Hopp til hovedinnhold


Bachelor paramedic – hvordan?

Nyheten om at Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) planlegger å starte opp en bachelor paramedic fra 2013 ble mottatt med glede av mange – og også en haug med spørsmål.

Nyheten om at Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) planlegger å starte opp en bachelor paramedic fra 2013 ble mottatt med glede av mange – og også en haug med spørsmål.

Les også: Bachelor paramedic i Oslo fra 2013

I flere år har det vært signaler i ambulansemiljøet om at det er behov for en bachelorgrad i paramedic, slik at man kan utvikle faget og etter hvert få til forskning på eget fagfelt.

Prehospitalt Senter ved Oslo universitetssykehus (OUS) sin kompetanseavdeling har tatt tak i dette konkret, og arbeidet for å få opprettet en bachelor paramedic i Norge. HiOA har vært positive til å opprette et slikt studium. Man er i ferd med å legge siste hånd på intensjonsavtalen, og allerede fra neste år er planen at det første kullet kan begynne på en bachelor paramedic.

Samtidig med at nyheten ble mottatt med massiv glede fra de aller fleste, var det mange som lurte på hvordan studiet skal utformes og legges opp.

Alle spørsmål er ikke helt avklart ennå, og Ambulanseforum har inntrykk av at HIOA og OUS har valgt å la prosessen gå sin gang i stillhet, nettopp for å ha mest mulig på plass før nyheten sprang. Vi valgte å skrive om dette mer prematurt i forløpet enn det de hadde tenkt seg. Derfor: Ha tålmodighet! 

Her er svar på de spørsmålene vi har registrert, og som Agnes Vinorum, instituttleder for Instiutt for radiografi og tannteknikk på Høgskolen i Oslo og Akershus som vil huse studiet og Bjørn Bjelland, ass ambulansesjef ved Prehospital klinikk OUS besvarer ut fra hvor de er i prosessen nå:

Vil dette være et statlig finansiert studieprogram som vil være åpent for alle med generell studiekompetanse via samordna opptak?
– Svaret er delvis ja. Høgskolen har plassene og finansierer studiet. Høgskolelovens regler for opptak gjelder. Studentene vil bli tatt opp på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som ved andre utdanninger. Det vil ikke koste noe for studentene å gå på studiet. Samtidig kan det komme krav i tillegg (som for eksempel fysisk testing), men dette er fortsatt under diskusjon.

Hvordan blir konverteringen til bachelor paramedic for dem som har utdanningen fra før (90 stp)?
– Det er forskjellige måter å gjøre dette på. Ved inntak til høgskoleutdanning vil man kunne søke om fritak på emner dersom fagene er kompatible. Når det gjelder opptak til selve utdanningen gjelder reglene for opptak (generell studiekompetanse eller realkompetanse).

Vil de som har videregående med ambulansefag bli prioritert, eller stiller de likt med allmennfagselever?
– I utgangspunktet gjelder ordinære opptaksregler, men det er aktuelt å diskutere bruk av kvoter.

Hvordan skal dere gå fram for å få godkjente praksisveiledere (ved å prioritere at de som allerede har paramedicutdanning kommer først i køen på en bachelor)?
– Vi er opptatt av at praksisveiledere skal være kompetente til oppgaven. Når det gjelder praksisveiledere i ambulansetjeneste er det naturlig å benytte personell som er dedikert til fagutviklingsoppgaver. Disse vil bli tilbudt studier i praksisveiledning ved HiOA. HiOA vil også benytte praksisveiledere som har det formelle ansvaret for sluttvurderinger i samarbeid med kvalifisert personell i fagmiljøet, sier Vinorum.

– Ambulanseavdelingen til Oslo universitetssykehus vil benytte sine fagutviklingsparamedics til denne viktige oppgaven, sier Bjørn Bjelland, kompetansesjef ved Prehospital klinikk OUS.

Vil utdanningen bli rammefinansiert?
– Vi søker om rammefinansiering fra departementet. Det finnes også andre muligheter for finansiering. Det er viktig å presisere at det ikke legges opp til at studentene selv skal betale for studiet.

Vil studiet bli et fulltidsstudium, eller vil man åpne for deltidsstudier også?
– Dette blir et fulltidsstudium.

Kan man ta bachelor paramedic rett fra allmenn videregående utdanning?
– Dersom man har generell studiekompetanse er man søknadsberettiget.

 Er dette resultat av den nasjonale gruppen som har jobbet med en framtidig bachelorutdanning? Eller er det nok en lokal variant?
– Høgskoler kan søke om å opprette bachelorgrader. Vi har benyttet de sentrale innspill om bachelorutdanning som har kommet de siste årene. Her nevner vi spesielt rapporten til Helse og omsorgsdepartmentet «En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten». Videre har Ambulanseavdelingen ved OUS vært en sterk pådriver og et samarbeid med dette fagmiljøet er avgjørende for en kvalitativt god utdanning, sier Vinorum. 

– Det foreligger ingen nasjonal rammeplan for dette studiet ennå, men vi håper at det kan danne grunnlaget for innholdet i en nasjonal rammeplan, sier Bjelland. – Det er viktig å framheve at vi ønsker at andre helseforetak stiller praksisplasser til rådighet på sikt, nettopp for at dette skal bli nasjonalt. Dette er ment å bli en nasjonal utdanning! avslutter han.