Hopp til hovedinnhold
I sving med elektronisk pasientjournal i Drammen, Vestre Viken. Illustrasjonsfoto: Fredrik Naumann/Felix Features
I sving med elektronisk pasientjournal i Drammen, Vestre Viken. Illustrasjonsfoto: Fredrik Naumann/Felix Features


Skal ambulansepersonell få tilgang til helseforetakets pasientjournal?

Helse Stavanger har bedt Helsedirektoratet om å komme med en avklaring om ambulansepersonells tilgang til elektronisk pasientjournal (EPJ) på grunn av flere avvikssaker.

I dag overføres pasientrelatert informasjon elektronisk mellom institusjoner og leger, mens ambulansetjenesten ikke har del i denne informasjonsflyten.

Det har ført til forsinkelser, endret bestemmelsessted for pasienten og i noen tilfeller unødvendig behandling som kunne vært unngått.

Et strakstiltak har vært å sørge for at ambulansepersonell får tilgang til et minimum av skriftlig informasjon når pasienter skal transporteres.

Klinikken ønsker videre å sette i gang et prosjekt som skal gi ambulansepersonell lesetilgang i sykehusets journalsystem DIPS, og en elektronisk pasientjournal som eksporterer ambulansepersonellets journalføringer direkte inn i DIPS.

I forbindelse med dette arbeidet skal det ha oppstått en uenighet i fagmiljøet om hvilken tilgang ambulansepersonell kan ha til pasientjournalen.

Helsedirektoratet skriver i sin redegjørelse:
«Helseopplysninger kan gjøres tilgjengelige i samsvar med reglene om taushetsplikt. Relevante bestemmelser som åpner for at opplysninger gjøres tilgjengelige uten hinder av taushetsplikten er helsepersonelloven §§ 25 og 45. Helsepersonelloven § 25 regulerer de situasjoner der helsepersonell samarbeider om helsehjelpen til en pasient uavhengig av om dette skjer innenfor eller på tvers av virksomheter, mens helsepersonelloven § 45 regulerer plikten til å gi helseopplysninger til andre som yter eller skal yte helsehjelp til samme pasient. Formålet med utleveringen av opplysningene skal være å ivareta pasientens behov for forsvarlig, rasjonell og hensiktsmessig helsehjelp.

Det er databehandler som skal sørge for at relevante og nødvendige helseopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og annet samarbeidende personell når dette er nødvendig for å yte helsehjelp til den enkelte, jf. § 19. I dette ligger at Helse Stavanger HF skal sørge for at ambulansepersonell skal ha tilgang til slike opplysninger i pasientjournalen.» (Våre uthevelser.)

Helsedirektoratet skriver også at ambulansepersonell har «et selvstendig ansvar for å yte forsvarlig helsehjelp på lik linje med annet helsepersonell, og omfattes av de samme generelle bestemmelsene i helsepersonelloven og øvrige deler av helselovgivningen. Dette innebærer at helseforetaket må legge til rette for at ambulansepersonell har tilgang til relevante og nødvendige pasientopplysninger.» (Vår uthevelse.)

Helsedirektoratet konstaterer også at det ikke er en ønskelig situasjon at man har flere ulike journalsystemer for AMK-sentraler, ambulansetjenesten og sykehusene.

«Helseforetak og andre helseinstitusjoner bør ha elektroniske journalsystemer som legger til rette for at hver pasient kan ha én samlet journal.»

Les hele svaret fra Helsedirektoratet her (PDF)