Hopp til hovedinnhold


Behov for forbedringer i nødmeldetjenesten i Norge

Ny rapport fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt er ute. 

Iowa_112.svgJustis- og beredskapsdepartementet har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet behovet for forbedringer i den norske nødmeldingstjenesten, også eventuell innføring av ett felles nødnummer og felles nødmeldingssentraler ble vurdert.

– Anbefalingene fra utredningen er et godt innspill til regjeringens arbeid med politireformen og mulige endringer i brannvesenet, sier statssekretær Hans Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg registrerer at samlokalisering, samt færre og større sentraler vil være bra både for publikum og samfunnssikkerheten, sier Røsjorde.

Behov for omfattende endringer

Utredningen viser at dagens nødmeldingstjeneste stort sett fungerer bra, men sårbarheten er stor.
Rapporten anbefaler at man raskest mulig starter planlegging og konsekvensutredning av tiltak på følgende områder:

  • Økt kapasitet
  • Bedre kompetanse
  • Forbedret teknologi
  • Lik forståelse av lovverket
  • Styrket styring og forvaltning
  • Organisering

Utredningen understreker at det haster med gjennomføring av forbedringstiltak innenfor alle de nevnte områdene.

Dagens ordning med 3 nødnummer i Norge videreføres

Utredningen anbefaler at dagens ordning med tre nødnummer ikke endres. Dagens ordning sikrer publikum raskest mulig kontakt med fagkyndig personell.

Betydelige forbedringer med ny teknologi

Dagens teknologi utnytter ikke godt nok mulighetene for deling av informasjon og sikrer ikke i dag et godt nok felles situasjonsbilde for innsatspersonell i nødsituasjoner. Utredningen anbefaler å innføre ny teknologi som sikrer at tjenesten blir mer robust og til enhver tid er tilgjengelig. I tillegg vil ny teknologi kunne bedre samvirket mellom nødetatene og sikre effektiv bruk av de totale ressursene.

Forslag om endringer i organisering

Norge har i dag 63 nødmeldingssentraler. Ikke alle disse er tilstrekkelig robuste. Utredningen viser gevinster ved å samlokalisere nødmeldingssentralene i de tre etatene. Ved etablering av nye politidistrikt anbefales det å samlokalisere nødmeldingssentralene i politiet med sentralene i brann- og redningsvesenet.  Antall samlokaliserte sentraler anbefales i fremtiden å tilsvare antall nye politidistrikt. Videre organisering av den akuttmedisinske nødmeldingstjenesten for Helse, anbefaler man å utrede nærmere.
Sluttrapport fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (pdf, 1 mb)
Sjekk hele rapporten her på Justisdepartementets nettside