Spørsmål til helseministeren om luftambulanse i Harstad

Spørsmål nr. 586. Jeg viser til følgende spørsmål til skriftlig besvarelse av 20. desember 2010 fra stortingsrepresentant Per Arne Olsen:

Spørsmål:
Vil ”ambulansekartet” som Helse Nord viser til legge føringer for luftambulansetjenesten i Harstad, og vurderes ambulansetilbudet fortløpende i alle helseregioner basert på endringer i funksjonsfordelingen ved det enkelte sykehus.

Begrunnelse:
Helse Nord arbeider i disse dager med forslag knyttet Luftambulansetjenesten i Harstad. I den anledning er det vist til et ”ambulansekart” for Norge, som definerer rammene ambulansetjenesten skal operere innenfor.

Svar:
Luftambulansetjenesten er en svært viktig del av landets akuttmedisinske tiltakskjede.

I et land med vår geografi og vårt bosettingsmønster, er den en helt avgjørende tjeneste for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom og/eller skade. I tillegg skal den virke utjevnende i forhold til forskjeller i tilgjengeligheten til et mer spesialisert akuttmedisinsk tilbud.

Det er nå mer enn 20 år siden Nasjonal luftambulanseplan ble framlagt og behandlet, i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 1988 (St.prp. nr. 1 (1987-88)). I løpet av årene som har gått har det, i tråd med den øvrige utviklingen av helsetjenesten, skjedd store endringer innen luftambulansetjenesten. Antall fly og helikoptre har økt, og det er opprettet flere fly- og helikopterbaser. Vi har i dag 11 helikopterbaser, 7 flybaser og 6 baser for redningshelikoptertjenesten. Det har også skjedd betydelige endringer i bruken av luftambulansetjenesten. Dette gir seg blant annet uttrykk i at antall oppdrag har økt betydelig.

Det er et grunnleggende prinsipp at hele befolkningen skal ha tillit til at de kan få kompetent hjelp i akutte situasjoner. Luftambulansetjenesten spiller en viktig rolle i å sikre rask hjelp der det er nødvendig. Både geografiske, demografiske og meteorologiske forhold skal hensyntas når en vurderer funksjonsfordeling mellom sykehus, ikke minst gjelder dette i forhold til føde- og akuttilbud. Dette er understreket i styringssignalene fra departementet til de regionale helseforetakene. Det er viktig at tjenesten organiseres og drives på en slik måte at den samlede kapasiteten utnyttes best mulig, både i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv.

Med vennlig hilsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen

Se spørsmål og svar på Stortingets nettside

One Comment

 1. 2 Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse
  Fastsatt av Sosialdepartementet 1. juli 1993.
  Erstatter revidert utgave av 1. september 1988 av retningslinjer fastsatt av Sosialdepartementet 9. desember 1987.
  INNLEDNING
  I henhold til Lov om sykehus av 19. juni 1968 nr. 57 § 2 første ledd har Staten ansvaret for luftambulansetjenesten. Planlegging skal utøves i samarbeid med fylkene og innlemmes i de respektive fylkenes helseplan.
  Statens luftambulansetjeneste skal være et supplement til den øvrige akuttmedisinske beredskap og integreres i denne.
  Det er i dag stasjonert sivile ambulansehelikoptre med 24 timers beredskap i: Lørenskog, Dombås, Arendal, Stavanger, Bergen, Ålesund, Førde, Trondheim, Brønnøysund og Tromsø.
  Sivile ambulansefly er stasjonert i: Ålesund, Brønnøysund, Tromsø, Alta og Kirkenes.
  Flyene i Ålesund og Tromsø er beregnet på overføring av pasienter mellom sykehus (overføringsoppdrag).
  Videre inngår redningstjenestens helikoptre i Stavanger, Trondheim, Bodø og Banak i tjenesten.
  Alle helikoptre er fast bemannet med lege.
  Alle fly er fast bemannet med sykepleier. Overføringsflyene i SØR-NORGE og NORD-NORGE har fast bakvaktsordning med lege, men kan i perioder være uten legebemanning.
  DEFINISJONER:
  PRIMÆR-OPPDRAG:
  Oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.
  SEKUNDÆR-OPPDRAG:
  Oppdrag der pasienten befinner seg på sykehus (institusjon) med etablert øyeblikkelig hjelp funksjon.
  A. NÅR KAN LUFTAMBULANSE REKVIRERES
  Luftambulanse kan rekvireres når det foreligger sykdom eller skade som krever så rask og/eller kvalifisert akuttmedisinsk behandling og transport, at bruk av ambulansebil eller ambulansebåt ikke anses som forsvarlig.
  Luftambulanse kan også rekvireres i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men hvor det av hensyn til pasientens tilstand ikke anses hensiktsmessig å anvende bil- og/eller båtambulanse.
  B. HVEM KAN REKVIRERE LUFTAMBULANSE
  Luftambulanse skal primært rekvireres av lege.
  Andre enn lege kan anmode om luftambulanse i situasjoner hvor luftambulanse anses som absolutt nødvendig.
  C. IVERKSETTINGSMYNDIGHET
  FOR AMBULANSEFLY OG HELIKOPTRE
  Ved primæroppdrag som må iverksettes umiddelbart skal vakthavende lege ved luftambulansebasen i samråd med rekvirerende lege ta standpunkt til om luftambulanse skal brukes. Rekvirerende lege har imidlertid avgjørelsesmyndighet.
  Ved anmodning om luftambulanse til primæroppdrag som ikke skal gjennomføres umiddelbart, og ved sekundæroppdrag, skal vakthavende lege ved luftambulansebasen i samråd med rekvirerende lege ta standpunkt til om luftambulanse skal brukes. Vakthavende lege ved luftambulansebasen har imidlertid avgjørelsesmyndighet.
  FOR OVERFØRINGSFLYENE NORD-NORGE OG SØR-NORGE
  For ambulanseflyene og overføringsflyet i Nord-Norge har vakthavende lege ved AMK-sentralen Bodø avgjørelsesmyndighet både ved primæroppdrag og sekundæroppdrag, uansett hastegrad.
  Merknad:
  I 1994 vil ambulanseflysentralen flyttes fra Bodø til Regionsykehuset i Tromsø.
  For overføringsflyet i Sør-Norge har vakthavende lege ved AMK-sentralen Ålesund avgjørelsesmyndighet både ved primæroppdrag og sekundæroppdrag, uansett hastegrad.
  Fartøysjef kan av sikkerhetsmessige grunner avvise oppdraget.
  D. HVOR KAN LUFTAMBULANSE REKVIRERES
  Luftambulanse kan rekvireres ved henvendelse til den luftambulansebasen som har beredskap for det område pasienten befinner seg i. Dersom denne basen ikke kan utføre oppdraget, er den forpliktet til å formidle oppdraget til en annen base.
  I de områder hvor det er etablert alarmnummer 003 og AMK-sentraler kan rekvirering av luftambulanse også skje til AMK-sentralen.
  For leger i NORDLAND, TROMS OG FINNMARK skal rekvirering av FLY, også overføringsflyet i Tromsø, skje til AMK-sentralen i Bodø.
  Merknad:
  I 1994 flyttes Flykoordineringssentralen fra AMK-sentralen i Bodø til AMK-sentralen ved Sentralsjukehuset i Ålesund, se nedenfor.
  Merknad:
  I.h.h.t. forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste skal AMK-sentralene (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) ha ansvar for iverksetting og oppfølging av akutte ambulanseoppdrag herunder luftambulanseoppdrag. Innen 1995 skal den medisinske nødmeldetjeneste være oppbygd i tråd med de nevnte forskrifter. Dette vil innebære at all rekvirering av luftambulanse vil kunne skje over alarmtelefon 003, eller et alternativt telefonnummer til AMK-sentralen. Disse retningslinjene vil derfor bli revidert i takt med utbyggingen av AMK-sentraler.
  E. OPPLYSNINGER SOM MÅ GIS VED REKVIRERING
  Rekvirentens navn, adresse og telefonnummer.
  Pasientens navn og fødselsdato.
  Pasientens sykdom/skade, tilstand og spesielle forhold som kan ha betydning for transporten.
  Hastegrad
  Nærmeste landingsplass, landingsplassens beskaffenhet og opplysninger om vær og vind som kan være av betydning for flygingen.
  F. REDNINGSTJENESTEN
  Hovedredningssentralen kan rekvirere ambulansehelikopter til redningsoppdrag, jfr. Kgl. res. av 4 juli 1980. Dette vil gjelde ved større bilulykker, skredulykker, ulike typer katastrofer m.v. Helikopteret er da underlagt politiets kommandomyndighet.
  Slik rekvirering skal skje ved henvendelse til vedkommende luftambulansebase. Politiet forutsettes å ta nødvendig hensyn til behov for luftambulansetjenester. Under redningsoppdrag er fartøysjefen underlagt politiets kommandomyndighet med de begrensninger som hensynet til flysikkerhet m.v. setter.
  Lege, sykehus m.v. har plikt til å varsle politiet ved større bilulykker, skredulykker, katastrofer osv., jfr. Kgl. res. av 4. juli 1980. Hvis luftambulansebase i slike tilfeller selv iverksetter aksjon ved å sende ut luftambulanse, skal politiet i angjeldende politidistrikt straks varsles. Politiet kan da overta kommandomyndigheten over fartøyet.
  BEREDSKAPSOMRÅDER FOR LUFTAMBULANSE I SØR-NORGE

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.