Hopp til hovedinnhold
Tunnelulykke i Stavanger. Foto: Live Oftedahl


Endelig på høring: Ny akuttforskrift

Helse- og omsorgsdepartementet kom i dag med høring på ny akuttmedisinforskrift. Hovedoverskriftene er skjerpede krav til aksesstid på AMK og høyere kompetansekrav til ambulansepersonell og leger i kommunal legevakt.

De skriver følgende i en pressemelding:
Regjeringen stiller nye krav til AMK-sentralene, ambulansetjenesten og kommunal legevakt, i forslaget til ny akuttmedisinforskrift som nå sendes på høring. Forslaget er første skritt i arbeidet med å heve kvalitet og kompetanse i denne tjenesten.
– Det er helt sentralt at befolkningen kan være trygge på at de får kompetent hjelp i akutte situasjoner. Da er kvalitet og kompetanse i tjenestene avgjørende. Dette forslaget gir bedre service til publikum, øker kompetansen hos helsepersonellet og bidrar til mer samordnet innsats ved større hendelser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Forskriften stiller blant annet krav til svartid ved henvendelser til AMK-sentralene på medisinsk nødnummer 113 og til legevaktsentralene. For AMK-sentralene skal 90 prosent av henvendelsene besvares innen 10 sekunder. For legevaktsentralene skal 80 prosent av henvendelser besvares innen 90 sekunder, 95 prosent innen to minutter.
Det foreslås skjerpede kompetansekrav til personell i ambulansetjenesten og til leger i kommunal legevakt. Forslaget til ny forskrift omtaler blant annet når det er nødvendig med bakvakt, noe som ikke er regulert i dag. Leger og annet helsepersonell på legevaktene skal også ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering.
For å styrke beredskapen ved større hendelser, stilles det krav om at AMK sentralene umiddelbart varsler brannvesen og politi ved behov for samordnet innsats fra alle nødetatene.
– Forskriften er et første skritt i arbeidet med å heve kvalitet og kompetanse i denne tjenesten. Jeg har satt i gang en bred utredning av hele feltet. Dette skjer gjennom akuttutvalget, gjennom arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten og gjennom arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan, sier Høie.
Forslaget sendes på høring med høringsfrist 15. september 2014
Les høringsbrevet og høringsnotatet
Les hele pressemeldingen hos HOD