Utdanning og kompetansekrav – hvor er vi og hvor skal vi?

Hans Martin Aase fra Fagforbundet, Agnes Vinorum fra HiOA, Bjørn Bjelland fra OUS og Pål Anders Mæhlum fra HiL orienterer konferansedeltakerne om status for Bachelor Paramedic-utdanningen og ønsket kompetanse for fremtidens prehospitale tjeneste i Norge.  

Bakgrunn: Bachelor paramedic i Oslo fra 2013

Les også: Bachelor paramedic – hvordan? 

Orientering om bachelor paramedic (f.v.): Hans Martin Aase, Agnes Vinorum, Bjørn Bjelland og Pål Anders Mæhlum. Foto: Siri Gulliksen

HiLs Pål Anders Mæhlum brenner for ambulansefaget og er en av ildsjelene som jobber for at utdanningsløpet bachelor paramedic skal bli en realitet fra høsten 2013.

– Det trengs mer kompetanse for at pasientstrømmen i fremtiden kan kunne behandles nær hjemmet eller eventuelt i hjemmet, sier han innledningsvis.

Ønsker mer kompetanse
Han kaller dagens grunn- og fagutdanning «bra», en god basis, men mener likevel det bør sikres enda mer kompetanse.

Paramedicutdanningen på HiL så dagens lys i 2003, initiert av arbeidsgivere. Allerede da ble ideen om en bachelor-utdanning sådd.

500 paramedics er uteksaminert ved HiL siden oppstarten. Nå skal denne utdanningen integreres i et bachelorløp. Det er i alle fall tanken bak.

Hvorfor?
Så hvorfor Bachelor Paramedic?

 • Det er behov for mer spisskompetanse i prehospitale tjenester enn det finnes per i dag
 • Samhandlingsreformen krever mer nettverk
 • Sentraliseringen av LV-sentralene krever et godt samarbeid mellom ambulansepersonell og leger i vakt

De fleste innen helsenettverket er positive til tanken. En bachelorgrad fra Norge vil også være godkjent som en  fullgod utdanning i andre europeiske land, jamfør det Europeiske kvalifikasjonsrammeverk.

Overgangsmuligheter skal være mulig
Mæhlum understreker at overgangsordninger mellom fagskole og høyskole SKAL være mulig. Dette er forankret i Stortingsmelding 13, som  er sendt ut på høring men ikke vedtatt ennå. 

Godskriving av kompetanse skal også gjøres mulig, dette momentet jobbes det per i dag med å avklare rammene rundt. Et viktig mål for initiativtakerne er at studentene skal gå ut med følelsen av å ha oppnådd noe, tilegnet seg ny kompetanse.

Han håper arbeidet med å utvikle en nasjonal rammeplan snart kan påbegynnes. 

Må regne med praksissjokk
«Praksissjokk» for unge mennesker som går rett fra videregående skole og gjennom en bachelor paramedic, kan ikke unngås, ifølge Mæhlum.

Yrkeslivet må på banen og være med på å finne en måte å ta imot nyutdannede på. Muligheten til fadderordninger og turnusordninger er alternativer som nevnes. Mæhlum etterlyser litt mer engasjement og handlekraft fra arbeidsgiversiden:  

– Disse må inn for å sikre at gjennomføringen blir god for alle parter, understreker han.

Faglig paradigmeskifte
Assisterende ambulansesjef ved OUS, Bjørn Bjelland, kaller bachelor paramedic-utdanningen et faglig paradigmeskifte. Han kontaktet HiOA med tanke på en utvikling av ambulansefaget.

– Samhandlingsreformen vil kreve mer av de ansatte i prehospital tjeneste i fremtiden, påpeker han.

Agnes Vinorum fra fakultet for helsefag ved HiOA, som er det største helsefakultetet i landet:

– Dette gjør at institusjonen kan tilby studenter store ressurser, stort fagmiljø og samdriftsmuligheter, sier hun.

I tillegg har skolen en stor simulatorlab og umiddelbar nærhet til fagmiljøet.

Vinorum tror et samarbeid med andre høyskoler vil være konstruktivt i forberedelsene til oppstarten av utdanningsløpet.

Vil ha suverene utøvere
– Pasientene ønsker seg ikke lenger bare «kompetent» ambulansepersonell, de vil ha «suverent» ambulansepersonell når det står om eget eller kjæres liv og helse, sier Bjørn Bjelland.

Målet med en bachelor paramedic er et ønske om å jobbe for å bli «eksperter» i sitt fag.

– En bachelorgrad stiller store krav til både kunnskap og ferdigheter. Både når det gjelder faglig kunnskap og praktiske utfordringer, fortsetter Vinorum.

Skisse til studieinnhold
Det understrekes at en fagplan ikke finnes ennå, men at tankeprosessen rundt innhold er godt i gang. Fagforbundets konferansedeltakere fikk presentert den foreløpige skissen til studieinnhold for en Bachelor paramedic:

 • Anatomi og fysiologi
 • Mikrobiologi
 • Farmakologi
 • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering
 • Samfunnsvitenskap
 • Etikk og interkulturelle emner
 • Egensikkerhet og risiko
 • Forskningsmetode
 • Paramedic – funksjon og ansvar
 • Akuttmedisin og traumatologi
 • Ambulanseoperative emner
 • Utrykningskjøring

I tillegg til de teoretiske fagene kommer praktisk ferdighetstrening, veiledet praksis og hospitering med observasjon.

Mål: En mer kompetent og proff tjeneste
Målet er at ambulansearbeidere skal øke sin kompetanse, blant annet fordi problemstillingene man møter i hverdagen stadig blir mer sammensatte.  Trenden internasjonalt går i samme retning. Stadig flere land innfører en bachelor paramedic-grad.

Det fastholdes at målet fremdeles er oppstart av et pilotkull i 2013, selv om mange stiller seg skeptiske til hvordan dette skal kunne gjennomføres i praksis.

Spørsmål fra salen
Det blir åpnet for spørsmål fra salen, og flere stiller seg uforstående til hvordan en pur ung, nylig uteksaminert, person kan forventes å tilfredsstille kravene og hverdagen som møter en ambulansearbeider. Mange mener noen år i praksis må til for å vite hva yrket faktisk går ut på. Panelet er ikke veldig bekymret for dette, og viser til alle andre yrkesgrupper som gjør det på samme måte. Det poengteres også at praktisk ferdighetstrening en en vesentlig del av studieløpet.

Helsekrav og fysisk testing i forkant av studieoppstart, etter mal fra for eksempel Politihøgskolen, er forslag som kommer fra salen. Dette er begge momenter som panelet vurderer som mulig å kreve i forkant av at en bachelor paramedic-utdanning påbegynnes.

Sesjonen oppsummeres med at det fra Fagforbundets faggruppes side, ønskes en nasjonal pilot på en bachelor paramedic så fort som mulig.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*