Hopp til hovedinnhold


Åtte av ti SNLA-stipendiater

Hva forsker SNLAs stipendiater egentlig på? Her svarer de kort selv.

Hva forsker SNLAs stipendiater egentlig på? Her svarer de kort selv.

Publisert i Ambulanseforum nr. 3 og 4 2009

Foto: Lars-Erik Vollebæk, SNLA.

Thomas Kristiansen (32), lege og forsker SNLA

100snla_kristiansen

Forsker på: Overføring av hardt skadde pasienter mellom sykehus, og norsk traumesystemutvikling.
Håper forskningen kan brukes til:
Utvikling av sikrere og mer effektiv triage, transport og behandling av hardt skadde pasienter. Økt fokus på utviklingen av regionale traumesystem i Norge. Jeg har jobbet med denne forskningen siden mars 2008.
Framtidsplaner etter endt doktorgrad? Jeg vil gjerne fortsette å forske på viktige og interessante akuttmedisinske problemstillinger, kombinert med klinisk arbeid innen akutt- og intensiv medisin.

Andreas J. Krüger (34), lege og stipendiat SNLA

100snla_kruger

Forsker på: Legebemannet utrykningstjeneste i Skandinavia.
Håper forskningen kan brukes til: Jeg håper å kunne systematisere og koordinere hvordan den spesialiserte legebemannede utrykningstjenesten i Skandinavia registrerer virksomhetsdata. Målet er å etablere en minimum felles "ambulansejournal" slik at vi lettere kan gjennomføre store felles forskningsprosjekter i framtiden.
Framtidsplaner etter endt doktorgrad? Klinisk virksomhet på en anestesiavdeling et eller annet sted. Jeg håper å fortsette med forskning også i framtiden.

Nils Petter Oveland (33), luftambulanselege ved Stavanger Universitetssjukehus og stipendiat SNLA

100snla_ovelandForsker på: Mitt prosjekt skal sjekke om pneumothorax detection device som bruker en ny teknologi kalt Ultra Wideband er god nok til å oppdage pneumothorax hos traumepasienter med thoraxskade. Vi undersøker med andre ord en ny diagnostisk test/apparat og hvilken sensitivitet og spesifisitet dette apparatet har. Dersom nøyaktigheten til apparatet er god vil det kunne brukes prehospitalt fordi enheten kan være liten og handholdt.
Håper forskningen kan brukes til: Jeg håper min forskning kan bidra til at ny og verdifull teknologi ikke bare skal benyttes i sykehus, men også prehospitalt. Videre at tilleggsundersøkelser kan hjelpe i diagnostikken av pneumothorax hos traumepasienter.

Marius Rehn (35), lege/ph.d.stipendiat

100snla_rehnForsker på: Hvor flinke er akuttmedisinere til å sortere pasienter som har vært utsatt for en ulykke? Blir de hardt skadde pasientene møtt av traumeteamet ved ankomst i akuttmottaket? Triage kan sees som en balanse mellom ressursbruk og pasientsikkerhet.
Håper forskningen kan brukes til: Målet er en feltvennlig modell som sikrer optimal behandling av pasienten uten unødvendig bruk av ressurser. Jeg har forsket heltid i et drøyt år og er allerede godt i gang.
Framtidsplaner etter endt doktorgrad? Kombinere klinisk akuttmedisin med forskningsstyrt fagutvikling.

Kjetil G. Ringdal (36 år), lege, ph.d. student, tidligere sykepleier

100snla_ringdal2Forsker på: Kvalitetssikring av data som registreres i nasjonale og internasjonale traumeregistre.
Håper forskningen kan brukes til: Mulighet for å sammenlikne traumeregisterdata nasjonalt og internasjonalt. Bedret kvalitet på traumeforskning og økt kompetanse på traumebehandling.
Har kommet hvor langt? Jeg er omtrent halvveis i et 3-årig doktorgradsprogram.
Framtidsplaner etter endt doktorgrad? Klinisk og forskningsrelatert akuttmedisin, med fokus på traumatologi.

Stephen J M Sollid (37 år), anestesilege ved Ullevål luftambulanseavdeling

100snla_sollid2Forsker på: Bruk av risikostyring i forbindelse med pasientsikkerhetsarbeide. Spesielt vil vi finne ut hvilke faktorer som påvirker pasientsikkerheten mest, og hvor forbedringstiltak kan forventes å ha størst effekt.
Håper forskningen kan brukes til: Et stort antall pasienter dør hvert år fordi vi som helsearbeidere begår såkalte menneskelige feil; feil som ikke skyldes faglige mangler, men dårlig kommunikasjon, samarbeide osv.
Har kommet hvor langt? Tre artikler er allerede publisert og jeg leverer inn avhandlingen i desember i år. Da blir det disputas på nyåret!


Trine Staff (33 år), sykepleier og stipendiat SNLA

100snla_staffForsker på: Trafikkulykker. Undersøker hvordan ulike faktorer har sammenheng med pasientens skadegrad- og omfang.
Håper forskningen kan brukes til: Å utbedre triagekriteriene, hovedsakelig med hensyn på skademekaniske faktorer.
Fremtidsplaner etter endt doktorgrad: Veien blir i stor grad til mens jeg går, men interessefeltet mitt er hovedsakelig knyttet til forskning omkring trafikant/ kjøreadferd, kjøretøy og vei.Erik Zakariassen (44), sykepleier og cand.polit fra institutt for samfunnsmedisin ved UiB

100zakariassen1Nå 50% stipendiat SNLA og 50% forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin UiB .
Forsker på: Primærhelsetjenesten/legevaktene/legevaktlegers befatning med akuttmedisinske hendelser, hendelser som iht. indeks defineres som rød respons. Dette gjøres av to hovedgrunner: (1) fordi det før 2005 ikke eksisterte data om temaet og (2) fordi forskningsresultatene skal brukes til planlegging av fremtidens organisering av det akuttmedisinske systemet utenfor sykehuset.Tre artikler er publisert og den fjerde er sendt inn til et tidsskrift. Planen er å levere i løpet av dette høstsemesteret, altså en gang før vintersolverv.