Hopp til hovedinnhold


Dansk ambulanseutdanning: utdanningen blir ikke endret til en samlet videregående utdanning

Det har vært forslag om å styrke ambulanseutdanningen i Danmark, men det vil neppe skje, ifølge Beredskabsinfo.
De to departmentene som er ansvarlig for utdanningen slår fast at det verken er planer om å samle utdanningen på én utdanningsinstitusjon eller å gi utdanningen en lengde som tilsvarer andre videregående utdanninger.
I dag er ambulanseassistenutdanning en yrkesutdanning til "redder" som hører inn under Ministeriet for Børn og Undervisning (tilsvarende Kunnskapsdepartementet i Norge). Utdanningen til ambulansebehandler og paramediciner hører inn under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tilsvarende Helse- og omsorgsdepartementet).
Redderutdanningen er plassert i yrkesutdanningen Transport & Logistik, fordi ambulanseassistenter skal kunne kjøre ambulanse.
Foreslått endringer
Den siste tiden har blant annet Dansk Ambulance Råd foreslått at ambulanseutdanningen blir styrket, og at den samles og får samme lengde som andre videregående utdanninger. Men undervisningsminister Christine Antorini avslår forslaget, sammen med sin ministerkollega i Sundhedsministeriet.
– En samling av ambulanseutdanningen i en videregående utdannelse med en lengde som avspeiler andre videregående utdanninger, vil kreve at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsetter nye utdanningskrav for ambulansepersonell, herunder hever adgangskravet til utdannelsen fra folkeskolenivå til ungdomsskolenivå, samt fastsetter at utdanning av ambulansepersonell skal oppfylle kravene for videregående utdanning. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bemerker til spørsmålet at det etter ministeriets oppfattelse ikke i utgangspunktet er et mål i seg selv at redderuddannelsens lengde avspeiler andre videregående utdannelser, sier Christine Antorini.
Forslag om endringer kan fremsettes i akuttutvalg
Sundhedsministeriet henviser til at spørsmålet om utdanningsnivå etter ministeriets oppfattelse blant annet skal vurderes i forhold til at utdanningen dels tilgodeser arbeidsgiverens behov, dels tilgodeser de behov for kompetanser, som ambulansepersonellet opplever at trengs i hverdagen.
– Ønsket om endring i utdanningen kan fremsettes i forskjellige relevante fora, og det vil være mulig i relevant omfang å ta spørsmålet opp til drøftelse i akuttutvalget under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse”, er beskjeden fra ministeriet.
De to ministerier henviser også til at det i henhold til lov om yrkesutdanninger er nedsatt et faglig utvalg som består av representanter fra ambulansebransjens arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, som har fastsatt innholdet i redderutdanningens spesiale som ambulanseassistent, slik at det oppfyller Sundhedsministeriets utdanningskrav for ambulanseassistenter. Dessuten er det utvalget som har plassert redderuddanningen i den yrkesfaglige fellesinngangen Transport & Logistik. Utvalget har sikret at spesialet ambulanseassistent ut over å gi adgang til ambulansebehandlerutdanningen etter 1,5 års erfaring som ambulanseassistent også gir direkte adgang til profesjonsbachelorutdanning som katastrofe- og risikomanager.
Les om saken hos Beredskabsinfo