Hopp til hovedinnhold


Beredskap mot ebola

Helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en nasjonal beredskapsplan mot ebola. Planen skal støtte sykehus og kommuner i beredskapsarbeidet.

Her er Ebolaplanen
– Det er svært lite sannsynlig at vi får spredning av ebola i Norge, men vi kan ikke utelukke at vi får enkelttilfeller. Fordi ebola er en svært alvorlig sykdom, er det viktig at helsetjenesten er godt forberedt. Ebolaplanen et viktig verktøy i beredskapsarbeidet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Den nasjonale ebolaplanen er et verktøy for dem som har ansvar for planlegging av beredskap i sykehus og kommuner.

Planen beskriver blant annet:
  • Hvem som har ansvar for hva ved mistanke om eller bekreftet ebola
  • Rutiner for varsling, transport og isolering
  • Rutiner for samarbeid mellom ulike aktører

Ebolaveilederen

Den nye ebolaplanen må ses i sammenheng med ebolaveilederen som Folkehelseinstituttet publiserte i høst.
Veilederen er laget for dem som skal behandle pasienter ved mistanke om eller bekreftet ebola.
Veilederen gir detaljerte råd blant annet om diagnostikk, behandling, smittevern, transport og anbefalt utstyr. Den inneholder også råd til helsepersonell og andre som har vært i ebolarammede områder, og til helsepersonell som har behandlet ebolasyke i Norge.
CBRNe-senteret (CBRNe står for Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives) har utarbeidet faglige råd for prehospital håndtering av pasienter med mistanke om eller bekreftet ebola.
Disse rådene er en del av veilederen.

Sentralisert behandling

Det er i dag en sentralisert modell for behandling av ebola. Pasienter skal fortrinnsvis behandles ved Oslo Universitetssykehus. Oslo universitetssykehus har også et team som kan rykke ut og bistå sykehus ved behandling lokalt. Tilsvarende har Folkehelseinstituttet et team som kan rykke ut og bistå sykehus og kommuner med smitteoppsporing og kommunikasjonstiltak

Les mer hos Helsedirektoratet