Hopp til hovedinnhold
Den nye stasjonen på Gran, Sykehuset Innlandet, er samlokalisert med brann, politi og legevakt. Foto: Live Oftedahl


Anbefaler ny sykehusstruktur i Innlandet

Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF gjennomført en prosjektutredning av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet.

Prosjektgruppen anbefaler en fordeling av virksomheten mellom det nye Mjøssykehuset, et akuttsykehus og et elektivt sykehus, skriver Sykehuset Innlandet i en nyhetsmelding.

I tillegg vektlegger prosjektgruppen utvikling av flere desentraliserte og prehospitale tjenester, samt peker på plassering av ny luftambulansebase.

Prosjektgruppen mener bygningsmassen, opptaksområdet, infrastrukturen og andre forhold som rekrutteringsmuligheter tilsier at sykehuset på Lillehammer er best egnet som akuttsykehus i den nye sykehusstrukturen.

Videre anbefaler prosjektgruppen at det legges et elektivt sykehus til Gjøvik og at det etableres et stort lokalmedisinsk senter (samhandlingsarena) og en luftambulansebase i Elverum.

Det skal utredes en mulig samling av prehospitale tjenester i et prehospitalt senter lokalisert til Elverum, alternativt en samling av enkelte prehospitale funksjoner på Gjøvik.

Med en slik fordeling av den øvrige virksomheten anbefaler prosjektgruppen en lokalisering av det nye Mjøssykehuset i Brumunddal.

Ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerutvalget i Sykehuset Innlandet har vært representert i prosjektets styringsgruppe. Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard vil legge fram saken for behandling i styret i Sykehuset Innlandet på nyåret, før saken skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF.

– Utredningen viser et framtidsrettet bilde av sykehustilbudet for befolkningen i Innlandet. Det handler om å samle de spesialiserte funksjonene slik at vi kan behandle hele pasienten på ett sted, å desentralisere flere tjenester, utvikle de prehospitale tjenestene og legge til rette for tettere samhandling med kommunene. Vi vet at det er delte meninger om de konkrete løsningsforslagene, men i det store bildet er dette en anbefaling som prioriterer de store satsingsområdene i Sykehuset Innlandet, sier Andersgaard. 

Saken skal etter planen behandles i styret i Sykehuset Innlandet HF 15. januar og i styret i Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021.