Hopp til hovedinnhold


Bruk av foto

Ambulanse Midt-Norge velger å korrigere flere misvisende overskrifter som peker på at ambulansepersonell har delt pasientbilder på Facebook, i en pressemelding i dag
Her skriver de at det «ikke er grunnlag for å hevde (red.tilføyelse: at pasientbilder på Facebook) er et problem eller en utbredt praksis».
Bakgrunn: Delte pasientbilder på nett
– Velger vi derfor å legge ut rapporten i sin helhet sammen med informasjon om hvilke oppfølgingstiltak Ambulanse Midt-Norge HF har iverksatt i etterkant for å hindre nye avvik knyttet til bruk av foto i tjenesten.
Helsetilsynet har det siste året hatt flere tilsynssaker rundt om i landet knyttet til bruk av fotodokumentasjon i pasientbehandling og problemstillinger knyttet til deling av pasientrelatert informasjon. Ambulanse Midt-Norge HF har i forbindelse med en tilsynssak høsten 2013 blitt bedt om å utføre en spørreundersøkelse for å sjekke hvor utbredt fotodokumentasjon er, og hvordan man eventuelt håndterer dette.
Det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle ansatte i september hvor vi ba om tilbakemelding på hvorvidt ansatte mener det er hensiktsmessig/nyttig å bruke fotodokumentasjon som en del av pasientbehandlingen, hvorvidt og evt hvordan dette gjøres per i dag, samt at vi ba om innspill til tiltak som kan bidra til å klargjøre, støtte opp om eller innskjerpe praksis og opplæring knyttet til dette. Resultatene er oppsummert i en rapport som er oversendt til fylkeslegen i Sør-Trøndelag.
Spørreundersøkelsen viser at fotodokumentasjon i hovedsak er brukt til å dokumentere oversikt over eller videreformidle detaljer fra skadested som beslutningsstøtte til AMK, ansvarlig lege eller mottakende sykehus.
Det oppgis også at det i noen tilfeller er tatt nærfoto av pasient i spesielle situasjoner hvor man har ansett dette som viktig for å gi riktig behandling videre eller for å formidle alvorlighetsgrad mht hvilket sykehus pasienten bør sendes til og med hvilken type transport (eksempelvis om pasient bør sendes til et sykehus med spesiell kompetanse på denne typen skade).
I noen tilfeller er det også dokumentert skade på eget utstyr eller tatt bilder til læringsformål.
Det er viktig å presisere at de fleste tilfeller hvor fotodokumentasjon er gjort ikke inkluderer pasienter og pasientsensitiv informasjon, samt at det også fremkommer i undersøkelsen at ansatte har fokus på pasientvern mht taushetsplikt og samtykke.
Videre er hovedoppsummeringen fra undersøkelsen at:

 • 55% av respondentene mener det er behov for fotodokumentasjon i spesielle tilfeller.
 • 1/3 av respondentene har benyttet foto som dokumentasjon.
 • Hensikten med dette er i hovedsak å videreformidle oversikt eller detaljer fra skadested, nærfoto av skade på pasient (som for eksempel omfattende ekstremitetsskade før pakking), dokumentasjon av skade på eget utstyr, og for læringsformål.
 • Bilder er i hovedsak formidlet videre i behandlingskjeden som beslutningstøtte, eventuelt brukt til debrief og læringsformål.
 • Privat utstyr er brukt i 2/3 av tilfellene der foto er tatt, og sletting fra privat utstyr synes ikke å bli gjort konsekvent.
 • Det er uklart hvorvidt samtykke har vært innhentet i alle tilfeller der det har vært behov for det.
 • Deling på sosiale media har forekommet, men i svært begrenset omfang (0,9%), og det framkommer ikke at dette har vært sensitiv informasjon.
 • Blant respondentene synes det å være høy grad av bevissthet rundt aktuell problematikk og taushetsplikt, men det er usikkerhet knyttet til kompetanse og bevissthet blant mindre erfarent personell (eksempelvis lærlinger og vikarer).
 • Sykehusforetakenes behov for dokumentasjon er ikke kartlagt.

I etterkant av saken er følgende tiltak iverksatt:

 • Det er lagt ned forbud mot bruk av privat utstyr til fotodokumentasjon, samt minnet på at evt fotodokumentasjon skal inngå i pasientjournal og håndteres korrekt ihht både taushetsplikt, samtykke og journallov mht registrering av pasientdata.
 • Egne retningslinjer er under utarbeidelse og vil bli innført i løpet av våren 2014. Som et ledd i dette er det også tatt opp behov for avklaring med sykehusforetakene om hva om er faktisk behov for denne typen dokumentasjon.
 • Det er viet ekstra fokus på temaet i opplæring av lærlinger - både når det gjelder taushetsplikten, men også bevisstgjøring når det gjelder bruk av sosiale medier.
 • Det jobbes med mer langsiktige IKT-prosjekter for å sikre at man har utstyr som muliggjør sikker kommunikasjon også av bilde/videomateriale mellom ambulanser, sykehus og legevakt. Som et første ledd i dette er det innført nettbrett i alle ambulansene, og det jobbes med å utrede etablering av sikre trådløse nettverk slik at mobile enheter som ambulanser også kan kobles til Norsk Helsenett.

Som Per Christian Juvkam, fagdirektør i Ambulanse Midt-Norge HF har uttalt ved mediehenvendelser, så er det viktig å presisere at Helsepersonell-loven og taushetsplikten ikke er noe nytt og skal overholdes, men det har ikke eksistert egne retningslinjer knyttet til bruk av foto i tjenesten -  noe det vi dog ut i fra rapporten og den generell teknologiske utvikling ser at det er behov for. Ellers viktig å presisere at det ikke foreligger andre tilssynssaker rettet mot ansatte eller foretaket rundt dette med fotodokumentasjon eller brudd på taushetsplikten grunnet deling av informasjon i sosiale medier.
Les hele pressemeldinger her