Hopp til hovedinnhold


Ambulanseulykkesgruppa er seks år - oppsummering og fokus framover

Siden oppstarten i 2009 har UAG fått inn melding om 66 ulykker og uhell med ambulanser involvert. 38 lå innenfor kriteriene for videre oppfølging.
 

Nå har de laget et informasjonsskriv som oppsummerer de siste seks årene, og arbeidet framover. Her er noen utdrag.
Ved ambulanseulykke: Ring ulykkesgruppa
I ulykkene som ble fulgt opp var det en dødsulykke, to ulykker som var meget alvorlige og sju alvorlige. Gjennomsnittlig er det altså ti ulykker i året med ambulanser involvert, hvor seks følges opp med en melding eller rapport.
Misjon
Nasjonal ulykkesanalysegruppe (UAG), for undersøkelse av ambulanser som har vært i ulykker, ble opprettet for å undersøke innvendig sikkerhet med sikring av pasienter og utstyr, for å ivareta ambulansearbeidernes og pasientenes sikkerhet.
«For å få en oppfatning om antall ulykker og omfang, ønsket vi å bli varslet om alle ulykker med ambulanser involvert hvor det har vært personskader og/eller alvorlige karroseriskader. Dette for å få bekreftet eller avkreftet «mytene» om at ambulanser er overrepresentert mht. ulykker med utrykningskjøretøy generelt.»
Funn
Gjennomgående har de funnet føreratferd med mangelfull kommunikasjon med andre bilister eller trafikanter, misforståelser, og manglende hastighetstilpasning i forhold til vær og føreforhold.
De har også funnet manglende sikring av pasienter og løst utstyr, og svakheter i konstruksjoner i ambulansebygg, spesielt bakskap, og svakhet i innfesting på utstyr fra underleverandører.
Fagdager og foredrag med mer
Som en oppfølging av ulykker tilbyr UAG fagdager og foredrag som fokuserer på sikkerhet i ambulanser generelt og sikring av pasient, ambulansepersonell og utstyr spesielt i helseforetakenes ambulansetjenester.
I tillegg har de vært i samarbeid med luftambulansetjenesten for å utvikle kompatibelt utstyr for transport av kuvøsepasienter, og utstyr for barnesikring generelt.
De har også utviklet en ambulanseulykkesimulator som har vært i bruk fra Narvik i Nord til Stavanger og Kristiansand i sør.
Framover ønsker de også å fokusere på vedlikehold av kjøreferdigheter og utrykningskompetanse, og at helseforetakene følger opp Utrykningsforskriften.
Politiet interessert
Politiet har begynt å interessere seg for å få til et lignende arbeid.
«Vi arbeider ikke med dybdeanalyser av ambulanseulykkene, men fokuserer på hendelser som kan brukes til å gi lærdom i en større sammenheng.»

  • 2009: 12 rapporterte ulykker, ni var innenfor kriteriene, to var alvorlige.
  • 2010: Ni rapporterte, fem innenfor kriteriene, ingen alvorlige.
  • 2011: 12 rapporterte, ni innenfor kriteriene, tre alvorlige, en dødsulykke.
  • 2012: Ti rapporterte, fem innenfor kriteriene, to meget alvorlige.
  • 2013: Seks rapporterte, tre innenfor kriteriene, ingen alvorlige.
  • 2014: 16 rapporterte, sju innenfor kriteriene, to alvorlige.

Ulykkesgruppa består av: 
Stein Erichsrud og Liv Bråmark ved Tønsberg trafikkstasjon og Geir Engely og Kim Ankersten fra ambulansetjenesten.