Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Helse Midt-Norge
Ambulanse i Helse Midt-Norge (2019). «Ambulansen» på Mausund har rød fagmerking. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Debatt om Meråker: God beredskap og gode helsetjenester er selvsagt vårt mål

Klinikk for prehospitale tjenester har som ett av sine bidrag til nødvendig omstilling i Helse Nord-Trøndelag fremmet forslag om å endre fra hel- til del-kasernering i Meråker og Malm på kveld og natt.

Forslaget har skapt stort engasjement, observerer Tor Åm, direktør i Helse Nord-Trøndelag, i et innlegg i Trønderdebatt.

God beredskap og gode helsetjenester er selvsagt vårt mål. Forslaget må derfor vurderes nøye sammen med berørte kommuner og ansatte.

Sykehusene i gamle Nord-Trøndelag har i årtier gitt et godt helsetilbud til innbyggerne. Men de siste årene har vi dessverre ikke greid å fornye og erstatte nødvendig medisinsk-teknisk utstyr slik vi burde.

Vi har heller ikke hatt økonomi til å videreutvikle sykehusbyggene i takt med behovene.

Skal vi bruke mer penger på disse områdene må vi se etter muligheter for å øke våre inntekter eller redusere utgifter på andre områder.

Derfor er vi i omstilling.

Av et årsbudsjett på omkring 3,4 milliarder kroner ser vi et behov for å øke budsjettene til utstyr, bygg og IKT-programvare med 110 millioner kroner.

Helse Nord-Trøndelag skal altså ikke spare penger, vi skal flytte penger innen vårt samlede budsjett. Dette må vi klare uten at dette går på bekostning av beredskap eller kvalitet på helsetjenester for øvrig.

I prosess

I rapporten «Analyser og konsekvenser av mulige justeringer i arbeidstid» har Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag beskrevet muligheten for at ambulansearbeidere som bor nærmere enn 10 minutter fra ambulansestasjonene i Malm og Meråker skal kunne rykke ut på oppdrag hjemmefra i stedet for å ha vakt på stasjonen i tiden kl. 20 – 08 alle ukedager.

Ellers i døgnet skal de ansatte ha vakt på stasjonene som før. 

Forslaget innebærer ifølge rapporten at utrykningstiden på natt kan øke med inntil seks minutt.

Erfaringer med tilsvarende ordninger i Flatanger, Namsskogan og Lierne viser imidlertid at utrykningstiden ikke øker med mer enn tre til fem minutter.

Rapporten beskriver at en endring fra hel- til delkasernering vil innebære at samlet responstid for utrykninger både for Malm og Meråker fortsatt vil være lavere enn den nasjonale anbefalingen.

Jeg har registrert at engasjementet i kjølvannet av Klinikk for prehospital klinikk sitt forslag til omstillingstiltak er stort. Folkevalgte både i kommuner, på storting, organisasjoner og tillitsvalgte hevder at beredskapen blir svekket.

Sykehusene, beredskap og akuttfunksjoner har en sentral plass i folks liv. Det er derfor helt naturlig at folk flest engasjerer seg.

Men det er alt for tidlig å trekke slutninger. Saken er fortsatt under utredning. Derfor skal jeg og klinikkleder i møter med ordfører og ledelsen i Meråker og Steinkjer kommuner i slutten av denne uken.

Sammen med ansattes representanter og berørte kommuner skal vi gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for å se på mulige konsekvenser av forslaget.

Endret innhold

I ordskiftet blir det dessverre av enkelte framstilt som at Helse Nord-Trøndelag over år har bygd ned ambulansetjenesten. Dette er en oppfatning jeg ikke kjenner meg igjen i. 

Totalt har vi 13 stasjoner, 27 biler og drøyt 200 ambulansearbeidere med lærlinger og vikarer som årlig utfører nærmere 16 400 oppdrag. Våre mannskaper utfører tjenesten på en forsvarlig og god måte.