Hopp til hovedinnhold


De nye retningslinjene for HLR

Viktige endringer i de norske retningslinjene for hjerte-lungeredning 2010: dypere kompresjoner, større vektlegging av kapnografi og fokus på at blodsukkerverdiene ikke skal overskride 10 mmol/l. Atropin og medikamenter endotrakealt utgår. Terapeutisk hypotermi anbefales også etter ikke-sjokkbare rytmer og på barn. Ellers er alt omtrent som før.

Viktige endringer i de norske retningslinjene for hjerte-lungeredning 2010: dypere kompresjoner, større vektlegging av kapnografi og fokus på at blodsukkerverdiene ikke skal overskride 10 mmol/l. Atropin og medikamenter endotrakealt utgår. Terapeutisk hypotermi anbefales også etter ikke-sjokkbare rytmer og på barn. Ellers er alt omtrent som før.

Fokuset på uavbrutte, dype kompresjoner er altså økt ytterligere. Det er også nytt at man kan velge om man skal utføre kompresjoner i tre minutter mens defibrillator hentes om stansen har stått ubehandlet eller det er gitt kvalitetsmessig dårlig HLR i mer enn fem minutter. Men man skal fortsatt gi god HLR! Og man skal gi tre i stedet for to sjokk etter bevitnet ventrikkelflimmer.

Hele: Oppsummering av de viktigste endringer og presiseringer av de nye norske retningslinjer hjerte-lungeredning 2010

Tidligere: Nye retningslinjer for resuscitering

Her følger teksten til NRR:
Endringene i Guidelines 2010 fra ERC er ikke så omfattende som i 2005. Retningslinjene er fortsatt basert på tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og en fornuftig, klinisk relevant tolkning av disse. De er utformet for å gi et godt grunnlag for så vel opplæring som utførelse. Nedenfor finner du en foreløpig oppsummering av de viktigste endringene. Endelig utforming av de norske retningslinjene vil drøftes i NRR og etter planen ferdigstilles etter rådsmøte 17.november.

 • Brystkompresjoner 
  HLR utføres dessverre fortsatt altfor ofte med utilfredsstillende kvalitet og med lange perioder uten brystkompresjoner. Viktigheten av kompresjoner med god kvalitet og med minst mulig avbrudd understrekes derfor ennå sterkere i ”Guidelines 2010”
  - På ikke-intubert pasient: 30 brystkompresjoner fulgt av 2 ventilasjoner (som før).
  - Etter evt. intubasjon: Kontinuerlig brystkompresjoner og 10 vent./min. (som før)
  - AHLR: Start kompresjoner umiddelbart etter sjokk og fortsett i ett min. før du vurderer om sjokket har lykkes (som før).
  - DHLR: Følg hjertestarterens råd (som før).
  - Trykk brystkassen ned 5-6 cm (mot før 4-5 cm) ved hver kompresjon (nytt).
  - Samtrent helsepersonell som utfører DHLR/AHLR og bruker gummihansker, kan komprimere også i defibrillatorens oppladningsfase (nytt). (Denne anbefalingen gjelder ikke for lekfolk.)


 • Gi god HLR mens defibrillatoren hentes, klargjøres og koples til pas.
  Studier om effekten av noen minutter med god HLR før sjokk (hvis stansen har stått ubehandlet eller hvis det er gitt kvalitetsmessig dårlig HLR) er ikke konklusive. NRR anbefaler likevel at tjenester og sykehus som allerede praktiserer dette ikke endrer praksis. Dette er mest aktuelt ved prehospital hjertestans (hvis stansen ikke er observert av helsepersonell med defibrillator) - ikke-bevitnet hjertestans på sykehus.


 • Gi tre-minutters-sløyfer HLR både ved sjokkbar og ikke-sjokkbar rytme (som før).


 • Gi ett sjokk i hver sløyfe ved sjokkbar rytme - umiddelbart fulgt av HLR, dvs. ikke puls- eller monitorsjekk direkte etter sjokk (som før).


 • Vurder egensirkulasjon (ROSC) ett minutt etter sjokk. Ved fortsatt sirkulasjonsstans: Gi evt. medikamenter og deretter HLR i ytterligere to min. før ny rytmeanalyse (som før).


 • Gi tre sjokk direkte etter hverandre (tidligere anbefaling: To sjokk direkte etter hverandre) ved bevitnet ventrikkelflimmer forutsatt at sjokket kan gis umiddelbart, f.eks. på PCI-lab, på hjerteovervåkningsavdeling eller i ambulanse eller postoperativt etter hjertekirurgi (nytt).


 • Atropin utgår som anbefalt medikament i AHLR
  selv om den første avleste hjerterytmen er asystole eller PEA (nytt).


 • Større vektlegging av kapnografi som metode for å
  - bekrefte og overvåke korrekt plassering av endotrakeal tube, larynxtube o.l. (nytt)
  - monitorere kvaliteten av HLR gjennom måling av endetidal CO2 (nytt)
  - få en tidlig indikasjon på gjenoppretting av spontan sirkulasjon (ROSC) (nytt)


 • Unngå hyperventilering både under pågående resusciteringsforsøk og etter gjenoppretting av egensirkulasjon (ROSC) (som før).


 • Unngå hyperoksi (unødig høy oksygenkonsentrasjon i blodet) etter gjenoppretting av egensirkulasjon (ROSC). Anbefalt SaO2: 94-98% (som før).


 • Medikamenter endotrakealt anbefales ikke som alternativ backupmetode (nytt).


 • Standardisert post-resusciteringsbehandling etter ROSC
  - Terapeutisk hypotermi til komatøse pas. etter VF (som før)
  - Terapeutisk hypotermi til komatøse pas. også etter ikke-sjokkbare rytmer (nytt)
  - Rask behandling av grunnsykdommen (PCI eller alternativt trombolyse hvis STEMI) (som før)
  - Rask normalisering av sirkulasjonen (som før)
  - Blodsukkerverdiene bør ikke overskride 10 mmol/l (anbefalt maks. verdi: ny)
  - God krampebehandling (som før)