Hopp til hovedinnhold
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta


Delta: Helseforetakene må ivareta ambulansearbeiderne

Ambulanseforbundet er bekymret for ambulansearbeiderne. Det er store forskjeller på hvordan helseforetakene ivaretar disse.

Følgende tekst blir sendt til Utdannings- og forskningskomiteen på stortinget:

Helseforetakene må ivareta ambulansearbeiderne

Ambulansetjenesten er i rask endring, med stadig økende krav til kompetanse samtidig som utdanningen er i endring med etableringen av en bachelorgrad i paramedisin.

Det er også en betydelig politisk oppmerksomhet om tjenesten og viktigheten av tilstrekkelig beredskap.

Ambulanseforbundet i Delta har vært en viktig pådriver i denne utviklingen, også opprettelsen og utviklingen av en bachelorutdanning.

Ambulanseforbundet i Delta har hele tiden vært opptatt av at dagens ambulansearbeidere må satses på i den raske utviklingen ambulansetjenesten nå gjennomgår.

I dette ligger det å anerkjenne fagarbeidernes kompetanse, og styrke arbeidet med videreutdanning og kompetanseutvikling av fagarbeidere.

Vi har også vært opptatt av at det praktiske elementet som preger fagopplæringen, også må vektlegges tungt i fortsettelsen.

Videre må yrkesgruppene i ambulansetjenesten samarbeide og utfylle hverandre, og unngå a og b lag. En av styrkene i ambulansetjenesten er at begge på bilen er mest mulig likestilt når det gjelder kunnskap og arbeidsoppgaver.

Vi forventer også at helseforetakene legger til rette for at dagens ambulansearbeidere fortsetter å ha de sertifiseringer og funksjoner de har.

Vi har også vært tydelige på at paramedisinutdanningen må være en videreutdanning for fagarbeidere og ikke kun for førstegangsstuderende. Det må tilbys gode videreutdanningsløp i en y-vei for fagarbeidere med muligheten til å bli realkompetansevurdert og til å få avkortet deler av utdanningen

Med dette som utgangspunkt opplever vi dessverre at utviklingen går feil vei og at det man ser er en svekkelse av rollen til dagens ambulansearbeidere.

Dette går både på manglende annerkjennelse av deres kompetanse, at de ikke blir satset på, og en manglende mulighet til karriere- og kompetanseutvikling.

Dette har igjen ført til at vi får tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i helseforetakene som er bekymret for sine medlemmer som er ambulansearbeidere, og at de skal gå ut av tjenesten.

I en tjeneste med økte krav til personell og kompetanse er dette en meget bekymringsverdig utvikling.  Vi ser at ambulansearbeidere nå ønsker seg bort fra yrket. Dette har ikke helse-Norge råd til.

Situasjonen krever konkrete grep fra politiske myndigheter og helseforetakene.

Dagens utvikling må snus, og en styrking av ambulansearbeidernes rolle, økt annerkjennelse av ambulansearbeidernes kompetanse og økt mulighet til kompetanseutvikling gjennom blant annet en y-vei innenfor paramedisin må ha førsteprioritet.

Ambulanseforbundet i Delta vil følge utviklingen tett i tiden som kommer.

Med vennlig hilsen

Ola Yttre

Leder i Ambulanseforbundet i Delta