Hopp til hovedinnhold


De kritiske rapportene Regjeringen fikk utsatt

Riksrevisjonen er kritisk til forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland, internkontrollen i NAV, Forsvarsbygg, store forsinkelser i nødnettprosjektet, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Dette er de kritiske rapportene regjeringen fikk utsatt til etter valget.

Riksrevisjonen er kritisk til forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland, internkontrollen i NAV, Forsvarsbygg, store forsinkelser i nødnettprosjektet, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Dette er de kritiske rapportene Regjeringen fikk utsatt til etter valget.

Les hele dokumentet til Riksrevisjonen her (pdf)

Les også: Leverandørforsinkelser fordyrer nødnettet

Nødnettforsinkelser kostet 170.000 kroner hver dag i 2008

Nytt landsdekkende digitalt nødnett skal utbygges i to trinn. Første utbyggingstrinn omfatter fem politidistrikter på Østlandet, og har en ramme på 900 mill.kroner.

Dernest følger resten av landet, men med forbehold om at gjennomføring ikke kan igangsettes før en evaluering av første utbyggingstrinn er gjennomført.

Budsjett- og driftsramme
Utbyggingen av et digitalt nødnett er forutsatt å skje innenfor en budsjettramme på 3,6 mrd. kroner (2004-kroner). Dette forutsetter en sammenhengende utbygging over fire år. Videre er det inngått en driftsavtale over 20 år som beløper seg til ca. 4 mrd. kroner.

Prosjektet er betydelig forsinket og Riksrevisjonen har i forbindelse med revisjonen tatt opp saken med DNK og Justis- og politidepartementet.

Les også: Slakter nødnett i ny rapport

Risiko ved evalueringspause
Riksrevisjonen har stilt spørsmål blant annet vedrørende prosjektets framdrift, midlertidig stopp i prosjektet, evaluering av nødnettutbyggingen, 1) St.prp. nr. 30 (2006–2007) og Innst. S. nr. 104 (2006–2007) merkostnader, endringshåndtering oppfølging av leverandøren og gevinstrealisering.

Stortinget vedtok at en landsdekkende utbygging av nødnettet ikke skulle iverksettes før evaluering av første utbyggingstrinn er gjennomført, og før Stortinget eventuelt har vedtatt videre utbygging.

DNK opplyser at risikoen ved evalueringspausen i utbyggingen har økt, blant annet fordi flere momenter som ved kontraktsinngåelse ble ansett som risiko, nå har blitt en realitet.

DNK uttaler at behovet for nødnettet er blitt større og at en forsinket innføring fører til tap av forventede gevinster. Nedbygging av prosjektorganisasjonen under en stopp i prosjektet fører også til tap av verdifull ervervet kompetanse og fordyrende gjenoppbygging.

Levarandør erkjenner ansvar for forsinkelse
Erfaringene så langt med leverandøren tilsier at det er usikkerhet knyttet til leveringstidspunkter og framdrift.

Den opprinnelige avtalen ble inngått mellom Justis- og politidepartementet og Siemens AS i desember 2006, men utføres nå av Nokia Siemens Networks Norge AS. Justis- og politidepartementet uttaler at leverandøren har erkjent ansvaret for forsinkelsen.

De forklarer forsinkelsen med sammenslåingen av Nokia og Siemens globale nettvirksomhet, undervurdering av kompleksiteten i leveransen og undervurdering av behovet for antall nye basestasjoner. Etter departementets vurdering har DNK fulgt leverandøren og prosjektet tett opp.

Merkostnader og manglende internkontroll
Fordi det er en fastpriskontrakt for utbyggingen, påvirker ikke forsinkelsen selve prisen. Forsinkelsen medfører likevel merkostnader knyttet til blant annet opprettholdelse av prosjektorganisasjonene i nødetatene, DNK og hos leverandøren.

Riksrevisjonen har innhentet revisjonsberetning for 2007 fra Brønnøysundregistrene vedrørende Nokia Siemens Networks Norge AS.

Revisjonsberetningen viser at resultatet etter skatt for 2007 var et underskudd på 367 mill. kroner.

I revisjonsberetningen står det blant annet at selskapets interne kontroll har gjennom året vært mangelfull på en rekke vesentlige punkter. Revisor har konkludert med at de ikke kan uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen eller om ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Les også: Truet med å stoppe nødnettprosjektet

Kilde: 113- epostliste for ambulanse og nødmeldetjeneste