Her er den blåblå regjeringsplattformen – det som angår prehospital akuttmedisin

Hovedpunktene for den nye regjeringen som angår prehospital akuttmedisin kan du lese her.

Konkret vil Regjeringen:

 • Legge ned de regionale helseforetakene når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan.
 • Styrke kvaliteten og innføre strengere krav til legevaktstjenesten (akuttforskriften).
 • Stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet.
 • Etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser.
 • Innføre kompetansekrav i akuttmottakene og etablere en ny legespesialitet i akuttmedisin.
 • Etablere en opptrappingsplan for rusfeltet og gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helsevern, hver for seg, skal ha en årlig vekst i hvert helseforetak som er høyere enn for somatikk.
 • Åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene.

Generelt om sykehus

Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Disse sykehusene har ansvaret for akuttbehandling og hovedansvaret for forskning og utdanning, og de utfører den største andelen av den planlagte behandlingen.

Det er for store variasjoner i kvaliteten på tilbudet ved ulike sykehus. Regjeringen vil derfor stille krav til kvalitetssertifisering av norske sykehus og sikre mer åpenhet rundt kvaliteten ved tilbudet.

Regjeringen vil derfor gjennomføre en stor reform i helsevesenet. Pasientenes rettigheter skal styrkes og den enkelte skal få rett til fritt behandlingsvalg. Det vil sikre at pasienter slipper å stå i kø når det er ledig kapasitet hos private og ideelle aktører.

Regjeringen vil løfte de som sitter nederst ved bordet i helsevesenet; rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Helseforetakene skal pålegges å prioritere disse pasientgruppene høyere. Tilbudet skal forbedres, fra lavterskeltilbud til et bedre ettervern.

Våre eldre og pleietrengende fortjener et bedre tilbud. Staten må ta et større ansvar for å få til en utbygging av kapasiteten i omsorgen. Regjeringen vil utvikle en omsorgssektor som i større grad preges av kvalitet og aktivitet. De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold, også for eldre som rammes av demens og andre lidelser. Mestring i eget liv må vektlegges sterkere, blant annet gjennom økt satsing på rehabilitering.

Beredskap
Dagens fire grunnleggende prinsipper for beredskapsarbeidet skal videreføres: Ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Regjeringen vil løfte fram ansvar og samvirke som overordnet og styrende, særlig ved større sektorovergripende kriser.

Regjeringen vil forsere arbeidet med etablering av et nasjonalt beredskapssenter i Oslo-regionen og utrede en beredskapssenterstruktur for å ivareta beredskapen i hele landet.

Nødnett
Nødnettet er helt sentralt for Norges beredskap. Arbeidet med å få på plass et robust, felles nødnett, basert på moderne teknologi, er en viktig satsing på samfunnssikkerhet og styrket beredskap.

Les mer på E24 som siterer NTB her

 

109 Comments

 1. Javel, og hva er det her som angår prehospital akuttmedisin. Akuttspesialister i akuttmottaket hjelper ingen pasienter prehospitalt. Prehospital akuttmedisin nevnes ikke med et ord noe som må bety at det ikke skal brukes en krone mer på kvalitet i tjenesten.

  Kanskje de som driver å planlegger bachelor i ambulansefag bør merke seg dette signalet. Man kan vel også spørre seg hva de har gjort for å påvirke den påtråppende regjeringen. Kanskje de har noe å lære fra forkjemperne for akuttmotakene?

  Hvorfor det skal satses i feil ende først er en gåte.

 2. Tror ikke det satses i feil ende. Det er tross alt i sykehus at pasienten skal definitivt behandles ferdig.

 3. Kelly, Ja hvis pasienten kommer fram i livet eller får kompetent behandling prehospitalt, slik at overlevelse på sikt øker, og liggetiden i sykehus reduseres, og at muligheten til helbred øker.

  Hvis ikke er hele poenget borte. Kostnadene til ikke å satse prehospitalt forplanter seg i systemet. Dermed er det ikke penger til verken det ene eller andre.

  Derfor kan man si at det er å satse i feil ende først med ikke å satse prehospitalt. Det er nesten meningsløst å ikke styrke begge samtidig. Ser du ikke sammenhengen?

 4. I helse foretaket jeg jobber har det hele tiden jobbet med å få sykepleiere ut i ambulansen, de sier det har med delegeringer og medisineringer å gjere. Vi som vanlige ambulansearbeidere får ikke lov å gi en drue i ræva engang, men det er greit nok så slipp en det ansvaret. grunnen til at vi ikke får lov å gi har noe med utdannelsen og lover å regler. dette har vært oppe til juridisk gjennomgang, vi kan si nei når en lege ber oss å gi medisiner, men det stilles litt annerledes viss en sykepleier går i mot legens annbefaling mot å gi. Når jeg kjører med en sykepleier med delegeringer er det de med høyest utdanning og kvalifikasjoner som har ansvaret for pasienten.osv. de får opplæring i redningsteknisk, operative emner, har vært slik så lenge jeg kan huske. har jobbet der siden 1999. Jeg er selv utdannet ambulansearbeider. Ellers jobbes det med rersurss utnyttelse i ambulansetjenesten. I foretaket jobbes det med videreutdannelse, slik som svenskene har. Ellers bruker de mye anestesi og intensiv sykepleiere. skulle jobbe på en psykiatri amb, der skulle jeg kunn kjøre ambulansen. Bare noen få har tatt paramedic og de får heller ikke lønnsøkning, fordi de da sammenligner det med hjelpepleiere som da vil kreve tilsvarende inne. det er et ganske innfløkt system dette her. Foretaket gir fri og støtte til de som ønsker å ta sykepleier utdannelse. vet no om en ambulansearbeider med sykepleier utd. han får fri fra vaktene sine for å ta anestesi utd. jobber bare noen helger inne og ute.

 5. Hmm! Trodde forskriftene sier at en ambulanse skal bemannes med min en aut ambulansearbeider. Og som fartøysjef står en med hele ansvar for pasientbehandlingen selv uten delegering:) ell tar jeg helt feil

 6. Ambulansearbeider 2 says:

  Jeg har hatt vakt på Ambulanse flere ganger og har hatt makker som er utdannet lege faktisk også luftambulanse lege. Skal jeg nekte han å gi medisiner haha haha hahahaha skulle tatt seg ut (:

 7. Sykepleier says:

  Kelly. Hvor jobber du? Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så ekstrem forskjell foretag til foretag.

 8. Ayuatollha ali shahaba says:

  Blåblåblåblå

 9. Paramedic says:

  Hvilket foretak jobber du i kelly?
  Et helseforetak har to valg. Styrke å satse på ambualnsearbeideren/paramedic,eller å undergrave å svekke arbeidsgruppen.

  I ditt foretak virker det som det satses på det siste. Men det er heldighvis ikke sånn i resten av landet.

  Det som skremmer mest er at det faktisk virker som du mener dette er det beste?
  Hvis din kompetanse er så lav burde du virkelig øke din kompetanse.

 10. Det Kelly kommer med her er bare svada. det er ingen helseforetak i dette landet som praktiserer dette. Pr i dag, er det ambulansearbeider med fagbrev og autorisasjon som er ansvarshavende på bilen. Begynner og bli lei av alle feil innformasjonene som florerer her. På tide ambulanseforum gjør som de fleste andre mediene. Der må være logget på sosiale medier for og legge igjen kommentarer. Da slipper vi alle disse useriøse innleggene her.

 11. Jeg vil ikke si at Kelly sier noe helt svada:)
  vis jeg ikke tar helt feil så kjøre Helse- Bergen med at autorisert amb. må ha trinn 2 for og ha medisindelegering, en god komp.program. men scenario kan være at amb.arb ikke har inntatt trinn 2 og må da kjøre med en sykepleier som har trinn 2 :)

  oslo modellen har også noe lignende. Fagarbeider uten fagarbeide 2 komp/fagcamp eller paramedic kjøre jo uten med.delegering, og kjøre med en sykepleier med med.delegering.
  tar jeg helt feil?

  finnes foretak i dag som satser på sykepleier ute i amb. fordi det ikke er for få aut.amb i tjenesten som f. eks: sunnmøre? nord- norge? innland?

 12. Helt enig. Er helt uforstående til det Kelly serverer. Forstår heller ikke hva dette har med utgangspunktet for diskusjonen.

 13. Alle tjenester i Norge må man ha utsjekk for og kunne gi medisiner. I Oslo/Akershus stiller dem høye krav til kompetanse. Der alle ansatte og vikarer må årlig på en ukes fagcamp, der man tar alle utsjekker. + en del kurser ellers i året. En sykepleier uten fagbrev vil ikke få fast jobb før han/hun har fagbrevet. Uten fagbrev så er det noen som har kommet inn som vikarer, men da har dem som regel prehospital erfaring fra før. Vist en sykepleier ønsker delegeringer må dem først inneha fagbrev. Når dem innehar det kan dem søke på et ca 5 mnd fag2 kurs. Det samme gjelder også ambulanse arbeidere med fagbrev. Etter det vil dem få konfererings Delegeringer . Men for og være en fullverdig akuttbil uten og måtte konferere, samt kunne intubere må man være paramedic med utsjekk.

 14. Amb arbeider /sykepleier says:

  Hvor mange paramedic, er ferdig utdannet i Oslo Akershus pr dags dato?
  Der jeg jobber får ikke ambulansearbeider med fagbrev og autorisasjon gå opp til trinn 2. For å gå opp til trinn 2 må en enten være paramedic eller sykepleier for her tror jeg det er strengere, sykepleiere får gå opp til trinn 2 uten også ha inne ha fagbrev, men må da ha noe erfaring. Og det er slett ikke sikkert om en er sykepleier eller paramedic at en får gå opp da heller. Jeg er fra før utdannet ambulansearbeider og tok sykepleien og fikk først da gå opp til trinn 2. Men da fikk jeg også sykepleier lønn og ny stillingskode som sykepleier.

 15. Noe som jeg og helt sikkert mange andre lurer på. Hvilken helseforetak jobber dere for? Vist det stemmer det du skriver her. Noe jeg tviler på. Så er det Skremmende lesning at det er tjenester som gir pleie utdannede et slikt ansvar uten og ha grunnleggende ambulanse kompetanse i bunn, eller videre utdanning i sykepleie. Spesielt når man ser på tester som er gjord blant avgansstudenter i sykepleien, der over 50% strøk på grunnleggende caser. Der også noe så basic som tiltak ved for lavt blodsukker hadde endt med død.

 16. Sykepleier says:

  Synes det er litt urettferdig kritikk mot sykepleiere å basere seg på en prøve test som ble gjort i liten skala. Vi hadde to ambulansearbeidere på mitt kull, begge strøk på eksamen i akuttmedisin og han ene strøk to ganger på farmakologi eksamen, mener jeg at alle amb arbeidere er udugelige for d, nei. Du er langt på villsport når du tror sykepleie bare handler om pleie er ikke farmakologi som vi har i to semester, legemiddellære, legemiddelhåntering, anatomi og fysiologi, sykdomslære, pediatri osv relevante fag for behandling av akutt syke, sykepleier tar imot og triagerer pas på Akuttmottak og legevakt, så merkelig viss det bare har pleie kompetanse. Jeg er så drittlei at amb arbeidere skal driver å hive ting som pleiere og rumpetørkere etter oss. Det gjennspeiler ikke min arbeidshverdag i det hele tatt. Jeg synes derimot hva som er uansvarlig er at amb arbeidere tror det kan allverdens om medisiner etter et par kurs og vil ofte belære oss, men en glemmer at vi har farmakologi som fag første og andre året, så har vi legemiddelhåntering som eget fag og legemiddelregning som eget fag. Vi er gode på hver våre ting, og vi har sikkert mye å lære av hverandre, men jeg tror ikke det skal mye kursing til for å putte en sykepleier i ambulansen da en sykepleier har et stort faglig grunnlag i bunn. Men tror det fleste sykepleiere er enige i at noe kursing på til, akkurat som det må til når en skifter avdeling. Eks så forventes ikke AHLR kurs og regelmessig trening som sykepleier på sykehjem men på legevakt og Akuttmottak er dette normalt. Synes det er merkelig at jeg opplever god respekt og godt samarbeid fra leger men får hele tiden opplevd drittslenging og ranking på min utdannelse fra ambulansearbeidere, hva dreier dette seg egentlig om, er det et mindreverdighetskomplex? Iallfall er jeg glad for at dere også kommer på bachelor nivå så slutter muligens dette problemet, men da begynner vel drittslenging og kampen i egne rekker mellom fagskole gjengen og bachelor gjengen. Har også venner som er anestesisykpleiere men lang prehospital erfaring som opplever mye drittslenging og nedrakking på utdannelsen sin og viss ikke disse er dyktige på akuttmedisin så vett ikke jeg.

 17. Nå er det vel ingen som rakker ned på noen. Jeg for min del har stor respekt for sykepleiere som utfører yrket sitt i sitt fag. Men det er en gang slik for og gå som fartøysjef på en ambulanse. Skal man inneha fagbrev og autorisasjon som ambulanseabeider. Om man liker det eller ikke. Vist ikke er ikke ambulansen lovlig oppsatt. Så når noen her anonymt mener at ambulansearbeidere ikke får gå ansvarsvakter.Mens sykepleier uten akuttmedisin samt operative evner får det. Så er det direkte løgn. Alle helseforetakene vil holde seg til lov verket. Og jeg vil vel heller ikke si at denne testen av syke pl studentene var en lite test. Selv sykepleier forbundet har vært ute og ment at dette var skremnende resultat. At du kommer med et tall på at to ambulanse arbeidere strøk på medikament lære tar jeg heller ikke seriøst. Da det generelt er stor stryk prosent på dette evnet. Men det skal også være sakt at dagens fagutdannele er for dårlig til dagens akuttmedisin.

 18. Du sier sykepleiere har farmakologi som fag første og andre året. Det er ikke farmakologi som eget emne på sykepleien. Det er ikke isolert eksamen i farmakologi som paramedicstudiet har. Det er en eksamen i legemiddelregning, men det er ikke det samme som en eksamen i farmakologi. Så snakker du som om at legemiddelregning og legemiddelhåndtering er noe annet en farmakologi. Det er det ikke, det er en del av farmakologien.

  Så du prøver å få det til å høres ut som om det er flere emner en det i realiteten er. Det samme gjelder de andre fagene som sykdomslære og pediatri. Dette er heller ikke egne emner. At det er en del av pensum er noe annet at det kan påberopes spesiell kompetanse i disse fagene uten å avlegge en eksamen for spesifikke fag. Men at sykepleierne har kompetanse og kunskaper i medisinske fag er det vel egentlig ingen som trekker i tvil.

  Når det er sagt forstår jeg heller ikke hvorfor noen har fått for seg at sykepleiere ikke er «gode nok» i ambulansetjenesten, for det er de vitterlig. De har kunnskaper og erfaringer som ingen ambulansearbeidere har. Det er kunnskap som trengs i tjenesten. Denne striden er både formålsløs, meningsløs og ikke minst helt unødvendig.

  Så er det også merkelig hvorfon denne debatten hele tiden starter på alle tråder uansett hva som hvar overskrift eller debatt i utgangspunktet. Blir egentlig ganske lei av mer av det samme om og om igjen.

 19. Sykepleier says:

  NN farmakologi eksamen er en del av et emne. Vår eksamen var slik at den var en eksamen i emnet så første året var det eks i sammenheng med dette. 60 spørsmål til anatomi og fysiologi, så 20 i farmakologi så 10 i hygiene og 10 i mikrobiologi. Jo vi har disse som spesifikke fag, du blander emner og fag. Emner er en måte å organisere fag på i sammenheng med studiepoeng. Så jo vi har egne spørsmål deler dedigert til disse FAGENE legemiddelregningen kommer ikke innunder farmakologi slik Kjetil antyder, det er bare en egen test. Uten om dette er farmakologi 1 og 2 egne fag og det samme er det andre jeg nevnte. Dette til opplysning og klargjøring. Er ellers enig med NN i at jeg begynner å bli drittlei denne proffesjonskampen, men blir provosert når en bruker hersketeknikker som å kalle spl utdannelsen en pleie utdannelse, eller at vi bare er pleiere eller de værste som sier bare rumpetørkere. Det blir som om jeg sier at amb arbeidere er glorifiserer taxisjåfører ettersom en stor del av turene er grønne (noe jeg ikke gjør)

 20. Amb arbeider /sykepleier says:

  Sykepleier utd er ganske infløkt. jeg for mindel i min utdannelse, når det gjelder medisiner/farma. så går det i gjenn i hele utdannelsen i dei 4 åra jeg gikk på skole, til og med i praksisene. når jeg skulle få delegeringer fra kommunelege er det vanlig at skolen sender inn karakterer og bestått eksamen og medisinregning, før en får håndtere medikamenter sammen med veileder. EN MÅ NB huske på at alle bachelor utdannelser er en grunnutdanning. Den dagen jeg vil spesialisere meg i forskjellige emner som for eks akuttmedisin/anestesi/intensiv/kreft/Nyre/hjerte/lunge eller hva det skal være da er det viderte utdannelse som gjelder. den tar du da på en bachelorgrad som da vil være mer avansert enn bare anatomi og fysologi. En må slutte å rakke ned på andre yrkesgrupper, vis heller ydmykhet, toleranse og tolmodighet og følge etiske retningslinjer for andre yrkesgrupper. Alle er god på hver sin måte. En autorisert ambulansearbeider er fartøysjef på en ambulanse. Hva som vidt ligger i dette begrepet må en se på hvem som er skikket til rollen. Det er ikke dermed sakt at den som har jobbet lengst og er minst oppdatert som blir fartøysjef. det kan like godt være en som har noen få års erfaring og som er skikket til oppgaven. Når det gjelder utdannelse så er det naturlig at sykepleieren vil ta en videreutdannelse innenfor akuttmedisin på sin bachelorgrad, det ønsker jeg også. Det er også naturlig at ambulansearbeideren ønsker seg en paramedic utd. Den dagen en har bachelorgrad i paramedic så vil sikkert han og ta en videreutdannelse som er basert på sin grad, som da er et mer avansert nivå enn grunnutdanningen som han har. Jeg har alltid vært ydmyk og sett mye forskjellig og det har jeg kommet langt med. Skal jeg ta videre utd så kan jeg tenke meg en utdannelse der jeg kan være inne å jobbe og være ute. Slik som det er i vårt foretag så har jeg rett på en videre utdannelse med fri og lønn. det er klart at jeg vil benytte meg av det. Når det gjelder utsjekk av paramedic og sykepleiere er det LA legen samt medisinsk Amb overlege som sjekker ut personell i protokoller hos oss. Det kan være ganske heftige caser. Spesielt Anafylaksi, » Pas skal ha anafylaksi!!!!(det må en være sikker på) å skille disse tilstandene kan være svært vansklig. Er det angio ødem?? arvelig? har adrenalin effekt?? Jeg er glad jeg har sykepleien for tilstandene er jeg kjent med inne på sykehus. dette kommer godt med prehospitalt og. En del medikamenter kan gi miose og myadriasis også. spesielt mot øyesykdommer. ofte blir symptom hos eldre mistolka som overdose eller overdosering, Dette har jeg selv sett og teke imot slike pasienter fra ambulanse. det er viktig å vise ydmykhet vi er ikke doktorer.

 21. Paramedic2 says:

  Må bare få si det er mye rart som blir skrevet her nå :) ha en fin dag folkens

 22. Sykepleier says:

  Det var jo et innlegg som bidrog med mye saklig, synes det var like mye rart som noe av det andre.

  Tror denne profesjonskampen kommer av at mange sykepleiere ikke føler at deres utdannelse blir annerkjent, eks med å amb arbeidere bruker uttrykk som pleiere, rompetørkere, eller som en annen artikkel her på siden nevne kontorrotter. Det er mange av oss som ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen og som har brukt 3 år på en universitetsutdannelse med mye pugging, praksis og pensum og allikevel skal det hevdes at vi har dårlig kompetanse og bare kan grunnleggende stell, et fag vi bare har første året også er ferdig med.

  Eks at enkelte amb gutter med bare fagbrevet kaster dritt og rakker ned på kompetansen til anestesisykepleiere og intensivsykepleiere må vel folk være enig i at er et uttrykk for stor uvitenhet, for viss ikke disse er gode på akuttmedisin og akuttmedisinske prosedyrer så vett ikke jeg. Det virker som at uansett hvor mange kurs og tilleggsutdannelse en sykepleier har (eks PHTLS, AMLS, AHLR, PLS) så menes det allikevel at ingen er så gode som de med fagbrev i ambulanse. Det er faktisk ikke slik at folk med amb fagbrev har eneretten på akuttmedisin. For jeg vett iallefall at kommer det en anestesisykpleier med flere av disse kursene inn døren så puster jeg lettere ut viss jeg er skadet enn viss det kommer enn ung gutt eller jente med bare fagbrev, eventuellt dagens paramedic inn døren.

  Norge ligger milevis bak andre land på amb utdannelsen sin, og det er jammen godt at den kom på bachelor nivå nå. Jeg ønsker for det kommende kullet at ikke fagbrev gjengen lager krøll for dem også.

  Muligens ambulanse arbeidere endelig begynner å anerkjenne høyere utdannelse og kompetanse nå når deres eget fag får en bachelor grad. Det forundrer meg hvorfor det liksom aksepteres at legene har en høy kompetanse, mens det hele tiden skal tas en kamp med sykepleierene og spesialsykepleierene. Tror de en spesialsykepleier med 5års universitets utdannelse har sittet på rumpen hele studie en lærer mye på 5år, og det gjør en sannelig på 3år også, og mange av oss tar ekstra kurser og sertifiseringer utenom.

  vel vel, det ble alt for langt, men vi trenger vel alle å ventilere litt innimellom.

  God kveld alle sammen.

 23. Jeg ønsker ikke nyutdannet sykepleier i ambulansetjenesten ;) klinisk erfaring! Hjelper lite med forståelse for sykdomslære når en ikke har sett det i virkeligheten:) begynn på en sengepost så 1 år på Akuttmottak ;) for og bygge på det klinikken.
  Anestesi intensiv sykepleier har ikke all verdens akuttmedisin før de har min 2 år bak seg fra en lokal sykehus. Akuttmedisin skal ikke tenkes for avansert for da miste en tråden på pasientbehandling. Etter min mening skal en tenkte 70 klinikk og 30% teoretisk i akuttmedisin ;) det er ikke nok tid og utstyr utenfor sykehuset.
  Enig?

 24. Kan ikke se en eneste plass her at det er skrevet at sykepleiere ikke gjør en god jobb. Jeg for min del har enda til gode og høre at ambulanse folk og sykepleiere kaster drit til værandre. Min erfaring fra en stor tjeneste er at tonen og respekten til værandre er veldig bra. også på det sosiale plan der vi ofte er på felles fester, julebord osv. Og noe bra må det være når ca 80% av ambulanse folk er sammen med ei/en sykepleier:). Jeg trur nok at det er en myte at det er så mye uenigheter rundt om.

 25. Hadde egentlig tenkt og bare overse dette. Men klarer ikke og la være. Dere sykepleiere som skriver her. Dere er gode på det dere gjør inne på div avdelinger dere jobber på er det vel ingen som tviler på. Men og mene at dere er så mye bedre som folk som jobber vær dag med klinikk ute hos akuttsyke og skadde mennesker, der en stiller selvstendige tentative diagnoser, Og deretter gjør livsviktige avanserte tiltak der og da uten at det står en lege bak. Hadde ambulanse tjenesten vært så dårlig her i landet som en av dere mener, så ville klage og tilsyns sakene stått i kø. Men disse er på nesten på null. Og si at en håper at «fagbrev gjengen» ikke skal lage krøll for framtidige paramedic, vi har da godt utdannede paramedic pr i dag med 6 års skole bak seg som også mest sannsynlig kun trenger og skrive en bachelor oppgave når den tid kommer. og det er da vel ingen som har prøvd og lage krøll for dem. Jeg ønsker virkelig framtidige bachelor paramedics som er spisset på akutt medisin velkommen til tjenesten.

 26. Sykepleier says:

  Morten. Det er vel litt akkurat den holdningen der sykepleiere ikke liker. Det står ikke en lege bak hver sykepleier å sier gjør dit gjør datt, sykepleiere. Jobber også selvstendig. Eks så er det sykepleiere som triagerer på Akuttmottak og ofte tar den første vurderingen. Det er nettopp her jeg mener det skinner igjennom en viss holdning til at vi bare er legens løpegutt og assistenter, noe jeg tror få sykepleiere kjenner seg igjen i. Spesielt på Akuttmottak, legevakt, intensiv osv.

  Sist jeg leste på UiO så skulle dagens sykepleiere og paramedics få godskrevet 60 studiepoeng ved den nye bacheloren så blir nok to år studie på de begge uansett. Sånn til avklaring.

 27. Paramedic/ambulansearbeider says:

  Jeg har dagens paramedic fra Lillehammer. Og innehar 95 teoretiske studie poeng. Med en event bachelor oppgave vil jeg ha 125 teoretiske studie poeng i akuttmedisin. Men vist dem krever enda mere evner så er jeg klar til og ta det som måtte kreves:-). Men uansett paramedic tittelen vil jeg ha uansett hva som skjer. Etter som jeg har skjønt, så blir så blir dagens paramedicer konventert når den tid kommer. Slik sykepleien og politiet ble i sin tid. Det er pga den fire årige yrkes faget man har i bunn. Og at det må være veiledere klare til og ta imot de nye studentene. Ambulanse tjenesten i Oslo har allerede startet med forberedelse på dette.

 28. Du mener HiO. Til Det kan man si at for de hundrevis som har tatt paramedic utdanningen på forskjellige steder i Norge må det være et slag i ansiktet så lite man har igjen for dette når man ser hva HiO tilbyr.

  De som har tatt 90 studiepoeng sitter igjen med fag som ikke er relevante for bachelorgraden. Hio ser ut som om de har tenkt å gjøre det så vanskelig som mulig for dagens paramedicere å oppnå bachelorgrad. Man må altså rulleres inn og være student i tre år. Ingen muligheter for deltidstudier.

  I de neste årene vil vi altså få en ny profesjonskamp i tjenesten mellom bachelor paramedic og paramedic light. Det er bare å takke Bjørn Bjelland og hans medløpere.

  Nei denne utdanningen burde ikke kommet nå og den burde i det minste inneholde en skikkelig overgangsordning. Det burde heller vært arbeidet for at, alle de som har brukt tusenvis av kroner og mange år på tilegne seg det man trodde var framtidens utdanning i ambulansefaget, fikk mulighet for å ta sin bachelorgrad utenom et nytt studieløp som de nå oppretter.

  Dette er en skandale. Hvor er paramedicforeningen oppe i dette? Eller den nye regjeringen?

 29. Ambulansearbeider says:

  Jeg tror ikke paramedic tittelen blir godkjent i Norge (:- en engelsk tittel er ikke aktuelt i følge språkråd. Dessuten er paramedic en ren engelsk tittel for ambulansearbeider. Alle Ambulanse arbeidere kan kalle seg for paramedic ingen beskytta tittel. Jeg tror ikke den utdanningen som paramedic tar på Bachelor blir godkjent, det finnes ingen yrkestittler med engelsk navn i Norge pr dags dato.

 30. Ambulansearbeider says:

  Enig med NN hvorfor skal planlegges noe slikt tull, starte opp noe som ikke er ordentlig godkjent. Hvorfor skal en se mot England, USA. Hvorfor ikke gjøre det slik det er i Sverige. Må No være mye bedre og ha en mer solid utdanning som de. Vet ihvertfall de at det blir jobba Angående nye akuttforeskrifta hvordan andre ønsker det ikke bare til fordel for paramedic, det vil nok bli godkjent andre helseutdanninger som også blir et krav(:- det skal være. Ser ikke ut som at meddikane i Oslo får det helt som de vil, godt er det. Fagutdanning får holde, slik som det er i dag. Galskap

 31. Sykepleier says:

  tror også Sverige sin model er utrolig bra.

  Da sørger en for at når en er helt ferdig utdannet så er en voksen nok for jobben, samt har solid grunnutdannelse i bunn og en spesialutdannelse som bygger på en solid grunnutdannelse.

  Denne sørger for personell med mye erfaring og mye god klinisk kompetanse.

  Samt personell som hele tiden godt kjenner arbeidet innen og kan planlegge iforholdt til dette.

  Det blir også bedre muligheter for disse å kunne variere arbeidsplasser eks mellom bil og akuttmottak, noe som ikke er mulig med dagens ordning. Med den svenske modellen kunne en hatt personell som kunne ha rullerings stillinger eks mellom akuttmottak, intensiv og bil tenk for en fantastisk erfarings utveksling og kompetanse hevning dette kunne ført til.

  En annen ting er muligheten til å jobbe med noe annet den dagen helsen skranker litt. Hva gjør en ambulanse arbeider i dag når han eller hun ikke orker å jobbe med tunge løft osv lenger de har ikke lov eller kompetansen til å ha en sykepleier stilling på sykehus og blir derfor eventuellt gående som hjelpepleier eller noe, dette blir bortkastet kompetanse, men sverige modellen kunne disse ha gått inn som sykepleiere på eks legevakt og akuttmottak og fantastisk kompetanse hadde blitt beholdt.

  Akuttmedisin som spesialfelt blir ikke utvannet eller mistet bare fordi det flyttes til en spesialutdannelse for sykepleiere, det er vel nettopp da det blir et spesialfelt, da sykepleiere allerede har farmakologien, anatomien og sykdomslæren i bunn, så en eventuell mastergrad i ambulansemedisin kan bli to år med bare fokus på dette.

  Viss noen mener at dette løpet ikke hadde sikret en fantastisk akuttmedisinsk kompetanse så vett jammen ikke jeg. (og ja de fleste sykepleierspesialiteter omgjøres nå til mastergrader så ja det hadde blitt to år på toppen av sykepleien, tottalt 5år med universitetsutdannelse)

  Det hadde også satt en stopper for denne håpløse profesjonskampen.

 32. Hvor i alle dager er det kaos hen?. Selfølgerligt med et nytt studie så vil det alltid være et eller annet som vil dukke oppe i starten. jeg er kjempe glad for at prehospital akutt medisin får en utdannelse som kun er spisset på det. Ser at noen sykepleiere her drømmer om den Svenske modellen. Det blir ingen Svensk modell her. Det kommer et studie som er mye bedre på dette området. Det er ikke alle som har som har lyst og gå sykepleien før dem kan starte på det dem har lyst til og drive med som prehospital ambulanse arbeid.

 33. Ambulansearbeider says:

  Hehe (:- slik jeg forstår det er ikke tatt noen stilling overhode at det skal være noe som heter Bachelor paramedic. Dette er ikke vedtatt, bare en anbefaling fra fagmiljøet. Jeg har en del innformasjon som kommer snart. En ting er helt sikkert. For å få jobb som Amb arbeider. Trenger det ikke være paramedic. Jeg har snakket med forskjellige org og de sier at en tar ikke dette i fagmiljøet siden det er så lite fruktbart, det blir jobba fra foretak og forbunder, det er mer sterkere saker en vi tror. Det blir endring i akuttforeskriften(:- takk å pris for det. Slik jeg forstår er det stor ressursutnyttelse i sykepleieren. Jeg kom inn på paramedic, var så i tvil om Eg skulle begynne. Hadde samtidig kommet inn på Spl utd, fra foretaket ønsket de at Eg tok Spl. Snakket med skolen som hadde paramedic, de mente at jeg heller burde ta Spl. Jeg gjorde det. De andre paramedic som har tatt paramedic. Alle de angrer, flere av de begge No på Spl. Du har så mye mer muligheter.

 34. Sykepleier says:

  Morten. Morsomt at du uttaler deg m et studie som ikke har startet en gang, og ikke har noen avgangselever som mye bedre enn Sverige modellen. Det er vel vanskelig å sammenligne enda. Jeg kan ikke sikkert si hvilken som vil ende opp som best, men at jeg har mest tro på det Sverige gjør. Utrolig at du er såpass synsk at du bastant kan si at dette definitivt er bedre.

 35. For å hoppe litt tilbake, dette med tittelen paramedic? Noen fruktbare forslag til hva en norsk tittel kunne være:
  Ambulansearbeider med opprykk?
  Ambulansepleier? ;-)
  Ambulansetekniker (litt dumt siden dette vil «kræsje» med det engelsk/amerikanske emergency technician som er det samme som ambulansearbeider)
  Eller kanskje en dansk vri – Paramedisiner?

 36. Det er ikke en anbefaling . Høyskolen i Oslo søker nå etter studenter til 3 årig paramedic studie. Der man må bestå fysiskiske tester før man kommer inn. Alt er nå godkjent fra alle departementer. Eneste som ikke er på papiret enda er autorisasjonen for paramedic. Men den er klar iløpet av neste år. Og tilbake til navnet. Så blir tittelen paramedic. Som også er godkjent. Året etter starter mest sannsynlig 4 andre høyskoler til med samme studie og fagplan. Dette er i mine øyne en bra løsning for yrket. Der det fortsatt blir en fagutdanning for dem som ønsker og være på dette nivået. Og høyskole for dem som ønsker og gå opp til det. Noe som igjen gjør at det ikke blir et bemannings problem i framtiden der det blir et krav at det skal være min en paramedic på bilen. Og andre mann blir ambulanse arbeider. Ala sykepleier og hjelpepleier inne på avdelinger. Så jeg skal i værtfall ikke være med på og svartmale dette før det er i gang. Selv om jeg som har dagens paramedic må ta opp masse evner og få en fullverdig paramedic utdanning.

 37. Fagarbeider med trinn 2 says:

  Opprykks (Paramedic) som er en ambulansearbeider med opprykk, kan passe til norsk tittel. Ambulansepleier er også en fin tittel (:-

  Noen andre som har noen andre gode forslag til Norsk tittel på ambulansearbeider (ambulansearbeider omsatt til engelsk heter paramedic). Det må være en norsk tittel.

 38. Elvis: Amb arb/sykepleier says:

  Denne utdanningen tenker jeg å søke. er fra før av Autorisert ambulansearbeider.

  http://www.ambulansforum.se/sia.pdf

  http://www.hig.no/index.php/forskning/helse/sykepleie/akutt

 39. Her er jeg helt enig med Morten. Det er ingen høyskoler som bare kan starte opp med et offentlig studie uten uten departementes godkjenning. Kjenner jeg begynner og bli litt lei av dette gnålet fra enkelte sykepleiere her. Som kommer med en masse påstander uten mål og mening.

 40. Ambulansesykesøster!
  Spennende med bachlor paramedic som ikke kan være fartøysjef når en er ferdig utdannet og heller ikke få seg fast stilling i enklete foretak:)
  Det er fortsatt mange fagarbeider idag uten tilleggsutdanning med lang Kliniskerfaring, hva skal de gjøre? Gjeld opp i ørene, forpliktelse og ingen mulighet for og gå på skolen pga tapte inntekt og heller ingen støtte pga foretakens rød budsjettbalanse :(
  Positivt til videreutdanning for ambulansearbeider, men ser at dette blir en pilotprosjekt uten en god plan:)

 41. Fatter ikke at det ikke er flere som reagerer på at de som har satset tid å penger på en utdanning ikke skal prioriteres først. Hva i all hverden er det som haster sånn med å få en haug med 19 åringer inn på denne utdanningen. Flere hundre venter på å få fullført sin bachelor men får ikke mulighet for det med dette opplegget.

  Hvis jeg hadde visst for ti år siden når vi startet utdanningen, at det først i 2017 skulle uteksamineres bachelorer i faget og at ikke jeg var blant disse og heller ikke ville få mulighet til det på alle disse årene, da hadde man tenkt seg om flere ganger før man startet.

  Dette er regelrett lureri. Man burde fått erstatning for å ha brukt tusenvis av kroner på ingenting. Nei jeg har bare en oppfordring til de som tenker på å ta denne utdanningen. Søk sykepleien i stedet det har man mye mer igjen for. I alle fall når det gjelder valgmuligheter etter endt utdanning.

  Nå må det komme på banen noen som ivaretar våre interesser.

 42. Trieu det må vi bare akseptere at vi som er ambulanse arbeidere og dagens paramedic må gjøre en innsats med mere skole. Vist vi ønsker og ha det medisinske ansvaret i framtiden. Vist ikke så blir vi andre mann på bilen. Så enkelt er det. Og hvor har du det ifra at studentene ikke vil få jobb etter ent skole. Selvfølgelig vil dem i starten gå som andre mann til dem er innfaset i tjenesten dem skal jobbe i .

 43. Sykepleier says:

  NN som du ser i innlegget mitt høyere oppe så er jeg enig i deg i en del punkter som du nevner her.

  Det er vel ingen som betviler at en bachelor spesifikk rettet mot ambulanse medisin vil sørge for høyt kvalifiserte folk, men som mange blankt overser i innlegget mitt og bare fortsetter å krangle om andre ting, så er grunnen til at jeg er positiv til sverige modellen nettopp mulighetene for personen som tar utdannelse.

  Det er utrolig kipt sikkert for mange innen ambulansetjenesten og føle seg låst til denne ene arbeidsplassen, det vil gjennom årene få masse klinisk og akuttmedisinsk erfaring, men den dagen de ikke lenger vil jobbe på bilen, så har de ingen andre muligheter hva da, skal denne erfaringen bare gå tapt?

  Hadde vi gjort som svenskene og hatt sykepleier bachelor i bunn og speialutdannelse innen ambulansemedisin som toårig master (spesialutdannelse i norge for sykepleier legges nå om til master). så hadde personer som tok denne utdannelsen hatt store valgmuligheter innen for arbeid, for ikke å snakke om en større forståelse for helsevesenet som helehet, inne kontra ute behandling osv. Rulleringsordninger hadde også vært lettere. Så enig med NN ta en utdannelse som gir deg muligheter, ikke låser deg til et sted.

  Kjetil. Har du studert ved universitet eller høyskole, sitter du tydeligvis kjenner strukturen så godt ?

  Høyskoler kan opprette egne bachelorgrader uten å søke kunnskapsdepartemanget om lov. Universiteter kan opprette bachelor, master og doktor grader.

  Dette betyr selvsagt ikke at departemanget ikke har blitt konsultert. Men ville klargjøre dette ettersom du og andre kom med så bestante meninger om at departemangene alltid må inn i bilde, noe de absolutt ikke kan. Eks så var den en høyskole i Nord som opprettet en akuttsykepleier spesialisering uten at denne var godkjent som spesialsykepleier via autorisasjonskontoret, disse studentene fikk angivelig i starten problemer med å få jobb som spesialsykepleier, bare som et eks på at slike ting faktisk har og kan skje.

 44. Ja men det aksepterer vi bare vi får sjansen til det. Det har vi jo tatt ansvar for før. Men poenget er jo at HiO vil frata oss muligheten for dette med det rigide opplegget som de forespeiler. Det settes en grense på godkjennimng av 60 studiepoeng for paramedicutdannede.

  Det betyr at de som har inntil 100 studiepoeng fra før ikke får godkjent kompetansen. Altså nærmest bortkastet. Så er det praksisen som den nye utdanningen bare skal inneholde 45 studiepoeng, som etter min mening er for lite for et så praktisk klinisk yrke. Hvor mye skal godkjennes for de som har 10-30 års praksis, ingenting kanskje?

  Inntil 2007 hadde paramedicutdanningen 9 ukers obligatorisk sykehuspraksis og 4 ukers ambulansepraksis med veiledning, som man ikke fikk et eneste studiepoeng for, kommer det til å telle nå? Neppe.

  Inntil 2007 skrev man en obligatorisk hoved/prosjektoppgave, burde ikke den tilgodeses i en bacheloroppgave?

  Kan noen svare på dette? Kankje Bjørn Bjelland? Eller er det kanskje urimelig å spørre? Eller kanskje vi må gå til litt mer handlekraftige personer og spørre, slike som f.eks Siv Jensen?

 45. Sykepleier says:

  Sykepleiere får også bare godskrevet 60 studiepoeng på tross av 180studiepoeng hvor mange fag kan være svært relevante. Ja vett dette hiver bensin på bålet til alle de som mener sykepleien bare er stell og pleie.

  Sykepleiere har skrevet en bachelor oppgave og selv om noen eks skrev en bachelor oppgave innen prehospital medisin, akuttmottak osv så vil ikke denne kunne gå inn og erstatte den på paramedicstudie, dette er igrunnen naturlig, da det ikke nødvendigvis er slik at en tidligere utdannelse skal la deg slippe den endelige vurderingen/hovedoppgaven for en annen. Dette har jeg full forståelse for.

  Selv om bachelor paramedic og tidligere paramedic utdannelse har samme navn, så betyr ikke det at det er samme utdannelse. Jeg synes igrunnen det er imponerende at 60 av 90 studiepoeng ble godkjent, dette bør ses på som en seier, da det er svært uvanlig at så mange poeng godskrevis fra en utdannelse til en annen.

  praksis innen 45studiepoeng kan være ganske mange timer. Hver 300timers praksis på sykepleien når jeg gikk var 10 studiepoeng. Så blir vel omtrent like mye praksis som på sykepleien tenker jeg.

  Det som jeg synes både sykepleiere og dagens paramedic heller burde være frustrert over er at det ikke lages et opplegg hvor de får ta dette på 2år, de får godskrevet 60studiepoeng (1år), men det legges ikke til rette for at studie kan tas på 2år, da de skal følge normalt studiegang, da blir det plutselig ikke like stor gevinst med godskrivingen.

  Dersom en i tillegg hadde gjort det slik at sykepleiere som tok denne utdannelsen i tillegg, fikk godkjent dette som spesialsykepleier så hadde det blitt svært aktuellt også for sykepleiere, og de ville fått mye igjennom for denne dobbelt sertifiseringen.

  Det er mulig det er gode muligheter for alle her, håper bare strukturen og muligheten dukker opp. Både sykepleiere og dagens paramedic ønsker vel at tidligere erfaring og utdannelse verdsettes.

 46. Hvis du mener bachelorutdanningen er en annen utdanning en dagens paramedic, blir jo den gamle paramedicutdannen ivertfall borkastet og det blir enda mere ubegripelig hva vi har holdt på med de siste ti år.

  De som tilbyr paramedic utdanning i dag bør jo da avskaffe en sånn unyttig utdanning øyeblikkelig. De som har tenkt å søke på dagens paramedic og påbygging bør jo merke seg dette. Foretak som dekker utgifter til sine ansatte bør vel også se på hva pengen egentlig går til. Det er jo ingen formell kompetanse i enden.

 47. ambulansearbeider T2 says:

  Her er utdanningen som jeg kommer til å ta. Siden jeg tok sykepleien i ettertid. Jeg vil tro at en har så mye mer att. dessuten søker de etter sykepleiere som i tilegg til sin egen utdanning har teke akuttmedisin. se link.

  http://www.ambulansforum.se/sia.pdf

  http://www.hig.no/index.php/forskning/helse/sykepleie/akutt

 48. Ambulansearbeider T2 says:

  Her er utdanningen som jeg kommer til å ta. Jeg vil tro at en har så mye mer att. Dessuten søker de etter sykepleiere som i tillegg til sin egen utdanning har tenke akuttmedisin. Se link

  http://www.ambulansforum.se/sia.pdf
  http://www.hig.no/index.php/forskning/helse/sykepleie/akutt

 49. Ambulansearbeider T2 says:

  For å kunne ta en master eller videreutdanning i dag basert på sin grad, må studenten ha 180 studipoeng.
  Sykepleiere som tidligere fikk konvertert får ikke ta videre utd eller master. De er som regel eldre. De som da ønskte videre utdannelse måtte da gå skule i 2 år. Dette fikk jeg vit når jeg gikk på Spl. Så dermed vil en ambulansearbeider light som har godt på etterutdanning ta opp at mye for å kunne ta en Bachelor minst 2år med fulltid. Jeg mener at det er dumtfor alle lærlingene som valgte en Fagutdanning og så skal de muligens fase den ut om noen år slik jeg har forstått. Er dere enig? Regner ikke med å få noe enighet med en ambulansearbeider med etterutdanning

 50. Sykepleier says:

  Dersom fagarbeiderene skulle fått godskrevet studiepoeng så tror jeg også hjelpepleiere, apotekteknikere og legesekretærer ønsker å få godskrevet innen for sine relevante høyskole utdanninger. Det er et skille mellom videregående og universitet, høyskole og sånn tror jeg det alltid vil være. Jeg merket selv også et utrolig hopp i pensum mengde fra VGS til universitet så er ikke for noen overgangsordning her. Men jeg forstår frustrasjonen, men det er mange fagarbeidere i samme båt som har akseptert dette, ambulansefag er ikke en særskilt fagutdannelse som generere studiepoeng.

 51. Akuttsjåfør?

 52. Ambulansearbeider T2 says:

  Akutt sjåfør hehe (:- spesialførstehjelper var brukt før på de som hadde trinn 2. Jeg skrev en oppgave der jeg skulle skrive at jeg var utdannet ambulansearbeider. Da fikk jeg en engelsk mann til å skrive sammendraget. Nøyaktig omsatt betyr paramedic… Ambulansearbeider. Ambulansepersonale er paramedics. First responder er første mann framme. Akutt arbeider?

 53. Hva med
  Trinnvis ambulansearbeider ;)
  Trinn 1, ufaglært
  Trinn 2, fagarbeider
  Trinn 3, fagarbeider med medic 60 studie/ spl
  Trinn 4, fagarbeider m medic 90 studie ell fagarbeider med medic 60 og spl
  En felles nasjonal trinnsystem siden alle foretak pr idag har alle sine systemer.
  —-
  Bachlor utd skulle ha vært del i to deler og foregår emner på deltid for at vi skal kunne ha muligheten til og gå på skole pga økonomi
  1. Tilsvarende 90 studieløp som på hil
  2. 90 tilsvarende søster utd

  Ønsker en og jobbe ute på bil tar man del 1 ønsker en og kunne jobbe inne samtidig på bil tar man de resterende 90:) og at flere får muligheten til utvide komp etter fagbrev
  Tror mange ikke bryr seg om studiepoeng og titteler, men er man interessert i faget og jobben ønsker man selvfølgelig muligheten til og utvide komp. Med dagens helseøkonomi går det neppe for mange helseforetak og sende ansatte på skolen;)

 54. Ambulansearbeider T2 says:

  Noen som har røverhistorier på lur, fra en ellers travel hverdag på jobb (:-

 55. Hørt historien om turnuslegen som ville at amb skulle starte HLR på et mors fordi pasienten fortsatt var rektal varmt?

  Ell har dere hørt uttrykke:
  Svart belte i stans

 56. Akuttingeniør?

 57. Ambulansearbeider T2 says:

  Akuttingeniør Hehe (:- Det er vel ikke inginiør utdannelse heller då. Jeg mener at de som går ambulansefag har tittelen ambulansearbeider. de som tar etterutdanning kan for eks hete spesialførstehjelper. akuttsjøfør er jo nemt. akuttsykepleier er jo et namn, akuttpleier. trinnvis ambulansearbeider. Men et norsk namn må finnes. Tenk viss norske sykepleierne vil bruke det engelske namne nurse istedet for sykepleier (:- Helt enig mener jeg at det ikke bør være noe spesielt namn. alle bør hete ambulansearbeider og heller inneha de forskjellige trinnene. Jeg hadde stilling som ambulansesjåfør tidligere.

 58. Ambulansearbeider Spesialist? :-)

 59. Ambulansearbeider T2 says:

  Sykepleiehjelper ? :-)

 60. Ambulansearbeider T2 says:

  Akuttlege (:-

 61. Overordnet Ambulansearbeider

 62. Eller kort og godt: Ambulansespesialist
  Men da kommer man fort i knipa – Hva skal man kalle en mastergrad??
  Superambulansespesialist?!

 63. Ambulansearbeider T2 says:

  Det vil ta mange år før en får ta master da er en nødt å ha 180 studiepoeng og det er ikke noe forskningsmiljø, å ta av muligens de kan bruke det som sykepleierne har bygd opp. Det er en del akuttmedisinsk forskning som de har No. Dessuten er det ikke noe tittel på master når en er ferdig annet at en har tatt master. Kan No begynne med master i luftveier og medikamenter først

 64. Master i «Prehospital Critical Care», ved universitetet i Stavanger starter etter planen opp første halvår 2014. Tilgjengelig for de med Bachelor i Sykepleie, Bachelor Paramedic, eller Medisinsk Embetseksamen. Link til PP presentasjon fra SAM 2013: http://www.nakos.no/file.php/1/Presentasjoner/Skandinavisk_Akuttmedisin/Skandinavisk_Akuttmedisin_2013/B3_Utdanning_av_ambulansepersonell_i_Skandinavia/Master_of_prehospital_care_ved_Universitetet_i_Stavanger_Sollid.pdf

  Det er forøvrig et stort forskningsmiljø innenfor Prehospital akuttmedisin, men miljøet i Norge er ikke veldig stort. Starten på en master i Prehospital akuttmedisin vil være med på å styrke det norske forskningsmiljøet på dette feltet.

 65. Dan Kristensen says:

  Det som virkelig er spennende folkens er hva innholdet i akuttforskriften som kommer vil være.

  Dette vil legge føringer for hvordan våre arbeidsgivere må tenke langsiktig for å oppfylle de eventuelle bemanningskrav som kan komme i fremtiden.

  Jeg ønsker en bachelor paramedic velkommen selv om jeg som småbarnsfar og 10 mil til Oslo ikke ser for meg å kunne søke på dette i første omgang.

  OM akuttforskriften kommer med et krav om en paramedic (bachelor) på hver akuttambulanse i kongeriket så vil dette også slik jeg har forstått det bety at det må følge penger med fra departementet for å videreutdanne dagens ambulansearbeidere slik at foretakene fra kravets ikrafttredelse kan oppfylle dem.
  Så er vi virkelig heldige vi som ikke har knota oss gjennom Nasjonal Paramedic så får vi 3 års lønnet permisjon for å gå en videreutdanning iløpet av de neste 10 årene….

  Når det gjelder den evinnelige diskusjonen om sykepleiernes kompetanse vs vår eminente akuttmedisinske forståelse så er min påstand at vi ambulansearbeidere har en lang vei å gå for at vi som en helhetlig yrkesgruppe kan stå opp å si at vi er så jæskla gode..

  Jeg sier ikke at sykepleierne er bedre enn oss; men jeg påstår at den gjennomsnittlige ambulansearbeider i landet vårt ikke skal klappe seg på brystet og si at «jeg er den ubestridte kongen av akuttmedisin».

  Derfor ønsker jeg en høyere utdannelse for oss velkommen. Vi som yrkesgruppe trenger å bli utfordret til å tenke og forstå mere. Vi trenger også å bli bedre på våre kliniske blikk. Vi kan ikke fortsette å lene oss på at vi er gode til å følge prosedyrer.

  Når det gjelder min dyktige kollega Trieu sine bekymringer om autorisasjon og jobbmuligheter så har jeg stor tro på at dette ikke er en problemstilling når første kull er ferdig med sin bachelor i 2017….

 66. Ambulansearbeider T2 says:

  Jeg tok Spl samtidig som jeg gikk i 100 prosent i min ambulansearbeider stilling
  Uten noe permisjon. Brukte 3 og et halvt år. Angrer ikke et sekund fikk ny stilligstittel og gikk 100000 opp i lønn og samtidig fikk jeg gå opp til trinn 2

 67. Ambulansearbeider T2 says:

  Akuttarbeider? (:- kan det være passende norsk namn

 68. Sykepleier says:

  Det er vel ingen tvil om at en utdannelse som gir mange muligheter er lønnsomt. Jeg leser med glede om at den planlagte master i prehospitalmedisin er åpen for både bachelor i sykepleie og bachelor i paramedic, så da får sykepleiere som ønsker en videreutdanning innen prehospitalmedisin en god mulighet. Samtidig som et videreutdanningstilbud for kommende avgangsstudener innen bachelor i paramedic vil komme på plass.

 69. Ambulansearbeider T2 says:

  Jeg kommer ikke til å ta noen master det et så kjedelig, er dere klar over hvor omfattende det blir? Du må forske og det er ikke bare bare hehe. Jeg kommer til å ta akutt sykepleier eller anestesi. Jeg syns det var kjekt når jeg var i praksis

 70. Sykepleier says:

  Alle sykepleier spesialiseringene skal angivelig på sikt legges om til mastergrad, sånn til avklaring. Så anestesi og intensiv vil også bli master.

 71. Ambulansearbeider T2 says:

  For å komme inn på videre utd virker helt håpløst krever jo så høyt snitt B som snitt karakter. Hvorfor det

 72. Ambulansearbeider T2 says:

  Jeg tror ikke at det kommer noe krav i akuttforeskriften at det skal være en paramedic på bilen. slik jeg mener den kan se ut er at bilen skal bemannes med en ambulansearbeider eller tilsvarende

 73. Det er idag krav at bilene skal ha en aut ambulansearbeider, siden 2009/2010;)

 74. Ambulansearbeider T2 says:

  Hvordan er det å få medisin delegeringer i andre foretak. Jeg har noe som heter trinn 2 hva har dere?

 75. Ambulanseministeren?! HVOR er ambulanseministeren? Jeg savner de konkrete lekkasjene som virkelig betyr noe! :-D

 76. Ambulansearbeider T2 says:

  Noen som har et godt norsk navn på den engelske tittelen paramedic som direkte omsatt betyr ambulansearbeider? Raymond har kommet ned mange forslag allerede.

 77. Ambulansearbeider T2 says:

  Helseminister Bent Høie får med seg to sykepleiere som statssekretærer.
  – Det er svært gledelig at tidligere forbundsleder i NSF, Lisbeth Normann og tidligere leder for NSF Østfold, Anne Grethe Erlandsen, blir statssekretær, sier leder for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.
  (:-

 78. Kanskje vi svitcher til nynorsk? Hva med Naud-pleiar?

 79. Tittelen Paramedic er bestemt og godkjent av språk rådet. Så det blir nok ikke et Norsk navn.

 80. Snøggsjåfør!

 81. Ambulansearbeider T2 says:

  Para betyr egentlig omreisende i følge engelskmannen her(:- kanskje omreisende naudsjåfør

 82. Ambulansearbeider T2 says:

  Så lenge tittelen kan omsettes til norsk er det ikke vanlig å bruke en engelsk benevnelse. Slik jeg har forstått det av andre med utenlandske yrkestitler ikke fått godkjent det å bruke i Norge. får heller ikke autorisasjon på en engelsk tittel. Kan ikke tittelere seg då. Paramedic betyr ambulansearbeider. Så hvorfor skal de kunne bruke den for å bare omsette den. Høres helt søkt ut. Ambulansearbeider er ambulansearbeider. Bruk norsk mener jeg. Hadde vært litt løye hvis politiet ville begynne å kalle seg for police …… Politiet skal tas sheriff utdanning. Så skal de kalle seg for sheriffer.. Bare litt kritisk tenking

 83. Sheriff er det tøffeste politibetegnelsen nord for Afrika og Australia!

  Ambulansesheriff!!! Hell’yeah!

 84. Ambulansearbeider T2 says:

  Solo paramedics. Er det ikke krav til at bilen skal være bemannet med to personell? Hva sier forskriften?

 85. AV-blokk says:

  Det blir paralelt varslet ambulanse når solo paramedic varsles.

 86. Ambulanse"Kvinne" says:

  Er så sinnsykt lei av denne debatten. Skulle YDMYKHET vært et inntakskritere i dette forumet, hadde det ikke vært mange brukere… I min tjeneste fungerer samarbeidet mellom sykepleiere, fagarbeidere og paramedic så og si sømløst, og hvorfor spør dere? Respekt for hverandre og ydmykhet, til det beste for pasienten.

 87. Ambulansemann says:

  Helt enig.
  Burde vært større fokus på personlig egnethet enn krangling om formell kompetanse.
  Se bare til Politiet, hvor personlig egnethet er et av inntakskravene. Man jobber sammen med mennesker, og man jobber MED mennesker. Ydmykhet og respekt er kanskje våre viktigste egenskaper vi kan ha i jobben vår. Det fortjener pasientene våre, og det fortjener kollegaene våre. La oss alle sammen gjøre hverandre gode! Da får vi godt arbeidsmiljø også.

 88. Ambulansearbeider T2 says:

  Akutthjelpar fin tittel raymond? (:-

 89. Akutthjelpar var fin. På nynorsk snøgghjelpar?
  Hva med Ambulansekonstabel?

 90. Ambulansemann says:

  hva med paramedisiner? presykepleier?
  sykebiloperatør? sjukhenter? syketaxisjåfør?
  nødpleier?

 91. Ambulansearbeider T2 says:

  Hahahaha Ambulansekonstabel er vel beste namnet hittil :-)

 92. Ambulansearbeider T2 says:

  Parakonstabel er også fint. Ambulansearbeider konstabel?

 93. Den der Ambulansekonstabel kan man tygge litt på. Men konstabel er relativt lavt nivå. Hadde vært et fint synonym til ambulansearbeider. Så kunne paramedics het …. øh… Akuttbefal?… hehe.
  Sanitetsbefal er jo allerede tatt…

 94. Ambulansearbeider T2 says:

  Brannkonstabler og paramedicsykepleier skal rykke ut på naudoppdrag. Med egen akuttbil. Ala Nesodden. (-:

  http://www.nrk.no/sognogfjordane/difor-blir-dei-kursa-i-forstehjelp-1.11317002

 95. First respondere ;)

 96. Vet ikke om det bare er meg. Men har på følelsen at de fleste av dem som legger inn kommentarer her er umodne ambulanse fag studenter og sykepleier studenter uten noe som helst peiling på noe som helst. Snakk om barnehage.

 97. Kjetil: Føler meg truffet. Men er nok verken ambulansefagelev (i ett ord) eller sykepleierstudent (også i ett ord) lenger. Har jobbet lenge nok i tjenesten til at jeg ikke er så nøye på titler. (som du sikkert har skjønt)
  Presenter meg ofte som sykebilsjåfør!

  Hva med ambulansefenrik??

 98. Sykebiltekniker?

 99. Ambulansearbeider 2 says:

  Hehe . helt enig med raymond vi er nok like der, har jobbet lenge går heller ikke med stjerner, det var en som sa at en trenger no heller ikke å gå med stjerner for å vise sin kompetanse. Mange er veldig optatt av dette med rang. Hva med akuttkonstabel då?

 100. Hva om ambulanseforum stoppet denne tråden nå? Det er et par bajaser her som har fått holde på med dette tøvet lenge nok.

 101. Enig med Kjetil og NN her. På tide ambulanseforum stenger hele forumet for kommentarer. Det er rett og slett flaut at kollegaer fra de andre Scandinaviske landene sitter og leser at små unger får legge ut en masse useriøse innlegg. Se på politiforum, der må man logge seg inn med fullt navn for og kunne legge inn kommentarer. Noe Ambulanseforum burde se på. Da trur jeg vi ville fått en helt annen diskusjons nivå ang faget vårt.

 102. Hei! Så lenge man ikke kommer med personangrep etc og holder en adekvat tone ser vi ingen grunn til å stenge kommentarene.

  Vi er i ferd med å få utarbeidet nye nettsider og der vil det bli et annet system for å legge igjen kommentarer, så det er allerede underveis.

  Samtidig ønsker vi at det ikke skal være en høy terskel for å diskutere ting på våre nettsider.

  Mvh Live Oftedahl, konstituert redaktør Ambulanseforum

 103. Trist og lese at dere i ambulanseforum syns det er greit med useriøse kommentarer her. Jeg trur ikke folk som lever og ånder for dette yrket syns det er greit at hele verden kan gå inn her og se hvor mye rart som blir lakt ut anonymt her. Hadde kvalitets sikringen vært slik som mange medier har. Der man må være logget inn på sosiale medier for og logge seg inn. Da hadde diskusjons nivået vært noe helt annet. Idag legges det ut masse påstander om tjenestene rundt om i landet som de fleste ikke kjenner seg igjen i. Og med tanke på at det sitter noen rundt om som kanskje kunne tenkt seg en karriere i dette yrket. Og som naturlig nok vil oppsøke slike forumer som dette, og dem vil jo tru på det som blir skrevet her. Så jeg håper at dere i ambulanseforumet tar ansvar og kvalitetssikrer forumet i framtiden.

 104. Live, jeg vet ikke hvorfor du inntar en slik servil holdning ovenfor disse meningsløse innleggene. Du har før vært høyt på banen og advart blant andre meg for språkbruken i disse fora, noe jeg ikke var eller fortsatt ikke er enig i så lenge det er del av en seriøs debatt. Man må tåle litt hard språkbruk, men dette vissvasset som disse utveksler med hverandre klarer de fleste seg fint uten.

  Jeg foreslår heller at ambulanseforum tilbyr å utveksle eposten mellom disse klovnene så kan de pludre seg imellom istede for å irritere andre.

  Og Live hvis du har tenkt å la dette fortsette som du tydeligvis har, skylder du å forklare hvilken nytteverdi det har. Terskelen for å være med i debatt blir ihvertfall ikke mindre i fora med slikt sannseløst sludder.

 105. Ambulansearbeider T2 says:

  En må tåle at det er også andre med forskjellige meninger om hvordan enkelte ser for seg hvordan de mener Ambulanse utdanning vil se ut i framtiden. Noen ser for seg en Look to sweeden og andre vil mene, Look to Britain. vi er heldigvis lagd slik at vi tolker ting forskjellig, som eks at vi tolker bilder og synsinntrykk ulikt. Heldigvis ser det utsom at kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten skal inn i det Prehospitale arbeidet. Det kan være en av årsakene til at akuttforeskrifta lar vente på seg. Spørsmålet er om at det bør være en forskriftsendring, der en ambulanse kan bemannes med tilsvarende kompetanse. Det er ikke sikkert at det blir slik at innen eks 2015 skal være en paramedic på bil, det kan som sagt bli tilsvarende kompetanse. Tilsvarende kompetanse kan også være sykepleier med akuttmedisinsk utd. Jeg har jobbet så lenge i gamet at jeg ønsker også andre til. Jeg for mindel ønsker en styrking av Fagutdanning, heldigvis ser det utsom at Det blir realitet og videreutdanning bør være en fagskoleutdanning.

 106. Denne tråden ble off topic for lenge siden og temaet ble det samme gamle som diskuteres opp og i mente, hvor debattantene faktisk er enige – men finner en pussig glede i å fortsette diskusjonen basert på omformuleringer. Derfor ble det en grei avveksling da man fant et innsmett til å diskutere noe så fantastisk fornøyelig som en «ny tittel» til bacheloren!
  Paramedic Bachelor er det beste som har hendt tjenesten noensinne og jeg gleder meg stort til hva dette vil bringe inn av større fagtyngde, forskning og videre fagutvikling. Fremtiden blir bare bedre og bedre.
  Likevel synes jeg vi skal ha takhøyde og humor til å se litt skjevt på arbeidstilværelsen. Det er nok av sure miner, høytidelige erklærte fornærmede kolleger og ditto samarbeidspartnere for den minste lille feilytring. Og få ting er så humoristisk sprengstoff som å diskutere stjerner, titler, paramedic vs Osloskole eller sykepleiere inn i tjenesten. Det er til tider hysterisk morsomt å spille inn disse temaene. Og de samme gamle biter på hver gang… ;-)

  Og mens vi er inne på titler, jeg forventer at NN holder etiketten og kaller meg for AMBULANSEbajas. La dette bli siste forslag til en frodig fornorsket arbeidstittel på bacheloren. :-)

 107. Undersøkelser viser at de som kan kjøre fort er de flinkeste ambulansearbeidere. Hvor fort har dere kjørt sykebilen?

 108. Ambulansearbeider 2 says:

  Jeg kjører ikke spesielt fort, dessuten er en rød tur så vanlig at det er en ren rutine, kjør etter oppdragets art.

 109. Ambulansemann says:

  Rød tur: ??? Begrepet «kjøre fort» hører ikke hjemme i prehospital virksomhet, og det du skriver er i beste fall en udokumentert påstand, skrevet under antagelse av at det sikkert er noen som er dumme nok til å svare med et innlegg hvor de skryter av hvor fort de har kjørt. Greit nok at det kanskje finnes dem som skryter av slikt, men jeg synes det er dårlig gjort å forsøke å få kolleger til å dumme seg ut (hvis du jobber i tjenesten da?). Mulig du tenkte det humoristisk, men dette var ikke god humor.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.