Hopp til hovedinnhold


Spørsmål fra Stortinget

Spørsmål til Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen: Hvordan vurderer helseministeren tilbudet i lys av stengningen av akuttkirurgien ved sykehuset i Mosjøen, sett i lys av at luftambulansen på vinterstid kun makter å betjene 30 prosent?

Spørsmål til Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen: Hvordan vurderer helseministeren tilbudet i lys av stengningen av akuttkirurgien ved sykehuset i Mosjøen, sett i lys av at luftambulansen på vinterstid kun makter å betjene 30 prosent?

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Da akuttkirurgien ved sykehuset i Mosjøen ble stengt var det en viktig forutsetning at ambulansehelikoptre skulle ivareta pasienter med behov for akutt behandling. Nå viser det seg at man på vinterstid kun makter å betjene 30 pst. av de situasjonene man fikk henvendelse om. Det er lege Bjørn Haug ved akuttmedisinsk avdeling i Sandnessjøen som opplyser dette. Hvordan vurderer helseministeren tilbudet i lys av stengningen av akuttkirurgien ved sykehuset i Mosjøen?

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Styrking av den akuttmedisinske kjede er en prioritert oppgave for regjeringen.

Jeg er kjent med at Tidskrift for Den norske legeforening har omtalt regulariteten til luftambulansehelikopteret i Brønnøysund og betydningen av alternative ressurser i primærhelsetjenesten, samt bil- og båtambulanse.

Regulariteten til ambulansehelikopter vinterstid kan være krevende, og gode alternative transportløsninger er nødvendige.

Ambulansehelikoptertjeneste er et supplement til bil- og båtambulansetjenesten. Helse Nord RHF skal sørge for gode og forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region.

Jeg har derfor bedt Helse Nord RHF om en redegjørelse og vurdering i denne saken. Helgelandssykehuset gjennomførte i 2006 en omstillingsprosess. I prosessen ble det lagt vekt på å sikre et godt akuttmedisinsk tilbud. Den nye sykehusstrukturen ble evaluert i 2008.

Evalueringen viste at omstillingen i Mosjøen var forsvarlig, men det ble påpekt noen forbedringsområder. Helgelands¬sykehuset HF har på denne bakgrunn gjennomført tiltak som gjør sårbarheten mindre i situasjoner der luftambulansens helikoptre ikke kan benyttes pga værsituasjonen.

Utvalget som gjennomførte evalueringen fant at bilambulansetjenesten har forsvarlig kapasitet. Ved flytting av pasient mellom sykehus på Helgeland vil ambulansebil i de fleste tilfellene være raskeste alternativ siden det er relativ kort avstand mellom sykehusene.

Mosjøen har egen kortbaneflyplass. Dersom pasientene av medisinske grunner må fraktes til for eksempel Nordlandssykehuset HF, Bodø, vil bruk av ambulansefly være egnet. Ambulanseflyene har bedre regularitet enn ambulansehelikopter og er mer egnet til lengre flyvninger.

Helgelandssykehuset har gjennomført tiltak for å sikre et forsvarlig prehospitalt tilbud til befolkningen uavhengig av tilgjengelighet til ambulansehelikopter.

På denne bakgrunn mener Helse Nord RHF at det foreligger et tilfredsstillende akuttmedisinsk tilbud også til befolkningen i området til Helgelandssykehuset, Mosjøen.

Les spørsmål og svar på Stortingets nettsted