Hopp til hovedinnhold


AMK endret ikke legevaktens hastegradvurdering. Pasienten døde

En mann fra Åsgårdstrand i Vestfold døde i høst av tarmslyng etter at det gikk halvannen time fra henvendelse til Horten legevakt og AMK Vestfold og Telemark før ambulansen ble sendt.
Enken har valgt å gi Gjengangeren fullt innsyn i Fylkesmannens avgjørelse i tilsynssakene mot Legevakta og AMK, og tilgang til lydloggene fra to telefonsamtaler, fordi hun ikke er beroliget av svarene fra Prehospital klinikk for hvordan de skal håndtere oppdrag som blir overført fra legevakt til ambulanse i framtiden, skriver Gjengangeren (bak betalingsmur).
Les også: Fikk ikke hasteambulanse - pasienten døde (bak betalingsmur) 
Mer: Legevakta og AMK brøt loven - pasienten døde (bak betalingsmur)
Lydloggene dreier seg om to samtaler. Den første er da Horten legevakt bestiller transport av pasienten fra Åsgårdstrand til legevakten. Den andre da de ringte om igjen for å etterlyse ambulansen.
Sykepleieren på legevakta oppgir i samtalen med AMK-operatøren at pasienten kaster opp og er uklar, blek og sløv.
Horten legevakt bestilte et rent transportoppdrag, med «hastegrad grønn» – altså oppdrag som ikke haster – ved første gangs henvendelse til AMK. Dette til tross for at Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp tilsier en annen hastegrad når pasientens allmenntilstand er svekket.

Fulgte ikke boka

Fylkesmannen har i sin tilsynssak mot AMK kritisert at AMK ikke gjorde noen egen, selvstendig vurdering av hastegraden på oppdraget. Verken den første eller den andre AMK-operatøren brukte Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp.

Dette er også grunnen til at enken ikke føler seg beroliget av at AMK har iverksatt nye rutiner etter hendelsen. De nye rutinene går ut på at den samme AMK-operatøren, så langt det er mulig, skal følge opp oppdraget dersom det blir ringt og purret.

Ettersom verken den første eller den andre AMK-operatøren som håndterte oppdraget stilte spørsmålene fra Norsk Indeks, føler hun seg ikke trygg på at utfallet ville blitt annerledes med den nye ordningen.

Overprøver ikke legevakta

– Hvorfor gjorde ikke AMK-operatørene noen egen, selvstendig vurdering av hastegraden i denne situasjonen?

– Den første henvendelsen kom fra legevakta, og de klassifiserte oppdraget til grønn hastegrad. Det har vi ikke noe system for å overprøve. Slik praksis er etter vårt skjønn heller ikke i henhold til Akuttmedisinforskriften som beskriver samvirke mellom AMK og legevaktsentralene, sier Klinikkoverlege ved Prehospital klinikk, Jon Erik Steen-Hansen.

– Men Fylkesmannen kritiserer at AMK ikke foretok noen selvstendig vurdering?

– Ja, vi har registrert dette. Vi har, som nevnt, forholdt oss til Akuttmedisinforskriften når det gjelder samvirke med legevaktene. Vi har registrert at Fylkesmannen ikke nevner Akuttmedisinforskriften i sin avgjørelse. Vi må se nærmere på dette, og vurdere om dette vil påvirke våre arbeidsrutiner.

Avviser manglende ambulanseberedskap

Klinikksjef Jørgen Einerkjær har tidligere avvist at dødsfallet viser at det er for lav ambulanseberedskap. Det er særlig dette enken reagerer sterkt på.

Da hun ringte legevakten for andre gang, tre kvarter etter første henvendelse, og ble satt over i konferanse med AMK, var «veldig pågang» begrunnelsen som ble oppgitt for at ambulansen ennå ikke hadde kommet.

Klinikkoverlege ved Prehospital klinikk, Jon Erik Steen-Hansen, mener at hendelsen ikke kan tilskrives for dårlig kapasitet.

– Vi har dessverre ikke anledning til å dimensjonere kapasiteten etter toppene. Da hadde vi sittet med stor overkapasitet. Slike topper kan komme, og de kan vare fra ti minutter til noen timer. Vi har anledning til å oppbemanne når slike topper trekker ut i tid, men det tar jo også tid å tilkalle personell som ikke har vakt. Og vi har jo ikke redusert bemanningen på dagtid, tvert imot; vi har økt den, sier klinikkoverlege Steen-Hansen.

Les hele saken og se lydlogg hos Gjengangeren (bak betalingsmur)