Hopp til hovedinnhold


Debatt om sykehusstruktur ved Sykehuset Innlandet

Medisinsk-teknologisk utvikling, CT på lokalmedisinske sentre, PCI-senter i Innlandet, blodproppfisking med mer er temaer når ny sykehusstruktur i Innlandet debatteres i mediene. 

Skrevet av Tore Dahlberg, Mathias Fjeldly, Dag Frode Kjernlie og Lars Olav Fjose, overleger på Gjøvik sykehus og leger i luftambulansen på Dombås
Fire indremedisinere kommenterer det de kaller våre «gjentatte kampanjepregede utspill i OA» angående sykehusstruktur. De kommer overhodet ikke inn på vårt hovedpoeng, nemlig at det er en betydelig mulighet for at Gjøvik Sykehus dessverre bygges videre ned og mister funksjoner til andre Mjøssykehus, skriver fire luftambulanseleger fra Dombås i Oppland Arbeiderblad.
Det kommer heller ikke frem at vi tenker 15–20 år frem i tid. De nevner overhodet ikke den voldsomme medisinsk-teknologiske utviklingen som utvilsomt vil fortsette, og som vi tror vil prege fremtidens medisin. Vi tror det er usannsynlig at man klarer å opprettholde tre–fire sykehus rundt Mjøsa med moderne og avansert utstyr, og som alle bør ha mer komplette og svært kostbare vaktlinjer. Vi tror det vil bli altfor ressurskrevende å drifte.
Indremedisinerne argumenterer med at Gjøvik Sykehus har ligget på samme sted siden 1924, og at forandringer derfor er uønsket. Nettopp det faktum at dagens sykehusstruktur stammer fra den tiden taler for å tenke nytt. Vi mener det ikke er utviklingspotensial nok i dagens sykehusstruktur.
De skriver at det vil være nærmest umulig å få til gode lokalmedisinske sentre (LMS) på Fagernes og Otta, på tross av at man får det til på en meget god måte andre steder i landet, som Ål i Hallingdal. De harselerer med CT ved LMS-ene som om det er utopi, og ser bort ifra at tilsvarende allerede er et etablert tilbud andre steder. Vi har aldri påstått at man skal «behandle hjerneslagpasienter uten nærmere undersøkelser» ved LMS-et.
Poenget er å komme raskt i gang med nødvendig akuttbehandling der man er langt unna sykehuset, og det krever en CT-undersøkelse. Ledelsen ved medisinsk avdeling ved Ringerike Sykehus bekrefter at det lokalmedisinske senteret på Ål avlaster sykehuset med utvalgte pasienter. Som luftambulanseleger ser vi ikke helt sjeldent at observasjon ved et lokalmedisinsk senter kunne vært et alternativ til en kostbar sykehusinnleggelse med lang transport.
Indremedisinerne mener at det er totalt urealistisk med et fremtidig senter for avansert hjerteinfarktbehandling (PCI-senter) på Innlandet. At man får det til i Arendal, Stavanger og i Värmland tillegges ingen betydning. Sørlandet Sykehus er ikke et «luftslott», og de nyter i dag godt av gode inntekter fra egen PCI-virksomhet, høyere selvdekningsgrad og færre «unødvendige» transporter.
At Helse Sørøst har sagt at dette kan bli aktuelt på Innlandet i fremtiden, forutsatt «samling», ser heller ikke ut til å gjøre inntrykk. Hjertelegene (indremedisinerne) på Lillehammer ønsker et slikt senter! Eldrebølgen kommer, og pasientgruppen over 70 år to- og tredobles de nærmeste tiårene, med en sannsynlig tilsvarende økning i hjerteinfarkt og hjerneslag. Vi kan ikke love at et slikt senter kommer på Innlandet, men den mest effektive måten å hindre det på er å bestemme seg for at det ikke er mulig.
Les hele innlegget i Oppland Arbeiderblad