslutningsfasen av samhandlingsreformen.