Bachelor paramedic – hvordan?

Det blir antakelig en blanding av studenter med ulike erfaringsnivåer på bachelor paramedic-studiet i 2013. Ill.foto: Live Oftedahl

Nyheten om at Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) planlegger å starte opp en bachelor paramedic fra 2013 ble mottatt med glede av mange – og også en haug med spørsmål.

Les også: Bachelor paramedic i Oslo fra 2013

I flere år har det vært signaler i ambulansemiljøet om at det er behov for en bachelorgrad i paramedic, slik at man kan utvikle faget og etter hvert få til forskning på eget fagfelt.

Prehospitalt Senter ved Oslo universitetssykehus (OUS) sin kompetanseavdeling har tatt tak i dette konkret, og arbeidet for å få opprettet en bachelor paramedic i Norge. HiOA har vært positive til å opprette et slikt studium. Man er i ferd med å legge siste hånd på intensjonsavtalen, og allerede fra neste år er planen at det første kullet kan begynne på en bachelor paramedic.

Samtidig med at nyheten ble mottatt med massiv glede fra de aller fleste, var det mange som lurte på hvordan studiet skal utformes og legges opp.

Alle spørsmål er ikke helt avklart ennå, og Ambulanseforum har inntrykk av at HIOA og OUS har valgt å la prosessen gå sin gang i stillhet, nettopp for å ha mest mulig på plass før nyheten sprang. Vi valgte å skrive om dette mer prematurt i forløpet enn det de hadde tenkt seg. Derfor: Ha tålmodighet! 

Her er svar på de spørsmålene vi har registrert, og som Agnes Vinorum, instituttleder for Instiutt for radiografi og tannteknikk på Høgskolen i Oslo og Akershus som vil huse studiet og Bjørn Bjelland, ass ambulansesjef ved Prehospital klinikk OUS besvarer ut fra hvor de er i prosessen nå:

Vil dette være et statlig finansiert studieprogram som vil være åpent for alle med generell studiekompetanse via samordna opptak?
– Svaret er delvis ja. Høgskolen har plassene og finansierer studiet. Høgskolelovens regler for opptak gjelder. Studentene vil bli tatt opp på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som ved andre utdanninger. Det vil ikke koste noe for studentene å gå på studiet. Samtidig kan det komme krav i tillegg (som for eksempel fysisk testing), men dette er fortsatt under diskusjon.

Hvordan blir konverteringen til bachelor paramedic for dem som har utdanningen fra før (90 stp)?
– Det er forskjellige måter å gjøre dette på. Ved inntak til høgskoleutdanning vil man kunne søke om fritak på emner dersom fagene er kompatible. Når det gjelder opptak til selve utdanningen gjelder reglene for opptak (generell studiekompetanse eller realkompetanse).

Vil de som har videregående med ambulansefag bli prioritert, eller stiller de likt med allmennfagselever?
– I utgangspunktet gjelder ordinære opptaksregler, men det er aktuelt å diskutere bruk av kvoter.

Hvordan skal dere gå fram for å få godkjente praksisveiledere (ved å prioritere at de som allerede har paramedicutdanning kommer først i køen på en bachelor)?
– Vi er opptatt av at praksisveiledere skal være kompetente til oppgaven. Når det gjelder praksisveiledere i ambulansetjeneste er det naturlig å benytte personell som er dedikert til fagutviklingsoppgaver. Disse vil bli tilbudt studier i praksisveiledning ved HiOA. HiOA vil også benytte praksisveiledere som har det formelle ansvaret for sluttvurderinger i samarbeid med kvalifisert personell i fagmiljøet, sier Vinorum.

– Ambulanseavdelingen til Oslo universitetssykehus vil benytte sine fagutviklingsparamedics til denne viktige oppgaven, sier Bjørn Bjelland, kompetansesjef ved Prehospital klinikk OUS.

Vil utdanningen bli rammefinansiert?
– Vi søker om rammefinansiering fra departementet. Det finnes også andre muligheter for finansiering. Det er viktig å presisere at det ikke legges opp til at studentene selv skal betale for studiet.

Vil studiet bli et fulltidsstudium, eller vil man åpne for deltidsstudier også?
– Dette blir et fulltidsstudium.

Kan man ta bachelor paramedic rett fra allmenn videregående utdanning?
– Dersom man har generell studiekompetanse er man søknadsberettiget.

 Er dette resultat av den nasjonale gruppen som har jobbet med en framtidig bachelorutdanning? Eller er det nok en lokal variant?
– Høgskoler kan søke om å opprette bachelorgrader. Vi har benyttet de sentrale innspill om bachelorutdanning som har kommet de siste årene. Her nevner vi spesielt rapporten til Helse og omsorgsdepartmentet «En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten». Videre har Ambulanseavdelingen ved OUS vært en sterk pådriver og et samarbeid med dette fagmiljøet er avgjørende for en kvalitativt god utdanning, sier Vinorum. 

– Det foreligger ingen nasjonal rammeplan for dette studiet ennå, men vi håper at det kan danne grunnlaget for innholdet i en nasjonal rammeplan, sier Bjelland. – Det er viktig å framheve at vi ønsker at andre helseforetak stiller praksisplasser til rådighet på sikt, nettopp for at dette skal bli nasjonalt. Dette er ment å bli en nasjonal utdanning! avslutter han.

 

34 Comments

 1. Xplainme says:

  Dette er ikke bra. Hvem er det som sitter og bestemmer dette? Er det virkelig ingen som er kritisk til hva som nå foregår? Det kunne vært interessant å vite hva HIL(og andre høgskoler) , NPF og den nasjonale gruppen for framtidig bachelorutdanning mener om dette? Blir det virkelig slik at de som har utdanningen i dag skal stille seg i kø å søke for å komme inn på denne utdanningen for å få sin bachelor. Bjelland det kan du ikke mene, det høres lite gjennomtenkt ut.
  Å så var det tidligere sagt at dette ikke skulle være en Oslo variant, men når en ser hvem som uttaler seg og hvordan feks praksis skal foregå er det vel ikke tvil om at dette er en lokal variant. Forstår ikke hvorfor HIOA som ikke har hatt noe med utdanningen tidligere skal være den som er først ute med dette. Det naturlige ville da være at HIL statret prosessen med å få dagens paramedicere bachelorutdannet før en starter opp noe helt nytt. Det skal bli interessant å se hvordan man har tenkt å løse dette med flere hundre som venter på å få tatt sin bachelorgrad og mange som nå er under utdanning pr dags dato. Var det bortkastet tid å penger kanskje?

 2. Xplainme:
  Som det har blitt nevnt tidligere så foreligger det ikke _foreløpig_ noen konkret plan for de som har gått HiL, og de som er fagarbeidere i dag. Men, som Bjelland sier i artikkelen, er det aktuellt å diskutere kvoteringer.

  Jeg har hørt at grunnen til at HiL ikke kan tilby en bachelorutdanning enda, har noe med kapasiteten på skolen å gjøre, hva som ligger i det, vet jeg ikke. Men det hørtes for meg ut som et rent praktisk-administrativt problem.

  At bachelorutdanningen starter opp i samme geografiske område som den største ambulansetjenesten i landet, personellmessig, synes jeg ikke er noen stor overraskelse. Det virker for meg helt logisk. Det står også beskrevet i artikkelen at det er tanken at dette skal utarbeides nasjonale rammer for dette studiet. Dersom man i en etableringsfase kan dra nytte av personell som allerede har en utdanningsrolle, i et allerede etablert system, så fremstår det som ikke annet enn fordelaktig for meg. Bachelorstudiet vil nok kreve tilpasninger i oppstartsfasen, men med en god mal tenker jeg at det vil være enklere å starte denne utdannelsen også på andre høgskoler i landet.

  I forhold til de som er fagarbeidere/paramedic som har paramedic som mål, så vil man kanskje kunne kalle fagbrevet «bortkastet» tid, men slik vil det være i en overgangsfase, det kan ikke være med på å forsinke prosessen vi har ventet på så lenge. På den annen side vil man ha tilegnet seg mye erfaring, som gjør at man kanskje får bedre utbytte av høgskolestudiet. Den erfaringen, kunnskapen og profesjonaliteten kommer pasienten til gode. Når det gjelder de med paramedic fra HiL, så har de allerede studiepoeng fra høgskolen, de vil nok få fritak for noen fag. De med kun fagbrev må gå studiet i sin helhet. At du kan kalle det bortkastede penger forstår jeg ikke helt, da man med en bachelorgrad vil kvalifisere for en høyere lønnsgruppe, som i løpet av noen år vil kompensere godt for eventuell ekstrautdanning.

  Jeg fikk mitt fagbrev for under ett år siden, og jeg er enig i at man skal være kritisk, men ikke på det destruktivt plan, ei heller på bekostning av de positive elementene dette fører med seg. For meg virker du litt innsurret i negativitet rundt denne bachelorgraden, men jeg er enig i at man selvfølgelig må få klare svar på det du spør om. Dette har akkurat nådd media, og disse svarene får vi når rammene for studiet er ferdig utarbeidet.

  Dette er bra!

  Ulf

 3. Flott at en Bachelor utdanning innen Paramedic ser ut til å bli realisert, men jeg er svært forundret over at det bl.annet er generell studiekompetanse som blir opptakskravet.

  På Paramedic deltidsstudiet pr i dag er det fagbrev i ambulansefaget som er opptakskravet. Jeg har selv gått 3 årig Paramedic utd på deltid, jeg hadde ikke hatt samme utbytte av studiet hvis jeg ikke hadde praktisk erfaring i yrket. En stor del av denne utdannelsen har vært å bruke egne erfaringer for å videreutvikle seg selv…., og ja jeg trodde dette studiet skulle være en videreutdanning og fordypning i faget for å øke kompetansen i ambulanseyrket. Med bakgrunn i egne erfaringer håper jeg at minimumskravet fortsatt blir Autorisert ambulansefagarbeider.

  Jeg mener den optimale veien er Ambulanseskolen-lærling-fagbrev og så videreutd seg til Paramedic…, dette vil også medføre en vei til målet og ikke flere vanskelige valg for fremtidige ambulansemedarbeidere.

  Lykke til videre i planleggingen av studiet!

  Sølvi:)

 4. Vet dere om det vil bli en slik utdanning i Trondheim i nærmeste framtid? Veldig bra det dere har fått til, stå på videre.

 5. Jeg er en av de som ønsker å bli ambulansearbeider, men har gått videregående skole og skal videre med utdanning. «Dessverre» må denne utdanningen gjøres gjennom videregående opplæring og gå som lærling – for oss som veldig gjerne ønsker en utdanning innen dette fagområdet, er dette for oss et gull-tilbud. Vi kan ta en bachelor og utdanne oss til Paramedic. Når jeg sier «dessverre» at dette gjøres gjennom videregående opplæring, mener jeg at de aller fleste i dag går almennfag eller lignende fordi man ikke aner hva man skal bli. Når man er ferdig på VGS, er det sikkert mange som angrer på at de ikke tok valget med å gå helse og sosial – men det er ingen enkel beslutning å bestemme seg allerede i 10. klasse hva man skal bli, og heller ikke etter VGS. Jeg håper denne utdanningen blir realisert, så er det nok mange her ute som er evig takknemlig for dette og får drømmen oppfylt!

 6. Vil det bli et kryssløp for de som tar bachelor paramedic, som gjør at man kan ta sykepleien etterhvert? Det er jo flere spesialiteter innen sykepleien som er veldig aktuell for en paramedics hverdag, som intensiv og anestesi. Eller vil det komme egne etterutdanninge for paramedic-løpet?

 7. Ambulansearbeider 2 says:

  Forstår ikke dette opplegget. Hvorfor ikke ta Sykepleien og så ta deretter videreutdanning på en bachelorgrad? De gjør jo det i sverige. Såg foresten at det no søker etter Ambulansesykepleiere med videreutdanning i norge no? Jeg valgte sykepleien og går no anestesi, rullerer ute på akutt bil og jobber inne i helgene. Godt betalt er det og

 8. Harald Tangvold says:

  Slik reglene er i dag vil de som gjennomfører en bachelor på ambulanse faktisk bli lønnet som ufaglært når de kommer ut i arbeid sålenge de ikke har fagbrev.

 9. Per Magnus says:

  Bachelor i sykepleie først. Deretter 2 år spesialisering innen akuttmedisin etter det. Mye mer fornuftig løsning mener jeg. Hilsen ambulansearbeider/sykepleierstudent

 10. Ambulansearbeider 2 says:

  Dette er lysten musikk i mine ører det du skriv per Magnus (-:

 11. Nå er det Bachelor paramedic som er framtiden for de prehospitale tjenestene i Norge. Der man også må bestå en egnethets og fysisk test for og komme inn. Det er god musikk i mine ører:). Med all respekt for sykepleien. Men akutt medisin og det operative er et eget fag, som trenger folk som har spiss kompetanse på dette feltet.

 12. Forstår eg det rett det eg les, at sykepleiere kan søke seg inn på paramedic utd?
  Det er jo et steg i riktig retning,og de som er i mot dette,er de uten denne utdanelsen,og som ikke har kjennskap til utdannelsen. Sykepleie utd har mye akutt medisinsk,men forskjellen ligger vel i all hovedsak at behandler pasienter i avdeling og ikke i veikanten(satt litt på spissen).

 13. Y- veier til bachlor: søster utdanning kan godskrives med 60 studiepoeng, og paramedic på
  Hil kan godskrives med 60 studiepoeng;) så to år etterutdanning:) akuttmedisin på sykepleier? Hmmm teori teori og ingen praksis:)

 14. Selveste Andresen says:

  Jeg synes de høyere herrer burde se på en modell som kjører Sykepleiere og Paramedics parallelt i 1 til 1 1/2 års tid, så over på en In eller Pre spesialisering. Vips så hadde konvertering fra In til Pre eller vice versa blitt en enkel sak for de som hadde ønsket det :) Har 13 år bak meg i Ambulansen å holder på med Sykepleien i skrivende stund, har mange ganger hatt denne tanken å synes det er rart ingen har nevnt en slik variant. Kanskje fordi det ville krevd lengere skolegang for å bli Paramedic? VK 1 og 2- fagbrev å så 3 år før Paramedic? Uansett pr d.d så er det for lite lukrativt å bli Paramedic slik jeg ser det, derfor valgte jeg Sykepleier i steden for Paramedic. Selvfølgelig så vil jeg som Ambulansepatrioten jeg er, ha tittelen Paramedic. Men faktum er at det gir for lite i lønningsposen her i den Nordlige delen av landet vårt. Så hvorfor koste en hel masse penger på en utdannelse som gir deg 12-15 tusen ekstra i året? Å det frekkeste av alt, dette på topp av lønna!

 15. Ambulansearbeider 2 says:

  Jeg tok Spl i ettertid. Kunne ha tatt ambulansearbeider etterutdanning. Men foretaket ville helst at jeg tok Spl . Angrer ikke et sekund får i dag mye høyere lønn og (: kurs i akuttmedisin får vi så det holder. 8 av mine kolleger tar også Spl. I foretaket vårt får vi rullere om vi vil.

 16. Max Rudebrg says:

  dette er en gammel link, men dem prøver igjen å gjennomføre Paremedic treåring høyskole igjen i år, fra august 2014. Hvis heledepartemanget sier ja til autorisasjon, så kan kunnsakpsdepartemanget si ja til utdanelsen. Men hva da? hvis det blir en autorisasjon, så vil det bli en beskyttet tittel. der vil jo si at dem som ikke har fullført den utdannelsen på tre år, kan IKKE kalle seg paramedic lenge…. jeg har ikke gått tre år på sykepleien, bare ca 1,5 og jeg har ingen rett til å kalle meg sykepleier, for det er også en beskyttet tittel. Vil det da si at alle som har gått paramedic som har vært før ambulansearbeidere med videre utdanning?

 17. sivilist says:

  Paramedic er direkte omsatt til norsk som er ambulansearbeider .hvorfor de vil bruke engelsk tittel på en norsk utdanning som allerede eksisterer sjønner jeg ikke. Jeg støtter opp om den utdanningen som allerede er etablert og det er ambulansearbeider. En vil tro at en kan kalle seg paramedic uten autorisasjon . Det samme kan en helsefagarbeider også gjøre. Det å søke aut er en frivillig sak. Det fleste arb givere krever at du har søkt aut

 18. Her var det mye negativ omtale av den nye Bachelor paramedic studie. Alle disse tingene som autorisasjon, tittel, lønn osv vil garantert være på plass når den tid kommer. Jeg har 4 års yrkesfaglig ambulanse skole, pluss dagen paramedic med 90 teoretiske studie poeng, samt 14 år i yrket. Og jeg ser ingen problemer og måtte ta de evnene jeg måtte mangle for og skrive en bachelor oppgave. Ser også at det er noen sykepleiere her som brenner veldig for akuttmedisin. Og det er kjempe bra. Vi trenger motiverte og flinke folk inn i tjenesten. Så det er bare og hive dere på og ta de evnene dere måtte mangle, akkurat som vi som er dagens paramedic må gjøre for og bli fullverdig paramedic. Så jeg velger og se positivt på dette. Som alt annet nytt, så vil det nok komme noen utfordringer på veien. Lykke til

 19. Max Rudebrg says:

  det er alltid interessant at mennesker ser på det som negativ omtale av Bachelor utdanningen når man stiller spørsmål ved det…. For man må jo være enig om at det er en del ubesvarte spørsmål rundt dette når dette skal settes ut i praksis. Beskyttet tittel blant annet, hvis det blir autorisasjon så må man jo redefinere hva man kaller paramedic i dag i hele ambulansetjenesten i Norge.

 20. Max:

  Du kan nok være trygg på at dette «ubesvarte spørsmålet» du tar opp blir diskustert og løst av de rette instanser…

  Hvis det største problemet med innføringen av bachelor paramedic er hva nasjonal paramedic skal få kalle seg i fremtiden så tror jeg dette skal gå riktig greit….

 21. Ambulansearbeider 3 says:

  Vil tro at yrkesgruppen ambulansearbeider / nasjonal paramedic vil beholde sine titler og funksjoner selv om det kommer en bachelor? De som tok politiskole og sykepleien før bacheloren kom, ble jo ikke mindre politi eller sykepleier selv om utdanningen ble anderledes?
  Får uansett håpe at det blir gode overgangsordninger, slik at dagens personell kan skaffe seg denne bacheloren på mest fornuftig vis. Håper fagforbundene våre kjemper denne kampen for oss.

 22. Ambulansearbeider 3 says:

  På vitnemålet fra nasjonal paramedic står det at med denne kompetansen kan man praktisere som paramedic i ambulansetjenesten. Håper vi ikke får noe tilbakevirkning på det.

 23. Max Rudberg says:

  Autorisasjons- delen er en ting. For det er ingen autorisasjon på paramedic ennå etter hva jeg har fått med meg. Så da vil det jo gjenstå å se hvor mye skole man aksepterer for å autorisasjonen, når denne blir et faktum. Den står ganske greit beskrevet på høgskolen sine sider, de som har paramedic fra før, kan få avskrevet 60 studiepoeng, men må for det på beregne seg to år skole fordelt på tre år for å få tittelen sin. http://www.hioa.no/Studier/HF/Bachelor/Prehospitalt-arbeid-paramedic/Ofte-stilte-spoersmaal-om-bachelorstudiet-i-prehospitalt-arbeid-paramedic

 24. Nå må du slutte å tulle Rudberg med disse tittelgreiene. Ambulansearbeider 3 har rett. Det er graden som tas, ikke tittelen. Så må utdanningen ha offentlig godkjenning før det kan gis autorisasjon.

 25. Max Rudberg says:

  Det er riktig, utdanningen må ha godkjenning. Men Høgskolen i Oslo og Akershus skal prøve å gjennomføre bachelorstudium i prehospital arbeid uansett, selv om de ikke kan love at det foreligger en autorisasjon i 2017 når dem skal starte.
  Og bachelor studiet i prehospitalt arbeid er en 3- årig profesjonsutdanning på 180 stidiepoeng (kilde: Høyskolen i Oslo og Akershus) Det vil jo si at det blir et helt nytt yrke i ambulansetjenesten. Dermed, hvis det gis autorisasjon for dette studiet så innebærer dette at yrkestittelen er beskyttet. Bare den som har autorisasjon kan benytte beskyttet tittel. (kilde: seminar om bachelorutdanning i ambulansefag, Gardermoen 11.9.2013)
  Så en konverteringsmulighet til paramedic bachelor med bare videregående utdanning som ambulansearbeider og 60 høyskolepoeng ser jeg som vanskelig når man mangler 2 tredeler av studiumet. Og blir autorisasjonen i faktum i 2017 så vil de som kaller seg paramedic i dag ikke kunne benytte denne yrkestittelen uten autorisasjon som paramedic.

 26. Ambulansearbeider 3 says:

  Du har nok rett angående det med autorisasjon og beskyttet tittel, men et nytt yrke blir det ikke, det blir bare en ny utdanning på samme yrke. Og dagens paramedic mangler jo ikke to tredeler av utdanningen, de har jo vel så mye utdanning, bare ikke i form av 180 studiepoeng. Synes de som er paramedic idag er like fult paramedic som de som har bachelor i 2017. Da burde de gi denne autorisasjonen til alle med fullført paramedicutdanning, evt lage en meeeget god overgangsordning slik at alle i dagens tjeneste kan få ta denne bacheloren, uten å gå 3 år skole sammen med Ola Nordmann. En som tok sykepleien FØR det ble bachelor er vel fortsatt autorisert sykepleier idag såvidt jeg vet, det ble ikke noe nytt yrke av den grunn. Men det er desverre ikke alltid fornuften vinner over byråkrati og regelverk.

 27. Max Rudberg says:

  problemet det med at det er et nytt yrke er at det er egentlig per i dag definisjon et yrke formelt i helsevesenet i dag, men det er en tittel som er blitt brukt. Paramedic i dag er jo egentlig bare ambulansearbeider med videre utdanning, for dem jobber ut i fra autorisasjonen som ambulansefagarbeider. Gikk en stund på sykepleierskolen, hadde jobbet en god stund i helse før det, fikk ikke godkjent det en dag i praksisperioden der heller. Paramedic tre år er e grunnutdanning for et nytt yrke, med profesjonsutdanning. Skillene blir like som helesfagarbeider og sykepleier som ambulansefagarbeider og paramedic. To forskjellige yrker og utdannelser i omtrent den samme jobben.

 28. Max Rudberg says:

  og en annen ting som er litt morsomt! :) den vil ha høyere utdanning i ambulansetjenestenDem (ening det)
  Dem rakker ned på amulansefagarbeidere som går ut med autorisasjon, dem er for unge, dem er det ene eller andre. De som hever seg over alle oss andre med 8 enkelstsående kurs og kaller seg paramedic, men jobber ut i fra samme autorisasjonen som en ambulansearbeider. treårig paramedic når den blir gjenomført, så er dem bare 1,5 2 år eldre enn dem som blir klar med fagbrevet!!!!! og da er dem faktisk våre sjefer i en ambulanse :) må våkne opp og se, paramedic er IKKE en videreutdanning lenge, det er en helt ny profesjonsutdanning med egne tittler og de er faktisk 22 år eller yngre når dem er ferdig :) DET er den realiteten det studiet innebærer og dem har heller ikke jobbet i ambulansetjenesten, dem har bare vært studenter i motsetning til det som har vært lærling

 29. Så bra at det er satsing i ambulanseyrken.
  Men husk fortsatt at krav på ambulansebemannan skal være aut. Ambulansearbeider:) dette ble innstilt i 2009 etter ti år med om og men.
  Sier vel egentlig at selv med paramedicutdanning er man fortsatt ikke fartøysjef;)

 30. Trulsemann says:

  Tullete utdaning denne bachelor paramedic. hva er så spesielt med lille norge. håper den aldri bir godkjent! Burde heller satse på fagutdanninga Ambulansearbeiderutdanninga) som allerede er. Hva med vi som allerede er utdannet ambulansearbeidere og tenker speielt på de som er lærlinger allerede no. Håper at det aldri blir godkjent. Hva vil de kreve de som da har godt 3 år på bachelor utdanninga, jo de vil kreve dei selv som fartøyssjef, de vil kreve en med 3 årig bachelor på alle biler osv. Fytti rakkern for noe tull

 31. sykepleier says:

  Trulsemann. Det er jo klart at en ønsker å heve kompetansen og heve nivået på utdanningen. Hvorfor skal ikke Norge gjøre som andre land har gjort for lenge siden eks Australia, England, USA, Ungarn osv og ha Ambulanseutdannelsen på bachelorgrad nivå, og som mange land eks Australia og Ungarn, bare det, ikke noen andre nivåer. Eller som Sverige ha det som en spesialistutdannelse for sykepleiere (Ingen ønske om å starte Sverige vs England debatten, eller Sykepleier inn i amb debatten)

  poenget her er at nå er amb tjenesten preget av masse forskjellige titler og utdannelse nivåer, det er masse rot og mye variasjon i kompetansen. Dette kan en ikke skyve under en stol, at med dagen system så er det er vidt spekter av kompetanse ute å går i denne tjenesten. En amb arbeider er ikke det samme som en annen amb arbeider. Men en sykepleier er en sykepleier, ergo det er mer standarisering av utdannelsen.

  Jeg synes en bachelor i Paramedic kunne på lang vei bidra til at kurs som PHTLS, AMLS, AHLR, PLS og deligasjoner kom inn i utdannelsen slik at alle disse er noe lunde like når de er ferdig utdannet.

  Hvordan du utelukkende kan synes dette er tull synes jeg er vanskelig å forstå.

  Det vil alltid være et problem når nye ting innføres for de som allerede har jobben, men betyr det at vi ikke skal forbedre eller endre noen av den grunn. Sykepleier og Politi ble løftet opp på bachelor nivå, og det er vel ingen som vil tilbake igjen til fagskole nivået.

  Dette er på ingen måte kritikk til mange av de fantastiske amb arbeiderene vi har. Men jeg tror absolutt en hevning av utdannelsen kan være et godt steg i riktig retning. Tror også det kommer til å bli naturlig at disse blir fartøysjef, akuratt som det er naturlig at sykepleier er fagansvarlig på sykehjem osv og ikke hjelpepleieren, da hoppet blir akuratt like stort (men det er en annen debatt).

 32. Ambulansearbeider 3 says:

  Mange gode poeng her. Kjempebra at det satses og etableres bachelorgrad på ambulanseutdanning. Det gir igrunn bare fordeler til tjenesten med arbeidsmuligheter, bedre lønn og kansje tillitt til å få mer avansert behandling og undersøkelse ut i tjenesten.

  MEN derson det lages en autorisasjon som paramedic, så mener jeg virkelig at nasjonal paramedic også bør gi den samme autorisasjonen. Og det bør ihvertfall gjelde til en satt dato, slik at man ikke mister kompetanse og titler som allerede er i bruk i tjenesten. Annet helsepersonell med relevant utdanning får jo autorisasjon som ambulansearbeider pr idag, og dersom ikke nasjonal paramedic kvalifiserer til autorisasjon som paramedic, ja det vet ikke jeg….

  Husk at de som starter bachelorstudiet er grønn på medisin…de er på tilbake på start, og skal lære seg ALT. De må trene på å legge inn venekanyle, legge bandasjer og måle manuelt BT osv….
  Det blir en kjempegod teoretisk utdanning, med forhåpentligvis nok praksis….. Ser vi på Nasjonal paramedic derimot, er det » bare » 60 studiepoeng, Men det er nøyakti den høgskoleutbyggingen en ambulansearbeider trenger. Og all lærdom der er basert på egne erfaringer etter mange år i jobb, og man har mange knagger å henge ting på, og dette i tillegg til at man gjerne JOBBER fullstilling i ambulanse ved siden av. Det er ikke antall studiepoeng som gir samlet kompetanse, det er all utdanning, ferdigheter og erfaringer du som person sitter igjenn med, og det burde ikke måles kun i studiepoeng, men må vurderes helhetlig. Ihvertfall i en overgangsfase hvor alle ambulansearbeidere kan ta nasjonal paramedic, og det utdannes nok bachelor paramedic til å fylle Norges ambulanser.

  Husk at dagens ambulansearbeidere med enten videreutdanning eller de utallige gode kursene som fins, får delegering på medisinering, og utfører allerede stort sett alt en paramedic er tenkt til å gjøre. Derfor blir det ikke som å sammenligne helsefagarbeider og sykepleier, fordi amb.arbeiderne utfører allerede jobben som er på toppnivå i ambulansens prosedyrer.

  Og for å nevne det med politi og sykepleiere. De beholdt sine autorisasjoner og titler selv om utdanningen ble endret til bachelornivå på høgskole. En sykepleier ble ikke gjort om til en hjelpepleier selv om utdanningen forandret seg, de var fortsatt sykepleiere. Samme gjelder Politi, de ble ikke kalt vektere i ettertid, pga de manglet bachelorstudiet.

  Dette ble mange ord fra meg….kort sumert: Dagens paramedic bør i nærmeste fremtid også gi autorisasjon som paramedic hvis den autorisasjonen kommer, basert på total kompetanse, ikke studiepoeng etter et firkantet regelverk. Så kan dagens paramedic velge selv om de ønsker å bygge på til denne bacheloren. Mange gode ambulansearbeidere og paramedicere der ute som ikke har råd eller mulighet å sette seg så lenge på skolebenken igjenn, for å bli noe de allerede er utdannet til. Husk at det tar ca 8 år med skole og praksis før man idag er utdannet paramedic….regn DET om i studiepoeng dere….

  Jeg ønsker den nye utdanningen hjertelig velkommen, men som nasjonal paramedic-student ønsker jeg ikke å bli forbigått i denne prosessen. Blir spennende å se hvordan alt utvikler seg :)

 33. Nå er det mulighet at vi i framtiden danner en felles nasjonal utdanningsplatform. 5 helseforetak og alle kjøre ulike ambulanseprotokoll. Ikke snakk om distrisjoner;) når det gjelder krav som fartøysjef så er det nok sånn at foretak kan ikke kreve at fartøysjefen skal ha bachelor medic for da har visst 500 fagarbeider krav på bachelor utdanning på bekostning av arbeidsplassen;) tror det blir bra med bachlorutdanming, men ville nok vente et til to pr før alt er på plass før en starte med det hele. Det finnes allerede y veier for dem som har nasjonalparamedic, sykepleier og dem med andre studiepoeng.

 34. Max Rudberg says:

  Blir hvert fall spennende frem mot 2017. Se hva som faktisk skjer og hva realitetene blir…

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.