Hopp til hovedinnhold
Luftveishåndtering: Hva er best? Illustrasjonsfoto: Therese B. Kirkesæther


Anbefaler endotrakeal intubasjon kun for godt trent personell

For to år siden ble det laget en skandinavisk retningslinje for luftveishåndtering.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2018. Tekst: Live Oftedahl

I den skandinaviske retningslinjen ble det påpekt at regelmessig, høyvolum luftveishåndtering kreves for å ha gode nok ferdigheter til å kunne utføre endotrakeale intubasjoner prehospitalt.

De færreste ambulansearbeidere har muligheten til så omfattende trening.

Luftveishåndtering for voksne i de 17 helseforetakene med ambulansetjenester (2017)


Helse Nord

Finnmarkssykehuset: Larynkstube

UNN: Larynkstube

Nordlandssykehuset: Larynkstube

Helgelandssykehuset: Igel

Helse Midt-Norge

Helse Nord-Trøndelag: Igel

St. Olavs Hospital: Igel

Helse Møre og Romsdal: Igel

Helse Vest

Helse Førde: Igel

Helse Bergen: Igel

Helse Fonna: Igel

Helse Stavanger: Igel

Helse Sør-Øst

Vestre Viken: Igel

Oslo universitetssykehus: Igel (og ETI)

Sykehuset Østfold: Larynkstube

Sykehuset Telemark: Larynkstube og ETI

Sykehuset i Vestfold: Larynkstube (og ETI)

Sørlandet Sykehus: Larynkstube

Anbefalingene så slik ut oppsummert:

Vi anbefaler at alt ambulansepersonell vurderer å:

  • Utføre basal luftveishåndtering (inkludert svelgtube og nesekantarell) (god praksis anbefaling).
  • Å legge bevisstløse ikke traumatiserte pasienter i sideleie når avansert luftveishåndtering ikke er tilgjengelig (god praksis anbefaling).
  • Legge bevisstløse traumepasienter i traumesideleie, samt sørge for spinal stabilisering når avansert luftveishåndtering ikke er tilgjengelig (sterk anbefaling, lav evidenskvalitet).
  • Vi anmoder om at middels trent personell benytter supraglottisk eller basal luftveishåndtering på pasienter med hjertestans (svak anbefaling).
  • Vi anbefaler at godt trent personell vurderer supraglottisk luftveishåndtering på særskilte indikasjoner eller som nødverktøy når endotrakeal intubasjon feiler (god praksis anbefaling).
  • Vi anbefaler at endotrakeal intubasjonkun brukes av godt trent personell(sterk anbefaling, lav evidens).
  • Vi anmoder om at videolaryngoskopi brukes ved endotrakeal intubasjon når direkte laryngoskopi er mislykket eller forventes å bli vanskelig (svak anbefaling, lav evidenskvalitet).
  • Vi anmoder om at godt trent personell bruker kirurgisk luftvei når pasienten verken kan intuberes eller ventileres (svak anbefaling, lav evidenskvalitet).